5 things to see in BolognaIn the previous post, I told you what it's like to spend New Year's Eve in Bologna. But after a great New Year's celebration, we have 3 days left to explore this amazing city. Bologna is the fourth city in Italy that we visited. Therefore, we thought that we know what we can expect from this city, but it is not true, something still surprises us and we don´t have time to wonder.

V predchádzajúcom poste som vám povedala aké je to stráviť Silvester v Bologni. No po skvelej oslave nového roka nám ostali ešte 3 dni na spoznávanie tohto úžasného mesta. Bologna je v poradí štvrtým mestom v Taliansku, ktoré sme navštívili. Preto sme si mysleli, že vieme čo môžme očakávať od tohto mesta, opak je pravdou stále nás niečo prekvapí a nestíhame sa čudovať.


1. Piazza Maggiore

Small large square - the largest square in Bologna, which is surrounded on each side by a monument. Although it is a central square, a short distance away is the town hall, the church, the Fountain of Neptune, and many restaurants and shops. Mostly you get here from somewhere and you don't even know how you get there.

Malé veľké námestie- najväčšie námestie v Bologni, ktoré je obklopené z každej strany nejakou pamiatkou. Aj keď je to centrálne námestie tak na menšom kúsku sa nachádza radnica mesta,kostol, Fontána Neptúna a množstvo reštaurácií a obchodov. Väčšinou sa sem odniekiaľ dostaneš a ani nevieš ako.

2. View from the top of Basilica di San Petronio

In Bologna, there are two ways to look at the city from a height, as we later found out. One of them is a view from the terrace of the basilica. This view is worth it, not only because you save the number of stairs that lead to the second view of Due Torri, but you also have the opportunity to see the city with the iconic Due Torri, which is incredible. The lookout cost about € 6 for one and the entrance was from the back of the church. Before you go here, be sure to see the opening hours, we were lucky and managed to make the last entry.

V Bologni sú dve možnosti, ako sa pozrieť na mesto z výšky, ako sme neskôr zistili. Jednou z ních je výhľad z terasy baziliky. Tento výhľad stojí za to, nie len pretože si ušetríš množstvo schodov, ktoré vedú na druhú výhliadku Due Torri, ale máš možnosť vidieť mesto aj s ikonickými Due Torri, ktoré je neuveriteľné. Výhliadka stála približne 6€ pre jedného a vstup bol zo zadnej strany kostola. Predtým než sa sem vyberieš si určite pozri otváracie hodiny, my sme mali štastie a stihli sme posledný vstup.

3. Due Torri

You will find these two towers in almost every photo from Bologna. They are not to be overlooked and one of them is also the largest leaning tower in the world. So if you still thought that the only leaning tower is in Pisa you would know it wasn't. I have to say it was news to me too. There is also a second view of the city from height and it is necessary to buy tickets in advance online. I hope you are not discouraged by the 600 steps you need to walk because the view is really worth it.

Tieto dve veže najdeš asi na každej fotke z Bologne. Sú priam neprehliadnutelné a tiež jedná z nich je navyššou šikmou vežou na svete. Takže ak si si doteraz myslel že jedinou šikmou vežou je tá v Pise už budeš vedieť, že to tak nie. Musím povedať aj pre mňa to bola novinka. Tu sa nachádza aj druhá vyhliadka na mesto a je potrebné si tu kúpiť lístky dopredu. Dúfam, že ťa neodradí tých 600 schodov, ktoré treba prejsť pešo lebo ten výhľad naozaj stojí za to.4. Quadrilaterio

This rush neighborhood has narrow streets and shops selling food and various goodies. It is located near Piazza Maggiore and even though you have not been hungry yet if you choose to go there you will definitely want to taste something. I also really liked this neighborhood because of the atmosphere created by street artists here.

Táto rušná štvrť má úzke uličky a obchodíky s jedlom a rôznymi dobrotami. Nachádza sa neďaleko piazza Maggiore a aj napriek tomu, že si doteraz nebol hladný, ak sa sem vyberieš určite budeš chcieť niečo ochutnať. Mne sa táto štvrť náramne páčila aj kvôli atmosfére, ktorú tu dotvárali pouličný umelci. 
                                                                                                                                                                       
   

5. Via Rizzoli

It is the main road that connects the train station with the famous Piazza Maggiore. We walked this street several times a day from our Airbnb. All the ways are lined with various shops and fast food. Sometimes this smell also enticed me to panini, which is fantastic.


Je to hlavná cesta, ktorá spája železničnú stanicu so známou Piazza Maggiore. My sme po tejto ulici chodili viackrát denne od nášho Airbnb. Celú cestu lemujú rôzne obchodíky a rýchle občerstvenia. Niekedy ma táto vôňa zlákala aj na panini, ktoré sú fantastické.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram