Malta - How to spend three days there ?In the summer we had the chance to visit Malta. In addition to exceeding our expectations, it was a place where we would like to return.

Our journey began at Debrecen Airport. This airport is a pity to call an airport, but since it is one of our closest to us, we tried. Already before the departure, we meet people who later made our trip more pleasant. We have found that Malta is also a great place for children/students who want to learn a new language.

Our departure was delayed in about an hour, although we had no idea why. Luckily, the flight to Malta wasn't long at all, so we were there early. It was beautiful to see this island on arrival in the evening. As soon as we got off at Malta's airport, we decided to take a taxi to Valetta because we arrived at night (buses are also available during the day). The system they have for taxis is very great because no one is ahead of you. You will get a number which you are waiting for your taxi.

V letnom období sme mali možnosť navštíviť Maltu. Okrem toho, že predčila naše očakávania, bola miestom, kde by sme sa ešte chcel vrátiť.

Naša cesta začínala na Debrecenskom letisku. Toto letisko, je škoda nazývať letiskom, no keďže je pre nás jedným z najbližších, tak sme to skúsili. Už pred odletom sme stihli spoznať ľudí, ktorí neskôr spríjemnili aj náš výlet. Zistili sme, že Malta je skvelým miestom aj pre deti/študentov, ktorý sa chcú naučiť nový jazyk.

Náš odlet bol preložený približne o hodinu, aj keď sme netušili prečo. Našťastie, let na Maltu nebol vôbec dlhý a teda sme tam čochvíľa boli. Bolo krásne vidieť tento ostrov pri prílete vo večerných hodinách. Hneď ako sme vystúpili na letisku na Malte, rozhodli sme sa ísť do Valetty taxíkom, pretože sme prileteli v noci (cez deň sú dostupné aj autobusy). Systém, ktorý tam pre taxíky majú je veľmi skvelým, pretože vás nikto nepredbieha. Dostanete číslo s ktorým čakáte na váš taxík.The taxi ride was probably the biggest adrenaline for us. For a moment we felt like in the movie "fast and furious". The whole atmosphere was reinforced by the fact that there is driven on the left side. We had a momentary cardiac arrest when passing through the arc, into which we drove in about 80km / h and the cloud was barely wide like a car. Luckily after this ride, we got close to our apartment. Valetta is known for hills and stairs. We understood this idea immediately after getting off the taxi. We walk about 80 steps, down with suitcases.

After we checked-in in a beautiful and typical Maltese apartment, we couldn't go anywhere, so we kept the sightseeing for the next days.

Jazda taxíkom bola pre nás asi najväčším adrenalínom. Na chvíľu sme sa cítili ako vo filme "rýchlo a zbesilo". Celú atmosféru posilňoval aj fakt, že na Malte sa jazdí po ľavej strane. Chvíľkovú zástavu srdca sme mali pri prechode oblúkom, do ktorého sme vpálili asi 80km/h a obluk bol široký ledva ako auto. Našťastie po tejto jazde, sme sa dostali neďaleko nášho apartmánu. Valetta je známa kopcami a schodami. Túto myšlienku sme pochopili hneď po vystúpení z taxíku. Čakalo nás približne 80 schodov, smerom dolu s kuframi.

Po tom, ako sme sa ubytovali v krásnom a typickom Maltskom apartmáne, sme už nevládali nikam chodiť a tak sme si prehliadku nechali na zvyšné dni.

Valletta

As I mentioned, Valetta is known for its hills and stairs. It is a beautiful small town where you will find typical architecture, colorful balconies, great narrow streets, and beautiful monuments. It is worth seeing, for example, the Triton fountain, the Church of the Virgin (Knisja tal-Vittorja) and the walls around Valletta.

Ako som už spomínala, Valetta je známa svojími kopcami a schodami. Je to krásne menšie mesto, kde nájdeš typickú architektúru, farebné balkóny, skvelé úzke uličky a krásne pamiatky. Oplatí sa vidieť napríklad Triton fountain, Kostol Panny Marie (Knisja tal-Vittorja) a hradby okolo Valletty.


Upper & Lower Barrakka gardens

These gardens offer beautiful views of the sea and the Valletta area. Lovers of nice fountains and parks will find their way in the "upper" gardens. There are 3 parts to look at. Some parts are also paid.

In the "lower" gardens you will also find nice views and near it the belfry, which is considered to be a memorial to war.

Tieto záhrady ponúkajú krásny výhľad na more aj na časť Valletty. V "horných" záhradach si prídu na svoje milovníci pekných fontán a parkov. Nachádzajú sa v nej 3 časti, z ktorých je možné si pozrieť výhľady. Niektoré časti sú aj platené.
V "dolných" záhradách nájdete taktiež pekné výhľady a blízko nej aj zvonicu,  ktorá je ako považovaná za pamätník vojny.

Beach in Valletta

Valetta has only "suburban beach" (if it can be called like this). They are beaches that are on the edge of Valetta. You walk down to it on about 30 steps and sit on large rocks. A ladder with other steps leads to the sea. It is a place where you should refresh yourself, but certainly not the beach of your dream.
From Valetta, you can get to Sliema by bus or ferry. (ferry costs approximately € 1.50 / one-way ticket)

Valetta obsahuje len "prímestskú pláž" (ak sa to tak dá nazvať). Sú to pláže ktoré sú na okraji Valetty. Zídeš k ním po približne 30 schodoch a sedíte na veľkých skalách. Do mora vedie tak isto rebrík s ďalšímim schodmi. Je to miesto, kde je vhodné sa osviežiť, ale určite nie pláž, ktorú si vysnívaš.
Z Valetty sa môžeš dostať do Sliemy autobusom, alebo trajektom. (trajekt stojí približne 1,50€/jednosmerný lístok)
Sliema

Sliema is a place located opposite Valette. Here you will find a few beaches. Similar to sitting on a rock, which is best for the views of Valetta. But also many others that I will mention below. Sliema is a city where you will find shopping centers and a little better nightlife than in Valetta. It is a slightly more developed city, but a little less traditional. So don't expect so much history here.

Sliema je miesto nachádzajúce sa oproti Valette. Tu už nájdete o niečo viac pláži. Podobnú so sedením na skale, na ktorú sa oplatí ísť vďaka výhľadu na Valettu. No tiež mnoho ďalších, ktoré spomeniem nižšie.  Sliema je mesto, kde nájdete obchodné centrá a trochu lepší nočný život ako vo Valette. Je to o niečo viac rozvinuté mesto, no o niečo menej tradičné. Teda tu až toľko histórie nečakajte.
Victorian era baths

This beach is again different than you are used to. So, probably all the beaches in Malta are like that. You will find here popular "pools" that look great for taking pictures, but you will also be interested in this beach with its surface. I like this beach as an artist so if you like to be "out of comfort zone" this is the right place for you.

Táto pláž, je opäť inou než si zvyknutý. Teda, asi všetky pláže na Malte takéto sú. Nájdeš tu obľúbené "bazéniky", ktoré vyzerajú skvelo napríklad na fotenie, no tiež ťa zaujme táto pláž svojím povrchom. Táto pláž sa mne ako umelcovi neskutočne páčila, preto ak si rád "out of comfort zone", tak toto je tým správnym miestom pre teba.Balluta Bay Beach

This beach is tiny, sandy but very beautiful. You can see the beautiful church on the right side. It is a unique piece that is worth visiting especially because of this view. You can get here simply by bus or on foot. Because Malta is a small island, even bigger distances can often be reached on foot.
Since we were only 3 days on the island of Malta, we couldn't see more. But besides these beautiful places, there are many beaches and history that are worth seeing. After these 3 days, we moved to the island of Gozo. You can read more about this lovely island in our next article.

Táto pláž je maličká, piesočnatá no veľmi krásna. Výhľad z nej máte priamo na krásny kostol po pravej strane. Je jedinečným kúskom, ktorý sa oplatí navštíviť hlavne kvôli tomuto pohľadu. Dostanete sa sem jednoducho autobusom, alebo peši. Keďže Malta má malú rozlohu, aj tie väčšie vzdialenosti sa často dajú prejsť peši.

Keďže my sme na ostrove Malta boli iba 3 dni, viac sme toho pochodiť nestihli. No okrem týchto krásnych miest sa tu nachádza ešte množstvo pláži a histórie, ktorú sa oplatí vidieť. Po týchto 3 dňoch sme sa presúvali na ostrov Gozo o ktorom sa dočítaš v našom ďalšom článku.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram