Top things to do in Barcelona

 We were in Barcelona for the third time, but the first time in the summer. What has worked for us, where to go or what to do in Barcelona? These are our best experiences.


V Barcelone sme už boli tretí krát, ale prvý krát sme si ju mohli vychutnať v lete. Čo sa nám osvedčilo, kam ísť alebo čo v Barcelone robiť? Toto sú naše top zážitky.


 

1. Barcelonetta

Perhaps the most famous beach, located directly in Barcelona. In the summer it is full from morning until late evening, but it is also a great experience. If you come here during the summer days, you definitely don't have to miss this beach.

1. Barcelonetta

Snáď najznámejšia pláž, ktorá sa nachádza priamo v Barcelone. V lete je plná od rána až do neskorého večera, ale je to zároveň poriadny zážitok. Ak sem zamierite počas letných dní, určite túto pláž nemôžete vynechať.

                                              

2. Taste the Churros

Oh! If I could, I would eat churros everyday :D. We had a Xurreria near our Airbnb, owned by a nice elderly gentleman. We took 6 pieces and one cup of chocolate and even though it was really hot outside, we enjoyed the churros perfectly on our balcony.

2. Ochutnajte Churros

Oh! Keby som mohla, mala by som churros aj každý deň :D. My sme neďaleko nášho airbnb mali  Xurreriu, ktorú vlastnil milý starší pán. Vzali sme si 6ks a jeden pohár čokolády a aj napriek tomu, že vonku bolo poriadne horúco, na našom balkóne sme si churros dokonalo vychutnali.
3. Tibidabo

This place will take your breath away, whether it is the grandeur of the church or the view it offers. There is an amusement park right next door, if you love adrenaline, you will find something for yourself there. We finally visit this place and we must recommend it to you as well.

3. Tibidabo

Toto miesto vám vyrazí dych, či už veľkoleposťou kostola, alebo výhľadom ktorý ponúka. Hneď vedľa sa nachádza aj zábavný park, ak milujete adrenalín, tak tam si prídete na svoje. Toto miesto sa nám konečne podarilo navštíviť a musíme to odporúčať aj vám.
4. Sagrada Famillia

Should it be mentioned at all? I have never seen such amazing, magnificent work. It surprises me every time I come to it and its interior is a perfect place for me. If you don't want to visit the inside of Sagrada, be sure to go around it from the outside.

4. Sagrada Famillia

Treba ju vôbec spomínať? Tak úžasné, veľkolepé dielo som snáď nikdy nevidela. Prekvapí ma zakaždým keď k nej prídem a jej interiér je pre mňa dokonalým miestom. Ak aj nechcete navštíviť vnútro Sagrady, určite ju aspoň celú obíďte zvonku.

5. Go to Tapas and Paella

Paella and Tapas are some of the most delicious dishes in Barcelona. We tried 3 different paellas and all had a unique taste. Tapas was food for us for the evening. You can assemble it from various small dishes and according to your taste. Patatas Bravas has become my favorites!

5. Zájdite na Tapas a Paellu

Jedny z najviac vychýrených jedál v Barcelone sú práve Paella a Tapas. My sme vyskúšali 3 rôzne paelly a všetky mali jedinečnú chuť. Tapas bolo pre nás jedlo na večer. Môžete si ho vyskladať z rôznych malých pokrmov a podľa svojej chuti. Mojimi obľúbenými sa stali Patatas Bravas!
6. Casa Vicens
It is one of the houses created by Gaudí. It is amazing, less known, but just as magnificent as its two more famous houses. On the façade of Casa Vicens, you will find beautiful tiles with depicted flowers and many details. We weren´t been inside this house, but it is worth seeing from the outside.

6. Casa Vicens

Je jedným z domov, ktoré vytvoril Gaudí. Je úžasný, menej známy, no rovnako veľkolepý ako jeho dva známejšie domy. Na fasáde Casa Vicens nájdete nádherné kachličky s vyobrazenými kvetmi a mnoho detailov. Vnútri tohto domu sme neboli, ale zvonku sa ho oplatí vidieť.

                                                 


7. Go to the Sangria Cup in the evening

We have always considered sangria to be a sweet drink similar to sweet wine. When we visited Barcelona and tasted their Sangria, we changed our minds cause it's really tasty, we found out that there is also a white Sangria made from Frizzante.

7. Zájdite večer na pohár Sangrie

Sangriu sme vždy pokladali za sladký nápoj podobný sladkému vínu. Pri návšteve Barcelony a ochutnania ich Sangrie sme zmenili názor a okrem toho, že nám naozaj zachutila, sme zistili, že existuje aj biela Sangria vyrobená z Frizzante.
8. Boats in Parc de la Ciutadella

This park is located near the famous triumphal arch and is really huge. Besides the magnificent fountain, the mammoth statue, or the open "Botanical Greenhouses", you will also find a lake where you can enjoy boating during your summer vacation. We really liked this opportunity.

There are many beautiful places in Barcelona and opportunities to do during your trip or vacation. It's up to you which one to choose and fall in love with. Discover, stroll through the streets of Barcelona and you will find many unexpected things. What interested you most from this list?

8. Loďky v Parc de la Ciutadella

Tento park sa nachádza neďaleko známeho víťazného oblúku a je naozaj obrovský. Okrem veľkolepej fontány, sochy mamuta či otvorených "Botanických skleníkov" tu nájdete aj jazierko, kde si počas letnej dovolenky môžete vychutnať člnkovanie. Nám sa táto možnosť veľmi páčila.

V Barcelone je mnoho krásnych miest a možností, čo robiť počas vášho výletu či dovolenky. Je na vás, ktoré z toho si vyberiete a zamilujete. Objavujte, prechádzajte sa uličkami Barcelony a nájdete mnoho nečakaného. Čo vás najviac z tohto zoznamu zaujalo?Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram