The most interesting places in Naples

 Wondering what Naples has to offer besides a good pizza? When buying tickets to Naples, I looked for blogs that would recommend what is worth seeing, and many of them wrote more about Amalfi than Naples itself. That's why today we will give you tips that you will use right in Naples.

Rozmýšľate čo všetko Neapol ponúka okrem dobrej pizze? Ja som pri kúpe leteniek do Neapolu hľadala blogy, ktoré by mi odporúčili čo sa oplatí vidieť a veľa z nich písalo viac o Amalfi než samotnom Neapole. Preto vám dnes dáme tipy, ktoré využijete priamo v Neapole.
The streets of the old town

If you love Italy, you will also love these typical streets that are in the old town. They are unique, some completely quiet, others full of people. You will also experience unloaded laundry on the strings across the street or parts that belong to the locals.

Uličky starého mesta

Ak milujete Taliansko, tak budete milovať aj tieto typické uličky, ktoré sú v celom starom meste. Sú jedinečné, niektoré úplne tiché, iné plné ľudí. Zažijete tam aj povykladané prádlo na šnúrach cez ulicu či časti, ktoré patria domácim.Church of Santa Chiara

A beautiful complex with maiolica, which has wonderful details. There are also amazing frescoes on the walls, trees with lemons, and a sample of the history, which offers us a better idea of this place in years before. Admission here was about € 7 per adult, but it's definitely worth it.

Chiostro di Santa Chiara

Krásny komplex s maiolikou, ktorá má nádherné detaily. Sú tu okrem toho aj úžasné fresky na stenách, stromy s citrónmi či ukážka histórie, ktorá nám ponúka lepšiu predstavu tohto miesta v iných rokoch. Vstupné tu bolo približne 7€ za dospelú osobu, ale určite to stojí za to.


Piazza del Plebiscito

Probably the most famous place you shouldn't miss. Here you will find a basilica and a square that can remind you of the Vatican. It is certainly much smaller than that in the Vatican, but just as beautiful. If you succeed, you will also peek into the Basilica, which has something to offer.

Piazza del Plebiscito

Asi najznámejšie miesto, ktoré by ste nemali zmeškať. Nájdete tu baziliku a námestie, ktoré vám môže pripomínať svojím rozložením práve to Vatikánske. Určite je omnoho menšie než to vo Vatikáne, ale rovnako nádherné. Ak sa vám podarí, nakukníte aj do Baziliky, ktorá vám má čo ponúknuť.


Gallery Umberto I

Have you been to Milan and seen Galleria Vittorio Emanuel? So this place will seem identical to you, but with less luxurious shops or restaurants inside. I know that when I added photos to my Instagram from this place, many people thought it was the famous Galleria in Milan.

Galleria Umberto I

Boli ste v Miláne a videli ste Galleriu Vittorio Emanuel? Tak toto miesto vám bude pripadať identické, aj keď s menej luxusnými obchodmi či reštauráciami vnútri. Viem, že keď som z tohto miesta pridávala fotografie na svoj instagram, nejeden človek si myslel, že je to práve známa Galleria v Miláne.

Via San Gregorio Armeno

You may know this street as Christmas Alley. You will find many Christmas and religious souvenirs in the shops. This alley also later became famous thanks to the D&G fashion show. Therefore, whether you are here in the summer or winter months, be sure not to miss it, it is just as beautiful.

Via San Gregorio Armeno

Túto ulicu môžete poznať ako Vianočnú uličku. Nájdete tu v obchodíkoch veľa vianočných a náboženských suvenírov. Táto ulička sa tiež neskôr stala známa vďaka módnej prehliadke D&G. Preto či sa tu budete nachádzať v letných alebo zimných mesiacoch, určite ju nevynechajte, je rovnako krásna.

Via del Tribunali

One of the main streets of the old town is this "Tribunali". Whenever we had no idea where we were, we headed to this street to orient ourselves. Here you will find restaurants, souvenirs and a beautiful street where it lives all day.

Via del Tribunali

Jedna z najhlavnejších ulíc starého mesta je práve táto "Tribunali". Vždy keď sme netušili kde sme, smerovali sme práve k tejto ulici aby sme sa zorientovali. Nájdete tu reštaurácie, suveníry a krásnu ulicu kde to žije po celý deň.Castles of Naples

Naples has 3 castles and one of the most famous is Castel dell'Ovo and also Castel Nuovo which are located by the sea and can be easily reached by public transport. Another is Castel Sant Elmo which is located on a hill. Other castles are less known, but you will find a few more here, so it is worth visiting at least one or two, either from the outside or from the inside.

Hrady Neapolu

Neapol má 3 hrady a jeden z najznámejších je práve Castel dell'Ovo a tiež Castel Nuovo ktoré sa nachádzajú pri mori a dostanete sa k ním jednoducho aj mestskými dopravnými prostriedkami. Ďalším je Castel Sant Elmo ktorý sa nachádza na kopci. Ďalšie hrady sú menej známe, ale ešte pár ich tu nájdete a preto sa oplatí aspoň jeden či dve navštíviť, či zvonku alebo zvnútra.


Churches of Naples

So far, I have not seen an Italian city that does not have churches in almost every alley. It's not different in Naples and doesn't matter which church you visit, it's always beautiful. Thanks to chance, we saw several churches in this way and we were always excited, whether they were smaller or the largest ones.

Kostoly Neapolu

Doteraz som nevidela Talianske mesto, ktoré by nemalo kostoly skoro v každej uličke. V Neapole to nie je inak a do ktoréhokoľvek kostola zájdete vždy je nádherný. My sme takto vďaka náhode videli hneď niekoľko kostolov a vždy nás nadchli, už či boli menšie alebo tie najväčšie.Naples Cathedral

It's the most famous cathedral in Naples. Magnificent and beautiful on the outside and inside. On its premises, you can also get to the catacombs, which look very interesting and you will also learn something new about this cathedral.

Naples Cathedral

Je najznámejšia katedrála v Neapole. Veľkolepá a krásna zvonku i zvnútra. V jej priestoroch sa môžete dostať aj do katakomb, ktoré vyzerajú veľmi zaujímavo a dozviete sa aj niečo nové o tejto katedrále.Metro Art Station (Line 1 & Line 6)

There is a metro line in Naples that goes through a station called Art. Here you will perform in a place that leads you to art, such as a museum. But also some of these stops have art hidden in the station. The most famous is Toledo station, which we got to almost the last day. As this metro line is still being redesigned, it sometimes happens that the station is closed for a few days.

Metro Art Station ( Line 1 & Line 6)

V neapole sa nachádza linka metra, ktorá prechádza cez zastávky s názvom Art. Tu vystúpite na mieste, ktoré vás vedie práve k umeniu, ako je napríklad múzeum. No tiež niektoré z týchto zastávok majú umenie ukryté v stanici. Najznámejšia je Toledo station, na ktorú sme sa dostali skoro posledný deň. Keďže túto linku metra ešte stále prerábajú, občas sa stane, že je na pár dní táto stanica uzavretá.


Don't forget to look to our last post about Naples
Pozrite si čo nezmeškať pri návšteve Neapolu v našom predchádzajúcom článku.

For more inspiration follow us on instagram Voyagecompass


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram