THREE DAYTRIPS FROM BARCELONA WITHIN ONE HOUR

Barcelona is beautiful, but if you come here in the summer, you want to relax on the beach. Barcelonetta is a beautiful long beach but also crowded from morning to evening with many people. If you want to visit other places, do not be afraid to get on the train and go along the coast.

We chose places for our trips that were not more than 55 minutes away from Barcelona. We didn't want to travel much and we tried to use all our time to relax or explore the city.

Barcelona je nádherná, no ak sem prídete v lete, chcete si oddýchnuť aj na pláži. Barcelonetta je síce krásna dlhá pláž, ale tiež preplnená od rána do večera množstvom ľudí. Ak zatúžite navštíviť iné miesta, nebojte sa sadnúť na vlak a vybrať sa pozdĺž pobrežia.

My sme si pre naše výlety zvolili miesta, ktoré neboli vzdialené viac ako 55 minút od Barcelony. Nechceli sme veľa cestovať a radšej sme sa snažili využiť všetok čas na oddych či spoznávanie mesta.

First place was Sitges // Prvým miestom bolo Sitges

Sitges is located about 50-55min from Barcelona. It depends on which train you choose. We went to the one that had fewer stops and so the trip didn't take long. Sitges is known for its historic center, narrow streets, and many beaches. In some articles, this city is referred to as the Spanish St.Tropez, but for me its remind more likke Italian seaside towns.

Sitges sa nachádza asi 50-55min od Barcelony. Záleží na ktorý vlak nastúpite. My sme išli tým, ktorý mal menej zastávok a teda cesta netrvala dlho. Sitges je známe svojím historickým centrom, úzkymi uličkami a množstvom pláži. V niektorých článkoch je označované toto mesto ako španielské St.Tropez, no mne viac pripomínalo Talianske prímorské mestečka.


 Here is one tip for you: If you find a church by the beach, you will find even the most beautiful streets around it. Also, if you walk past the church, you will get to the other side of Sitges, where there were not so many people on the beach. But this beach had one big minus because the sand here was like "wet" and we had all things from the water.

You can spend the whole day peacefully in Sitges and you will definitely not be bored. Prices here are a bit lower than in Barcelona but quite similar. You will find many good restaurants and nice shops that offer not only souvenirs.

A ticket to Sitges will cost you around € 4.50, but if you have purchased a ticket for 10 rides (€ 11), you can also use this one.

Btw. Buy water in the store, where you pay 1 € / 1.5L for it, 0.5L will cost you 5 € on the beach.

Tu máme pre vás jeden tip: Ak nájdete kostol pri pláži, okolo neho nájdete aj tie najkrajšie uličky. Taktiež ak prejdete popri kostole, dostanete sa na druhú stranu Sitges, kde na pláži nebolo toľko ľudí. Táto pláž mala ale jedno veľké mínus, pretože piesok tu bol akoby "mokrý" a my sme mali všetky veci od vody.

V Sitges môžete pokojne stráviť aj celý deň a určite sa nebudete nudiť. Ceny sú tu o trošku nižšie než v Barcelone, ale dosť podobné. Nájdete su mnoho dobrých reštaurácií a pekných obchodov, ktoré ponúkajú nie len suveníry. 

Do Sitges vás bude stáť lístok okolo 4,50€, no ak máte kúpený lístok na 10 jázd (11€), môžete využiť aj tento.

Btw. Vodu si kúpte v obchode, kde za ňu zaplatíte 1€/ 1,5L, na pláži vás 0,5L výjde na 5€.

For second one we chose a Garraff //

Druhým miestom kam sme sa vybrali bolo Garaff 

As soon as we got off the train, we had subways that led directly to the beach. If you do not deviate anywhere, you will reach a sandy beach with a beautiful view.

Garraf is a beautiful small seaside town so it's not overcrowded with tourists. Here we enjoyed the beach to the fullest and went to see the vineyard, which was designed by Gaudi. We were not very lucky here, as these vineyards were closed.

This is really a place where you will find more peace on the beach. The town/village itself is small, so it pays to really just relax here, or see Gaudi's vineyards. This place was worth it for us and if we discovered it earlier, we will definitely return here.

If you like to relax on the beach and enjoy food near the sea, you can spend the whole day here. Well, if you are a person who still needs to discover, we recommend this trip for half a day.

A ticket to Garaff costs about € 3.90, but again you can use your 10-ride ticket.

Hneď ako sme vystúpili z vlaku, čakali nás podchody, ktoré viedli priamo na pláž. Ak nikam nevybočíte dostanete sa na piesočnatú pláž s krásnym výhľadom.

Garraf je krásne malé prímorské mestečko, kde nebolo veľa ľudí. Tu sme si vychutnali pláž naplno a zašli sme sa pozrieť aj k vinici, ktorú projektoval Gaudi. Tu sme nemali veľa šťastia, keďže tieto vinice boli zatvorené.

Toto je naozaj miesto, kde nájdete viac kľudu na pláži. Samotné mestečko/dedinka je malé a preto sa sem oplatí ísť naozaj len okúpať, prípadne pozrieť Gaudiho vinice. Za nás toto miesto stálo za to a keby sme ho objavili skôr, určite sa sem vrátime.

Ak radi oddychujete na pláži a vychutnávate si jedlo v blízkosti mora, tak tu môžete stráviť aj celý deň. No ak ste človek, ktorý potrebuje stále objavovať, tento výlet odporúčame na pol dňa. 

Lístok do Garaff stál cca 3,90€ ale opäť môžete využiť aj váš lístok na 10 jázd.

And one trip we get in Barcelona but it took us a half-day and it was to the church Templo del Sagrado Corazón - Tibidabo  //

No a jeden výlet vrámci Barcelony, ktorý nám zabral skoro pol dňa bol ku kostolu Templo del Sagrado Corazón - Tibidabo.

We decided to go to the final metro/train stop "Peu del Funicular", where we had to change to the cable car that will take you halfway. From here you can decide whether to go by bus or on foot to the very hill. Unfortunately, the cable car did not work, so we had this experience with a spare bus. We decided to get off where the cable car ends and continue on foot.

Those beautiful views during the trip were definitely worth it, even though we were really warm along the way.

When we reached the top of our journey, we were captivated by the view, the church, and the grandeur. Unfortunately, during our visit, the weather began to go bad and we did not enjoy these beautiful views for a long time due to the cold wind that began to blow.

My sme s rozhodli ísť na konečnú metra/vlaku zastávka "Peu del Funicular", kde sme mali prestúpiť na lanovku, ktorá vás vyvezie do pol cesty. Odtiaľ sa môžete rozhodnúť či pôjdete autobusom alebo pešo až na samotný vrch. Lanovka žiaľ nefungovala a tak sme tento zážitok absolvovali náhradným autobusom. Rozhodli sme sa vystúiť tam kde lanovka končí a ďalej ísť pešo. 

Tie krásne výhľady počas cesty určite stáli za to, aj napriek tomu, že nám bolo cestou poriadne teplo.

Keď sme prišli na vrchol našej cesty, zostali sme uchvátený výhľadom, kostolom a veľkoleposťou. Žiaľ počas našej návštevy sa počasie začalo kaziť a my sme si dlho tieto pekné výhľady neužili aj kvôli studenému vetru, ktorý začal fúkať.

On this hill, you will find, among other things, a small buffet, a souvenir shop, and also an amusement park. In our experience, everything closed around 19:00, so it's better to come here earlier and see the opening hours.

You do not pay to enter the church, but if you want to get to the highest point of the viewpoint, you will pay for an elevator that will take you there. The price was around 4 €.

We had a 10 metro ride ticket, which also applies to buses. Admission to the cable car that will take you up is also charged, but thanks to a spare connection we had this trip for free.

Na tomto kopci nájdete okrem iného aj menší bufet, suvenírový obchodík a taktiež zábavný park. Podľa našich skúseností všetko zatváralo okolo 19:00 a preto je lepšie prísť sem skôr a pozrieť si otváracie hodiny.

Vstup do kostola neplatíte, ale ak sa chcete dostať na najvyšší bod vyhliadky, zaplatíte za výťah, ktorý vás tam vynesie. Cena bola okolo 4€.

My sme mali 10 jazdový metro lístok, ktorý platí aj na autobusy. Vstupné na lanovku ktorá vás vyvedie hore je taktiež spoplatnené, ale my sme vďaka náhradnému spoju mali túto cestu zadarmo. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram