Gozo - our vacation story


Right after our trip to Malta (read here) we went to the second island of Malta, Gozo. We traveled through the island of Malta by bus, about 40 minutes. We arrived in the north of the island and there we had to change to the ferry. We took a ferry across the sea to Gozo, where we had booked our room in the town of Marsalforn.

We chose this place based on various reviews, but today we already know that we would choose another. The whole of Gozo is an island where there is a lot of peace and not promoted nightlife like in Malta. So it is a very quiet place to relax, but if you like an adventure rather stay in Malta.

Hneď po našom výlete na Malte (prečítaj si tu) sme sa vybrali na druhý Maltský ostrov, Gozo. Cestovali sme cez celú Maltu autobusom, približne 40minút. Prišli sme sa úplny sever ostrova a tam nás už čakal prestup na trajekt. Trajektom sme sa odviezli cez more na Gozo, kde sme mali zarezervovanú našu izbu v mestečku Marsalforn.

Toto miesto sme si vyberali podľa rôzných recenzií, no dnes už vieme, že by sme volili iné. Celé Gozo je ostrov, kde je veľký pokoj a nepropaguje sa tam taký nočný život ako na Malte. Je to teda veľmi kľudným miestom na oddych, no ak máš rád dobrodrúžstvo, zostaň na Malte.


As we have read, we can only confirm that Gozo is beautiful for its beaches and nature. It's really breathtaking when you see the beautiful untouched nature. It will tell you that you will find a really great peace on this island.

After arriving in Marsalforn where we went to stay. We lived in a dead-end that was not connected to the main one. This means instead of a 3-minute trip to the beach, our trip was about 10-15 minutes.

Marsalforn is a small town, with a variety of restaurants and a small beach. The day we came here, we were completely disappointed because of the huge waves and the beach was slowly flooded with water. But when we saw that this phenomenon was also filmed by the locals, it was immediately clear to us that it wasn´t common.

As we thought, the next day the sea was completely calm and clean, the beach turned out from under the water and we even started to like it here. The people in this city are very nice, even though, as is the case in the southern states, they have the usual siestas when you are can´t eat in a closed restaurant.

Well, if you go there during dinner, we´re sure you will love it. Nice service, good food, and occasional misunderstanding of the pronunciation of English can cause you to order a "pint" instead of "wine" and thus get a big beer. But we just laughed at things like that and we knew we would have a smiling experience.

Tak ako sme sa dočítali, môžme len potvrdiť, že Gozo je nádherné svojimi plážami a prírodou. Je naozaj dychberúce, keď vidíš tu krásnu nedotknutú prírodu. Už tá ti napovie, že na tomto ostrove nájdeš naozaj veľký kľud.

Po príchode do Marsalforn sme sa išli ubytovať. Bývali sme v slepej uličke, ktorá nebola prepojená s hlavnou. Práve to spôsobovalo, že miesto 3minútovej cesty na pláž, bola naša cesta približne 10-15 minút.

Marsalforn je malé mestečko, s rozmanitými reštauráciami a menšou plážou. V deň keď sme sem prišli, nás úplne sklamalo, pretože boli obrovské vlny a pláž pomaly celá zaliata vodou. No keď sme videli, že si tento úkaz kamerujú aj domáci, hneď nám bolo jasné, že to nie je bežné.

Tak ako sme si mysleli, už ďalší deň bolo more úplne kľudné a čisté, pláž sa ukázala spod zaliatia a dokonca sa nám tu začínalo aj páčiť. Ľudia v tomto meste sú veľmi príjemní, aj napriek tomu, že tak ako to v južných štátoch býva, majú zaužívané siesty, kedy sa v reštaurácii nenaješ.

No ak tam zájdeš počas podávania večere, určite si to obľúbiš. Milá obsluha, dobré jedlo a občasné nepochopenie výslovnosti angličtiny ti môže spôsobiť že si namiesto "wine" objednáte "pint" a teda dostaneš veľké pivo. No na takýchto veciach sme sa len zasmiali a vedeli sme, že si odnesieme úsmevný zážitok.Our steps on Gozo, Marsalforn did not end. Not far from us were the "Salt Pans" or salt pools, which were created a long time ago and were used to collect salt from the sea. Swimming is prohibited at these Salt Pans, but you will also find those that are not intended as monuments and you can calmly soak your feet there.

On the way to Salt Pans, we also stopped at Qbajjar Bay Beach, which we found and was really amazing. It had a very great atmosphere thanks to the surroundings that completed it. There was a small snack bar on the beach and a small truck with food near the road.

Naše kroky na Goze, Marsalfornom nekončili. Neďaleko nás sa nachádzali "Salt Pans" alebo soľné bazény, ktoré vznikli veľmi dávno a slúžili na odberanie soli z mora. Pri týchto Salt Pans je zakázané kúpanie, no nájdete aj také, ktoré nie sú určené ako pamiatky a tam si môžte kľudne namočiť nohy.

Cestou na Salt Pans sme sa zastavili aj na pláži Qbajjar Bay Beach, ktorú sme našli a bola naozaj úžasná. Mala veľmi skvelú atmosféru vďaka okoliu, ktoré ju dotváralo. Na pláži sa nachádzal malý stánok s občerstvením a neďaleko cesty aj menší stánok s jedlom.The next day, our journeys led to the city of Victoria, which is the capital. Here you will find a lot of history, a few souvenir shops and the bustle of the city. It's a nice trip that won't take you much time, but it will show you the history.

Na druhý deň naše cesty viedli do mesta Victoria, ktoré bolo niekedy hlavným mestom. Tu nájdeš množstvo histórie, pár suvenírových obchodíkov a ruch mesta. Je to pekný výlet, ktorý ti nezaberie veľa času, no ukáže ti históriu.
From this city, we moved by bus to one of the most beautiful hidden beaches San Blas beach. An incredibly steep path leads down to this beach. Later you will go over the rocks until you reach a beautiful beach with a minimum of people. Despite the difficult journey, it was really worth it and I would have done it again.

Z tohto mesta sme sa autobusom presunuli na jednu z najkrajších skrytých pláži San Blas beach. Na túto pláž vedie neskutočne strmá cesta smerom dole. Neskôr pôjdeš cez skaly až sa dostaneš na krásnu pláž s minimom ľudí. Aj napriek tej náročnej ceste to naozaj stálo za to a kľudne by som to absolvovala znovu.


We ended our penultimate day in Gozo with a visit to perhaps the most famous beach Ramla Bay, which was a big disappointment for me. A beach was full of tourists, where we could not even move and at the entrance to the water, we had cut feet from boulders, which were literally everywhere in the water. Our disappointment was not improved by the beautiful yellow sand for which this beach is known. We spent about 20 minutes in this place and spent the rest of the day in our small town where we lived.

The way back was in the spirit of many transfers to the airport. But this whole vacation was definitely worth it. Since we did not have time to cross many places, we definitely plan to return here and visit many other beaches or places.

Náš predposledný deň na Goze sme zakončili návštevou snáď najznámejšej pláže Ramla Bay, ktorá bola pre mňa veľkým sklamaním. Pláž plná turistov, kde sme sa nedokázali ani pohnúť a pri vstupe do vody sme mali dorezané nohy od balvanov, ktoré boli doslova všade vo vode. Naše sklamanie nezlepšil ani krásny žltý piesok, ktorým je táto pláž známa. Na tomto mieste sme strávili asi 20minút a zvyšok dňa sme venovali nášmu malému mestečku v ktorom sme bývali.

Cesta naspäť sa niesla v duchu mnohých prestupov až k letisku. No celá táto dovolenka stála určite za to. Keďže sme mnoho miest nestihli prejsť, určite sa sem plánujeme vrátiť a navštíviť mnoho ďalších pláži či miest.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram