Eastern Slovakia - quick tips for trips around

Are you also wondering where to go on the weekend and don't sit at home again? Today we will bring you tips for trips around eastern Slovakia. Some of these places were discovered by mistake and others became known in a few minutes.

Aj vy rozmýšľate kam ísť cez víkend aby ste nesedeli doma? My vám dnes prinesieme rýchle tipy na výlety na východnom Slovensku. Niektoré tieto miesta sme objavili úplnou náhodou a iné sa stali známe za pár minút.

Tokaj 

Tokaj is a beautiful vineyards area that reminds me of views from the car to the vineyards when I was a child. There is a beautiful environment that hides something more than a vineyard.

Tokaj je nádherná vinohradnícka oblasť,  ktorá mi pripomína výhľady z auta na vinice keď som bola dieťa. Je tu krásne prostredie, ktoré ukrýva niečo viac ako vinice.

Macik Winery

We chose this place for our night in the Tokaj region. There is an adventure accommodation in the wine barrels, which look very nice. It is a great option for interesting accommodation. There is also a fireplace nearby, where you can make a barbeque and also wake up in the morning overlooking one of the smaller vineyards they own.

In this winery, we also bought a tour in the wine cellar with a tasting and it was a real experience. If you have never experienced anything like this, we definitely recommend visiting this place. There is a pleasant atmosphere and we felt as if we had known everyone around us for years.

Toto miesto sme si vybrali na našu noc na tokaji. Nachádza sa tu zážitkové ubytvanie vo forme Sudov, ktoré pôsobia veľmi milo. Je to skvelá možnosť na zaujímavé ubytovanie. V blízkosti je tiež ohnisko, kde si môžete poopekať a taktiež sa ráno prebúdzate s výhľadom na jednu z menších viníc, ktoré vlastnia.

V tomto vinárstve sme si zakúpili aj prehliadku vinnej pivnice s degustáciou a bol to poriadny zážitok. Ak ste ešte nič takéto nezažili, určite toto miesto odporúčame navštíviť. Je tu príjemná atmosféra a cítili sme sa tu, akoby sme všetkých okolo poznali roky. 

 

Vyhliadková veža Tokaj / Sightseeing tower Tokaj

It is located near the winery we stayed in and you can enjoy the view of the vineyards from above. Also in good weather, you will see a beautiful view of the rest of the country.

Nachádza sa neďaleko Vinárstva v ktorom sme boli a môžete si z nej vychutnať pohľad na vinice zhora. Taktiež pri dobrom počasí uvidíte krásny pohľad aj na zvyšok krajiny

Grand Bari Chateau

Probably the most famous in Tokaj was this Grand Bari. We came here for lunch to try their great food and at the same time perfect environment. It is a great stop on Tokaj and you may be so interested that you will want to stay here for more than a day.

Asi najznámejšie na Tokaji sa stalo práve toto Grand Bari. My sme sem zašli počas obeda vychutnať si ich skvelé jedlo a zároveň perfektné prostredie. Je to skvelá zastávka na Tokaji a možno vás zaujime natoľko, že tu budete chcieť zostať aj viac ako jeden deň.

 

Chodník Oborín / Footpath Oborín

We got to this path just after it opened and it was a pleasant surprise for us. It is located on a dead river arm Laborec. In a small village, they have created a really beautiful place for a walk in every season.

Na tento chodník sme sa dostali tesne po jeho otvorení a bol pre nás príjemným prekvapením. Nachádza sa na mrtvom ramene rieky Laborec.V malej dedinke vytvorili naozaj krásne miesto na prechádzku v každom ročnom období. 


Kameňolom Rudník / Stone-pit Rudník

Turquoise water and white environment around? Here you will find exactly such beautiful scenery. We have visited this place several times and if you want to see the real color of the water, we recommend coming in the morning. Later, when the Sun rotates, the reflection of the surface is often so strong that it obscures the color of the water itself.

Tyrkysová voda a biele prostredie okolo? Tu nájdete presne takúto krásnu scenériu. My sme toto miesto navštívili viac krát a ak chcete vidieť reálnu farbu vody, odporúčame prísť doobedu. Neskôr keď sa Slnko otočí, je často odraz hladiny tak silný, že zakryje aj samotnú farbu vody.

                    

                   

Drevený kostolík Debraď / Wooden church Debraď

This church is interesting at first sight. I must say that we did not look ahead, that he goes to him longer than 5 minutes from the road and our clothes were not the best: D. This church is about half an hour through a forest road. If you go here, don't take your flipflops on your feet.

Tento kostolík je zaujímavý už na prvý pohľad. Musím povedať, že sme si nepozreli dopredu, že sa k nemu ide dlhšie ako 5minút od cesty a naše oblečenie nebolo to najlepšie :D. K tomuto kostolíku sa ide približne pol hodinu cez lesnú cestu. Ak sa sem vyberiete, neberte si na nohy šľapky. 

     

Lesná sauna - Spišský Hrhov / Forest sauna in Spišský Hrhov


Do you know this amazing place? We had it booked half a year in advance! Recently, reservations for this forest sauna have literally collapsed and it is really difficult to find a date. But if you succeed, you will not regret it. In the beautiful countryside, you can enjoy a warm sauna and an ice bath of water. The perfect place to relax all year round.

Poznáte toto úžasné miesto? My sme ho mali rezervované pol roka vopred! V poslednej dobe sa rezervácie na túto lesnú saunu doslova zosypali a je naozaj ťažké nájsť termín. No ak sa vám to podarí neoľutujete. V krásnej prírode si môžete užiť teplú saunu a ľadovú kaďu vody. Perfektné miesto na oddych po celý rok.


Kojšovka

A place you may have heard of it. It is easy hiking, also thanks to the asphalt road that leads to the top. We went for a walk here early in the morning, so we didn't meet a lot of people here.

Miesto o ktorom ste už možno počuli. Je to nenáročná turistika, aj vďaka asfaltovej ceste, ktorá vedie až na vrch. My sme sa sem vybrali na prechádzku skoro ráno, vďaka čomu sme tu nestretli veľké množstvo ľudí.

Tomášovský výhľad 

From the village of Spišské Tomašovce it is only a short walk to this beautiful view in the Slovak Paradise. You will definitely enjoy it to the fullest because it is an indescribable experience. The journey here will take you less than half an hour and you will easily manage this undemanding tourism. If you haven't been to this place yet, be sure to fix it.

Z dedinky Spišské Tomašovce je to už len kúsok na tento nádherný výhľad v Slovenskom raji. Vychutnáte si ho určite naplno, pretože je to neopísateľný zážitok. Cesta sem vám potrvá necelú pol hodinku a túto nenáročnú turistiku ľahko zvládnete. Ak ste na tomto mieste ešte neboli, určite to napravte.Rozárium

For all lovers of roses and also for those who would like to see something new. Rosarium is a new project that will appeal to you with a number of different types of roses. It is a small complex in Nižná Mysla, which hides beautiful roses literally at every step. We are very happy to have discovered and visited this place.

Pre všetkých milovníkov ruží a aj pre tých, ktorý by radi videli niečo nové. Rozárium je nový projekt, ktorý vás osloví množstvom rôznych druhov ruží. Je to malý komplex v Nižnej Myšli, ktorý ukrýva krásne ruže doslova na každom kroku. My sme veľm radi, že sme toto miesto objavili a navštívili.Kaštieľ Markušovce / Manor house Markušovce

A wonderful complex you may not have known about. It is a beautiful residence with a park and definitely worth a visit. We did not get through the gate, as the park was closed during the pandemic. We believe that we will be able to come here again and see a little more.

Nádherný komplex o ktorom ste možno ani netušili. Je krásnym sídlom s parkom a určite sa ho oplatí navštíviť. My sme sa nedostali cez bránu, keďže v čase pandémie bol zatvorený aj park. Veríme, že sa nám podarí sem prísť znova a vidieť o čosi viac.


So, did you find something interesting where you will go next for a trip? In the next article, we are preparing tips for you on where to go for the whole weekend in Slovakia.

Don't forget to follow our journey on Instagram for more inspiration.

Tak čo, našli ste niečo zaujímavé kam sa najbližšie vyberiete na výlet? V ďalšom článku pre vás chystáme tipy, kam sa na Slovensku vybrať na celý víkend.

Nezabudnite nás sledovať na Instagrame pre viac inšpirácie z našich ciest.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram