Corfu hidden gems


I had no idea that there are many hidden places on Corfu until we were there. These places or beaches are not hidden from everyone, but mostly from tourists. Well, if you want to go somewhere else, here are few tips for you.

O tom, že na Corfu existujú aj skryté miesta som netušila, kým sme tam neprišli. Tieto miesta či pláže nie sú skryté pre všetkých, skôr pre turistov. No ak chcete zájsť niekam inam, tak tu máme pre vás pár tipov.

1. Panagia Vlacheron Church
This church is famous, but if you go to the sea and walk over a rock, you will find a nice beach from which you have a view of the church itself and the hosts, who collect shells. There was almost no one on this beach in the early evening and we could enjoy a beautiful place with a great atmosphere of the sunset, a white church or landing planes.

1. Panagia Vlacheron Church
Tento kostolík je známy, no ak sa vyberiete k moru a prejdete za skalu, nájdete tam milú pláž z ktorej máte výhľad na samotný kostol a aj na domácich, ktorý zberajú mušle. Na tejto pláži podvečer nebol takmer nikto a my sme si mohli užiť krásne miesto so skvelou atmosférou zapadajúceho slnka, bieleho kostolíka či pristávajúcich lietadiel


2. Corfu town
Although there is not a classic beach in the capital, on Faliraki Street, you will find a public beach that offers a beautiful view of the Old Fortress as well as the garden at the Asian and Military Museums. There is also a bar that has its own beach and I think you can get there if you want to enjoy a drink or snack.

2. Corfu town
V hlavnom meste síce nenájdete tu klasickú pláž, ale na ulici Faliraki nájdete domácu pláž, ktorá ponúka krásny pohľad na Old Fortress a tiež na záhradu pri Ázijskom a Vojenskom múzeu. Je tu aj bar, ktorý má oddelenú svoju pláž a myslím, že sa tam dokážete dostať, ak si chcete vychutnať aj nejaký drink či snack


3. Leoforos Demokratias Street
This street offers beautiful sea views and one of its parts has stairs leading to the sea. Although they are used mainly for those who own a boat, in the early evening you can sit here and enjoy the view of the sea and the Old Fortress from the opposite side.

3. Ulica Leoforos Dimokratias
Táto ulica ponúka krásny výhľad na more a na jednej z jej časti sa nachádzajú schody, ktoré vedú do mora. Síce sú využívané hlavne pre tých, ktorý vlastnia čln, ale podvečer si tu môžete sadnúť a vychutnávať pohľad na more a Old Fortress z opačnej strany.


4. Dasia-Ypsos beach
The first day we had no idea how the buses going and couldn´t find it, but thanks to that we found this beach. Dasia Beach is long and in many places a hotel. At the very end is a section that is free and for everyone. When we came here, there weren't many people here, but gradually it became full of locals.

4. Pláž Dasia-Ypsos
Prvý deň sme netušili ako chodia autobusy a nevedeli sa v tom zorientovať, no vďaka tomu sme našli túto pláž. Pláž Dasia je dlhá a na mnohých miestach hotelová. Na samotnom konci je časť, ktorá je free a pre každého. Keď sme sem prišli nebolo tu veľa ľudí no postupne sa zaplňala domácimi. 


5. Somewhere in Kerkyras-Lefkimmis
One day we decided to take a bus to the final station, where should be a beautiful beach. But our expectations dropped a bit as soon as we stepped out. There was nothing anywhere but a road and another bus were supposed to go in 3 hours. So we decided to walk towards Achilleioi beach and along the way, we discovered many small beaches where you literally had privacy. But since we were exhausted and needed to find a shop, we stopped at these places for only a few minutes.

5. Niekde na Kerkyras-Lefkimmis
V jeden deň sme sa rozhodli ísť na konečnú autobusom, kde sa mala nachádzať krásna pláž. No naše očakávania trošku opadli hneď ako sme vystúpili. Nikde nebolo nič iba cesta a ďalší autobus mal ísť o 3 hodiny. Preto sme sa rozhodli ísť pešo smerom na pláž Achilleioi a cestou sme objavili veľa maličkých pláži, kde ste mali doslova súkromie. No keďže sme boli vyčerpaný a potrebovali nájsť obchod, na týchto miestach sme sa zastavili len na pár minút.6.Stairs in the park at the Museum of Asian Art
This spot is hidden only because it is located in a rather inconspicuous place. The stairs are beautiful, but you can't take a photo of them. It's hard to take a picture of them at all, but since it's one of the hidden and sought-after places, I decided to include them here

6.Schody v parku pri Múzeu Ázijského umenia
Tento spot je hidden už len tým, že sa nachádza na dosť nenápadnom mieste. Schody sú krásne, ale fotku si na nich nespravíte. Je náročné ich už vôbec nejako odfotiť, ale keďže je to jedno zo skrytých a vyhľadávaných miest, tak som sa rozhodla zahrnúť ich sem


7. Micro Cafe
We had Airbnb opposite this cafe and although it is not hidden, it is very interesting for its location and atmosphere. One evening we missed a place and thanks to that we were able to enjoy the city from this point of view as well. I recommend going for a good summer drink here, but it is difficult to find a place on their terrace from early in the morning.

7. Mikro Cafe
My sme bývali oproti tejto kaviarni a aj keď nie je skrytá, je veľmi zaujímavá svojom polohou a atmosférou. Jeden večer sa nám ušlo miesto a vďaka tomu sme si mohli vychutnať mesto aj z tohto pohľadu. Odporúčam tu ísť na dobrý letný drink, ale je náročné nájsť miesto na ich terase už od skorého rána.

8. Anemomilos
There are a beautiful mill and a lighthouse, but the locals on this pier have a beach and this spoils the whole atmosphere. Well, if you don't have a problem with a large crowd of people, this is a great place not just for instagram photos.

8. Anemomilos
Tu sa nachádza krásny mlyn a maják, no domáci na tomto móle majú pláž a práve to kazí celú atmosféru. No ak nemáte problém s veľkým davom ľudí, je to skvelé miesto nie len na insta fotky.

The other places we have visited are quite often visited and you will find them soon in our general article what to see and where it pays to go on this island.

Ostatné miesta, ktoré sme navštívili sú dosť často navštevované a nájdeš ich čoskoro v našom všeobecnom článku čo vidieť a kam sa oplatí na tomto ostrove ísť.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram