Bologna - New Year´s EveCelebrating the New Year has always meant time spent at home with my family or friends. This year, however, I wanted to change it, and I thought it was time to see the arrival of the new year from where I was not yet, and thus start the new year and decade differently.

I was looking for a place where it would not be very cold as in the north, but also where I would feel safe. After long deliberations, the election came to Bologna, Italy. So far, I didn't know much about this city, but I felt it was the right thing to do, as in Italy everything is beautiful.

Oslava nového roka pre mňa vždy znamenala čas strávený doma s rodinou alebo priateľmi. Tento rok som to však chcela zmeniť a povedala som si že je načase vidieť príchod nového roka z miesta, kde som doteraz nebola a tým aj začať nový rok a dekádu inak.

Hľadala som miesto kde nebude veľká zima ako na severe no aj kde sa budem cítiť bezpečne. Po dlhých úvahách prišla voľba na Bolognu v Taliansku. Doteraz som o tomto meste veľa nevedela, ale cítila som že je to to pravé, keďže v Taliansku je všetko krásne.

We came to Bologna exactly on New Year's Eve and stayed in the most beautiful Airbnb we have ever had. I could not imagine how the celebration of the New Year will take place, so we went pretty early to the center. We got to Piazza Maggiore where we passed the check and got tickets that we had to return when we left. DJ played here all night, everything was beautifully lit and the countdown was also on. The only drawback was that only one bar was opened across the square and the board was incredibly long.

Do Bologne sme prišli presne na Silvester a ubytovali sme sa v najkrajšom Airbnb aké sme kedy mali. Nevedela som si predstaviť ako bude oslava nového roka prebiehať a tak sme sa vybrali dosť skoro do centra. Dostali sme sa na Piazza Maggiore kde sme prešli kontrolou a dostali lístky, ktoré sme museli vrátiť pri odchode. Celý večer tu hral DJ , všetko bolo krásne osvetlené a tiež bolo zapnuté odpočítavanie. Jedinou nevýhodou bolo, že na celom námestí bol otvorený iba jediný bar a rada bola neskutočne dlhá.


About half an hour before midnight, the square was full and no one else was letting through the controls. We were very glad that we came here early enough and had a great view. The atmosphere on the square was incredible and we all counted down seconds to the new year. Exactly at midnight, the bonfire ignited from which the face was formed. As we later discovered, this is a local custom. Despite the fact that there were no fireworks, it was amazing and we had a great night out.
During our trip, we visited other places we will write about as soon as possible.


Už asi pol hodinu pred polnocou bolo námestie plné a nikoho ďalšieho nepúšťali cez kontroly.  Boli sme veľmi radi, že sme sa sem vybrali dostatočne skoro a mali skvelý výhľad. Atmosféra na námestí bola neskutočná a všetci sme spolu odpočítavali sekundy do nového roka. Presne o polnoci sa zapálila vatra z ktorej bola vytvorená tvár. Ako sme neskôr zistili je to miestny zvyk. Napriek tomu, že tu nebol žiaden ohňostroj bolo to úžasne a neskutočne sme si užili celý večer.

Počas nášho výletu sme navštívili aj iné miesta o ktorých napíšeme čo najskôr.

Advantages:

Check how to celebrate New Year in other countries
- for me, the main reason for traveling for the New Year was to get to know traditions and customs other than ours and I liked it so much that it might become our habit
Pleasant weather
- In Bologna, even in winter, the weather is less cold than here, about 8 to 15 degrees Celsius. This is also true during the night, so it was not so cold and we stayed longer outside.
Wake up in a beautiful city
- it may not be so much related to New Year's Eve but to get up and walk in Italy on the first day of the new year is the best feeling.

Výhody
Spoznať ako sa oslavuje Nový rok v ostatných krajinách
- pre mňa hlavným dôvodom cestovania na nový rok bolo spoznať tradície a zvyky iné ako sú u nás a natoľko sa mi to zapáčilo, že sa to možno stane našim zvykom
Príjemné počasie
- V Bologni je aj v zime menej chladné počasie ako u nás, približne 8 až 15 stupňov Celzia. To platí aj počas noci, takže nám tak skoro nebola zima a vydržali sme dlhšie.
Prebudenie sa v nádhernom meste
- možno to až tak nesúvisí so Silvestrom ale vstať a môcť prechádzať sa v Taliansku hneď prvý deň v novom roku je najlepší pocit.

Disadvantages:

There are no fireworks
- although in Bologna there is a tradition of igniting the bonfire, for me the fireworks are must on New years Eve
Open only a few shops and restaurants
- At night during the celebrations, there were open minimal businesses that were not just for reservations
Weaker program
- There was a DJ here who played great. Nevertheless, we know a little better New Year's Eve program

Nevýhody
Nie je tu ohňostroj
- aj keď v Bologni je tradícia zapaľovania vatry, tak mne sa so Silvestrom spája najmä ohňostroj
Málo otvorených podnikov
- v noci počas osláv bolo strašne málo otvorených podnikov, ktoré neboli len na rezervácie
Slabší program
- zábavu tu tvoril jeden DJ, ktorý hral skvele. Napriek tomu sme zvyknutý na trošku lepši Silvestrovský programThings to keep in mind while on holiday

- Traffic in the city can be reduced during the holidays and does not have to travel around the city at all.
- Stores can open later or even if you find one they usually open later.
- Ask in advance if pyrotechnics can be used. As far as I know in Bologna it was not allowed.
- Museums and monuments are usually closed on public holidays.
- It is necessary or better to adapt to their habits for a more beautiful and interesting experience.


Na čo myslieť pri ceste počas sviatkov

- Doprava v meste môže byť omedzená počas sviatkov a nemusí vôbec premávať po centre.
- Obchody môžu otvárať neskôr alebo aj keď nejaký nájdeš väčšinou otvárajú neskôr.
- Dopredu sa informuj či je možné používať pyrotechniku. Pokiaľ viem tak v Bologni to nebolo dovolené.
- Múzea a pamiatky sú poväčšine zatvorené počas sviatkov.
- Je potrebné alebo lepšie prispôsobiť sa ich zvykom pre krajší a zaujímavejší zážitok. 
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram