What to buy from travel as souvenirs?In the beginning, when we traveled once a time, we bought countless souvenirs and gifts from holidays, but now everything is different!

Often we travel with hand luggage only, so think in advance what we would like to buy, what to take with us and how much space we have. We have relatively fewer things to do with our holidays and we have also created a small list of people to whom we want to bring something.

Na začiatku, keď sme cestovali menej, sme z dovoleniek nosili nespočetné množstvo suvenírov a darčekov, no teraz je už všetko inak!

Často cestujeme len s príručnou batožinou, preto si vopred premyslíme, čo by sme chceli kúpiť, čo si vziať so sebou a koľko miesta na to všetko máme. Z dovoleniek nosíme už pomerne menej vecí a taktiež sme si vytvorili okruh ľudí, ktorým chceme niečo priniesť.Classic souvenir - Magnets

Magnets are a very popular souvenir in our family. We all have literally covered the entire fridge. This souvenir we buy really in tens and therefore always about 10-20pcs. Because you know how it is when you bring a magnet to Granny, you have to buy also for their friends too. : D We always try to choose magnets so that they are made in the country we travel, which supports not only sales but also production.

Klasický suvenír - Magnetky

Magnetky sú u nás v rodine veľmi obľúbeným suvenírom. Všetci s nimi máme pokryté doslova celé chladničky. Tento suvenír kupujeme naozaj v desiatkach a teda vždy okolo 10-20ks. Pretože vieš ako to je, keď prinesieš magnetku babke, musíš aj ďalším jej kamarátkam. :D Magnetky sa snažíme vždy vyberať tak, aby boli vyrábané v danej krajine, čím podporujeme nie len predaj, ale aj výrobu.
Snowball

Our friend likes snowballs. There is sometimes a problem because with the hand luggage you do not carry a lot of liquids. Therefore, if you buy it in the city, choose as small as possible, you can rely on finding one behind the traffic control.

Snežidlo

Naša kamarátka má záľubu v snežidlách. Tu nastáva občas problém, pretože s príručnou batožinou veľa tekutín neprenesiete. Preto ak ho kupuješ v danom meste, vyberaj čo najmenšie, prípade sa môžeš spoľahnúť na to, že nejaké nájdeš za prepravnou kontrolou.
Shirts, hoodies, scarfs and more

Sometimes we bought many T-shirts with the words "I love ..." but since we figured it wasn't a very usable piece, we started looking for something else. Silk scarves, which are often in beautiful colors and patterns and also affordable, have proved their worth. Of course, we do not wear these scarves from every holiday, but if you know someone who likes such things, you will certainly be pleased. It is also a great souvenir to buy, for example, a travel towel that can usually be folded to a minimum, but you can use it, either as a towel, a blanket on the beach or whenever you want to sit down.

Tričká, mikiny, šatky a podobne

Niekedy sme kupovali mnoho tričiek s nápisom "i love...", no keďže sme prišli na to, že to nie je veľmi použiteľný kúsok, tak sme začali hľadať niečo iné. Z naších ciest sa nám osvedčili hodvábne šatky, ktoré su často v nádherných farbách a vzoroch a tiež cenovo dostupné. Samozrejme tieto šatky nenosíme z každej dovolenky, no ak poznáš niekoho, kto má takéto veci rád, určite sa poteší. Tiež je skvelým suvenírom kúpiť napríklad cestovný uterák, ktorý sa zvyčajne dá zložiť na minimum, no využiješ ho ty, či obdarovaný ako uterák, deku na pláži alebo kedykoľvek, keď si chceš niekde sadnúť.Cosmetics

We love Lush cosmetics very much, so we buy it on our holidays to ourselves and for our loved ones. Unfortunately, we do not have this shop in the country, so we will secure at least some main things. But of course, it's not just about these cosmetics. If you are somewhere in Provence, or elsewhere where they make their own soaps, this is also a great tip. Last time I brought a few fragrant soaps to my friends. Also in France, I liked the perfume Fragonard, in which I had the opportunity to see their production.

Kozmetika

My veľmi obľubujeme kozmetiku Lush, preto ju nosíme z naších dovoleniek sebe aj naším najbližším. Žiaľ u nás v krajine tento obchod nie je, tak si zabezpečíme takto aspoň nejaké hlavné veci. No samozrejme nie je to len o tejto kozmetike. Ak si niekde v Provensálsku, či inde, kde vyrábajú špeciálne vlastné mydlá, je to tiež skvelý tip. Naposledy som takto priniesla pár voňavých mydiel kamarátkam. Taktiež vo Francúzsku som si obľúbila parfumériu Fragonard, v ktorej som mala možnosť vidieť aj ich výrobu.


Keyrings, bookmarks, postcards

If you have people in your area who will reward such little things, this is a great tip. We sometimes wore keychains like magnets. Fortunately, this trend has already settled and we will bring it once a year, from where it pays off. Surely bookmarks will be the best for book lovers. We found beautiful woven bookmarks in Cyprus and we also got wonderful 3D bookmarks from the Netherlands!
Rather, postcards are unique but not for anybody. I brought these postcards from Nice. I was amazed by the fact that it was Nice from the 80's and also posters from this period. Now they are beautifully completing my room.

Kľúčenky, záložky, pohľadnice

Ak máš vo svojom okolí ľudí, ktor odcenia takéto maličkosti, je to skvelý tip. Kľúčenky sme nosili niekedy asi tak, ako magnetky. Našťastie tento trend už ustál a my ich prinesieme tak raz ročne, z miesta z ktorého sa to oplatí. Záložky odcenia určite všetci knihomoli. Na Cypre sme našli krásne tkané záložky a z Holandska sme dostali tiež nádherné 3D záložky!
Pohľadnice sú skôr srdcovkou, ktorú niektorí odcenia, iným príde zbytočná. Ja som si takéto pohľadnice doniesla z Nice. Zaujali ma tým, že na nich bolo Nice z 80´s rokov a taktiež plagáty približne z tohto obdobia. Teraz mi krásne dotvárajú izbu.Chocolate, wine or other gastro products

One of the great things is also chocolate with the inscription of the place or photo. Wine should be brought from the wine-growing areas, but also if you like to try new tastes. Other foods are a great tip for moms, grandma or some culinary. Pasta is worth to take from Italy, a cactus liqueur from Malta and Rakija from Croatia.

When buying souvenirs it is most important for us to use them. They do not stand on the shelf and do not fall down with dust after a while. We always think about supporting local production in the country where we are travel, to please our loved ones, but also to make sure that our holiday is not overpaid by souvenirs.

Čokolády, víno či iné gastro produkty

Jednou zo skvelých vecí, sú tiež čokolády s nápisom daného miesta, alebo fotografiou. Víno sa opatí priniesť z vinárskych oblastí no tiež vtedy, ak radi skúšate nové chute. Ostatné potraviny sú skvelým tipom pre mamky, babky či nejakých kulinárov. Z Talianska sa určite oplatí cestoviny, z Chorvátska Rakiju a z Malty, kaktusový likér.

Pri kúpe suvenírov je pre nás najdôležitejšie, aby boli využité. Teda, aby nestáli na poličke a nezapadli po čase prachom. Vždy premýšľame aj nad tým, aby sme podporili lokálnu výrobu v krajine kde sa nachádzame, aby sme potešili našich blízkych no tiež na to, aby sme dovolenku nepreplatili na suveníroch.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram