Nice - instagramable placesI've visited Nice twice already, which pleased me so much. This place is great for me in every way. On Instagram you will find many places that are not suitable for photography only, because this city is really a photogenic whole.

Nice is a place where you can easily walk, and you will always find something wonderful, but today I will tell you about the places that are most interesting to me. I want to slow YouTube most of it if you visit this beautiful azure coast.

Nice som navštívila už 2 krát, čo ma veľmi teší. Toto miesto je pre mňa skvelým v každom zmysle. Nájdeš tu mnoho miest, ktoré sú vhodné nie len na fotografovanie na Instagram, pretože toto mesto je poriadne fotogenické celé.

Nice je miestom, kde  môžeš len tak chodiť a vždy nájdeš niečo krásne, no ja ti dnes poviem o miestach, ktoré najviac zaujali mňa. Nebudem nimi šetriť, aby si si mal z čoho vybrať ak na toto krásne azúrové pobrežie zavítaš.

Promenada des Anglais

This extremely long promenade has several "photo" places. Alongside it are palms that are photogenic from every angle. In just a few places, there are also very famous blue chairs that will direct your view of the azure sea. Near the end of this promenade there is a place where our visit was a hasthtag and also a bubble artist. And last but not least, the beautiful azure sea, which stretches along the entire promenade.

Táto extrémne dlhá promenáda má hneď niekoľko "foto" miest. Pozdĺž nej sa nachádzajú palmy, ktoré sú fotogenické z každého uhla. Hneď na niekoľkých miestách sú aj veľmi známe modré stoličky, ktoré nasmerujú tvoj pohľad na azúrové more. Skoro na konci tejto promenády je miesto, kde pri našej návšteve bol hasthtag a tiež umelec vytvárajúci bubliny. No a v neposlednom rade, určite pri krásnom azúrovom mori, ktoré sa tiahne pozdĺž celej promenády.Notre Dame

Nice also has its own Notre Dame! It is hidden in the streets of the old town. We went to him properly, but it was worth it. This Notre Dame reminded me at least of the photos of Paris. Although this was certainly a bit smaller, it was really beautiful and great for taking pictures of your instagram, for example.

Aj Nice má svoj Notre Dame! Je ukrytý v uličkách starého mesta. My sme sa k nemu poriadne prešli, ale stálo to za to. Tento Notre Dame mi pripomínal aspoň podľa fotografií ten Parížsky. Aj keď tento bol určite o niečo menší, bol naozaj krásny a skvelý na vytvorenie fotiek napríklad na tvoj instagram.
Promenade du Paillon & Jardin Albert I.

This promenade is located above the old town. During the walk you will find the well-known fountain Mirroir d'Eau, which will refresh you in summer time. A little further away is a park, or gardens, which are designed to relax and also to shade and a little detachment from the city. It is a great place not only for taking pictures, but also for a rest or a momentary stop in the shade.

Táto promenáda sa nachádza nad starým mestom. Pri prechádzke nájdeš známu fontánu Mirroir d'Eau, ktorá ťa v letných časoch aj osvieži. O niečo ďalej sa nachádza park, alebo teda záhrady, ktoré sú určené na oddych a taktiež na tieň a trochu odpútanie od mesta. Je to skvelé miesto nie len na fotenie, ale aj na odpočinok či chvíľkové zastavenie v tieni.Masséna Square

This square is known for its chess floor and fountain in the middle. Thanks to the unusual continuity of the floor, old buildings and fountain, it is the perfect spot for photography

Toto námestie je známe svojou šachovou podlahou a fontánou uprostred. Vďaka nezvyčajnej spojitosti podlahy, starých budov a fontány, je dokonalým spotom na fotografovanie.

Vieille ville

The streets of the old town and the old town generally bring a feeling of typical French life. Nice shops, lots of churches, narrow streets, people around, with their temperament and endless "bonjour ca va?"

Uličky starého mesta a staré mesto celkovo prináša pocit typicky francúzskeho života. Milé obchodíky, množstvo kostolov, úzke uličky, ľudia dookola, s tým ich temperamentom a nekonečným "bonjour ca va?"

Marché du cours Saleya

In addition to good food and lots of people, you can find soaps and spices on this market place. This place is a market in the afternoon, and in the afternoon the cafes spread out their terraces in these places. So it is an all-day photogenic place. All you have to do is choose which of these we want to have in your pictures.

Na tomto markete okrem dobrého jedla a množstva ľudí nájdete aj mydlá, či koreniny. Toto miesto je doobedu trhom a poobede si kaviarne rozkladajú na týchto miestach terasy. Je to teda celodenné fotogenické miesto. Už si treba len vybrať, ktoré z toho, chceme mať na fotkách.Hotel Negresco

This hotel is perhaps the most famous in Nice. Being one of the oldest hotels, it is very typical of its architects. You'll find him on the corner of the street as you walk through the promenade. We found a typical French carousel on his way to Jardin Albert I.

Tento hotel je snáď najznámejším v Nice. Keďže sa jedná o jeden z najstarších hotelov, je veľmi typický svojou architektúrov. Nájdeš ho na rohu ulice pri prechádzke promenádou. My sme cestou k nemu v Jardin Albert I. našli aj typický francúzsky kolotoč!

Castle Hill

If you want to see the beautiful azure coast from above, then this climb is great for that. It is located at 2-3 floors, where you can see the coast from a different angle. During this time you will find a beautiful waterfall, nice artists and a lot of beautiful nature. This is a good place to visit during the summer, but there are many stairs leading to it, so it is good to take plenty of water. I managed this place even after minor health problems, so I can assure you that at least first try it. It is better to go to this place in the morning, as the sun shines "from behind" you, making the cyan color even more beautiful.

Ak máte chuť vidieť krásne azúrové pobrežie zhora, tak tento výstup je skvelým práve na to. Nachádzajú sa na ňom 2-3 výškové stupne, kde si môžeš obzrieť pobrežie z iného uhla. Počas toho nájdeš aj nádherný vodopád, milých umelcov a množstvo krásnej prírody. Toto miesto je vhodné navštiviť aj počas leta, ale vedie k nemu množstvo schodov, takže je dobré si vziať dostatočné množstvo vody. Ja som toto miesto zvládla aj po menších zdravotných problémoch, čím ťa môžem ubezpečiť, že na prvý stupeň to minimálne skús. Na toto miesto je vhodnejšie ísť ráno, keďže Slnko svieti "spoza" teba a tým je azúrová farba ešte krajšia.In Nice, there are many beautiful places to visit. Since we did not manage to go through everything, because we also wanted to enjoy this trip by the sea and relax a little, I believe that I will come back here sometime.

If you are pretty nice, there is Villefranche-sur-Mer with a sandy beach. Unfortunately, we found this only at the end of our stay. You can also find Monaco and Monte-Carlo in 15 minutes by train from Nice, which you can read about soon!

V Nice sa nachádza ešte mnoho krásnych miest, pre ktoré sa tu oplatí prísť. Keďže my sme nestihli prejsť úplne všetko, lebo sme si tento výlet chceli užiť aj pobyt pri mori a trochu oddýchnuť, verím, že sa sem ešte niekedy vrátim.

Ak už budeš mať dosť Nice, neďaleko sa nachádza Villefranche-sur-Mer, kde je piesková pláž. Žiaľ toto sme zistili až na konci nášho pobytu. Taktiež 15minút vlakom od Nice nájdeš aj Monaco a Monte-Carlo, o ktorom sa dočítaš už čoskoro!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram