How to travel more with full time job


Immediately after graduation, I started working full time. At that time I found that I have a big problem, I couldn't create a timetable and the last thing I had in my mind was time for traveling. But the longer I went to work, the more I felt the desire to travel more than 2 times a year. Since I still had enough time to travel during school, it was a challenge for me and I started looking for ways to travel more often even when I work full time. That's why I want to share my ideas with you. If you want to travel more often but you don't know how to do it while working, there are the tips that I used.

Hneď po skončení školy som začala pracovať na plný úväzok. Vtedy som natrafila na veľký problém, nevedela som si vytvoriť nejaký harmonogram a posledné čo som mala na mysli bolo cestovanie. No čím dlhšie som chodila do práce tým viac som pociťovala túžbu cestovať viac ako 2 krát do roka. Keďže počas školy som mala stále dosť času na cestovanie, bola to pre mňa výzva a začala som hľadať možnosti ako cestovať častejšie aj keď pracujem na plný úväzok. Preto sa chcem podeliť o moje nápady aj s tebou. Ak máš chuť cestovať častejšie ale nevieš ako to popri práci spraviť, toto sú moje tipy, ktoré využívam doteraz.

 
                          (Burj Khalifa - Dubai)

Public holidays

Often public holidays are on Fridays or Mondays, so why not use it? You can go for shorter trips. There are many destinations that are within two hours of flight and are ideal for such shorter trips. Another plus is that fares to lesser-known destinations are usually lower. I use most holidays of the year to travel somewhere nearby. The only holiday I don't travel through is Christmas time. Because I travel of these days I still have enough vacation for longer trips and also takes 3-4 trips more per year.

Často krát vychádzajú sviatky na piatok alebo pondelok, tak prečo to nevyužiť? Môžeš sa vybrať na kratší výlet. Je mnoho destinácií, ktoré sú do dvoch hodín letu a sú ideálne na takéto kratšie výlety. Ďalším plusom je tiež, že ceny leteniek do menej známych destinácií sú zvyčajne nižšie. Ja využívam väčšinu sviatkov v roku na cestovanie niekde poblíž. Jediné sviatky cez ktoré necestujem sú Vianoce. Vďaka využitiu takýchto dní mám stále dosť dovolenky na dlhšie cesty a zároveň o 3 až 4 cesty viac za rok.

 (Elafonisi beach - Greece)

Travel at night

If there is such an option I always try to use it. Traveling during the night can often be comfortable eg. night trains or long-distance buses. It may be a bit more difficult at night, but I always try to make myself comfortable with sleeping masks and blankets. Traveling at night will save my holiday day and as soon as I arrive I can get to see most of the place.

Cestovanie v noci je možnosť ktorú sa vždy snažím využiť. Cestovanie počas noci môže byť často aj pohodlné napr. nočnými rýchlikmi alebo diaľkovými autobusmi. Pri lete v noci to môže byť o trochu náročnejšie, ale vždy sa snažím spraviť si dosť pohodlia pomocou masky na spanie a deky. Cestovanie v noci mi ušetrí deň dovolenky a hneď po príchode sa môžem pustiť do spoznávania miesta.

(Polignano a Mare - Italy)

Dividing holiday days

The number of vacation days at work is quite limited, but I still try to break it down into several parts. I have a habit of going on a longer vacation of about 2 weeks once a year, a shorter vacation of about a week and dividing the rest of my vacation into smaller trips. If you can always plan your own vacation in advance for the whole year, make sure you get as many travel options as possible. Especially on long journeys, I try to combine a holiday with public holiday days, which will extend my trip by a few days.

Počet dovolenkových dní v práci mám dosť obmedzení, no aj napriek tomu sa ich snažím rozložiť na niekoľko častí. Mám vo zvyku chodiť raz ročne na dlhšiu dovolenku cca 2 týždne, na kratšiu dovolenku asi týždeň a zvyšok dovolenky si rozdeľujem na menšie výlety. Ak si vieš sama naplánovať dovolenku vždy mysli dopredu aj  na celý rok, nech ti vyjde čo najviac možností na cestovanie. Hlavne pri dlhších cestách sa snažím spojiť dovolenku so sviatkom, čím si svoj výlet predĺžim o pár dní.

(Spis Castle-Slovakia)

Travel by car

Although we love to travel by plane, we usually have to travel to the nearest airport for 3 hours. If we only want to go for a long weekend, we cannot fly in such a short time. Traveling by car can save us a lot of time and get to know places that are not so far from the house but equally beautiful. It also means getting to know the country in which we live or neighboring countries that we often forget.

Aj keď milujeme cestu lietadlom tak väčšinou musíme cestovať na najbližšie letisko 3 hodiny. Keď chceme isť len na predlžený víkend tak letieť v tak krátkom čase nestíhame . Cesta autom nám vie ušetriť veľa času a spoznáme tak aj miesta, ktoré nie sú tak ďaleko od domu no zároveň rovnako krásne. Tiež to znamená spoznať krajinu v ktorej žijeme prípadne susedné krajiny, ktoré často vynechávame.

(Nessebar-Bulgaria)

Overtimes

Many companies offer the possibility of working overtime, thanks to which we can make a day or two of holiday more in a month. If we even add these days to the weekend or in combination with the holiday, we will get quite a fair number of days to relax, which you can use at least for a shorter trip.

Mnohé firmy ponúkajú možnosť pracovania na nadčasy vďaka ktorým si vieme v mesiaci nadrobiť deň aj dva. Ak dokonca tieto dni pridáme k víkendom alebo v kombinácii so sviatkom tak nám vyjde celkom slušný počet dní na oddych, ktoré môžeš využiť aspoň na kratší výlet. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram