Bordeaux - Interesting places thereBordeaux was one of the places on our bucket list. It was not only because of the famous Bordeaux wine but also because it ranks among one of the most beautiful French cities.

We booked this trip just after Christmas, in early February. We were looking forward to going somewhere again. The situation that occurred in January due to the Chinese virus forced us to reconsider this trip. For a moment it seemed that we would cancel all our plans and let the airline tickets let away. It was mainly a subconscious fear that forced us to reconsider the situation.  But we think that destiny wants us to go there.

Bordeaux bolo jedným z miest na našom pomyselnom zozname. Nebolo to len kvôli známemu vínu z Bordeaux, ale tiež preto, že sa radí medzi jedno z najkrajších francúzskych miest.

Tento výlet sme si zabookovali tesne po Vianociach, na začiatok februáru. Veľmi sme sa tešili, že niekam opäť pôjdeme. Situácia, ktorá nastala v Januári kvôli čínskemu vírusu nás nútila tento výlet prehodnotiť. Na chvíľku to vyzeralo, že všetky naše plány zrušíme a letenky s ubytovaním necháme prepadnúť. Bol to hlavne podvedomý strach, ktorý nás nútil prehodnotiť situáciu. Človek mieni a osud mení a teda aj náš osud chcel, aby sme sa dostali do tohto mesta aj napriek situácií, ktorá nastala.

On Monday morning we decided to change our "crew" and my friend was replaced by my mommy. We quickly bought her a ticket and on Saturday we flew to the great Bordeaux. To our surprise, the flight to this beautiful city took 2h 40min, which was long enough for us, since we are still in Europe.

After getting off the plane we headed for the bus stops. Bus number 1 leaves every 5-10 minutes, depending on which day you arrive. You can buy your ticket right at the bus stop. Our choice was to buy a 7-day ticket, even though we came here for 4 days. This ticket was financially worth it and cost about 15 €.

V pondelok ráno sme sa rozhodli zmeniť našu "posádku" a moju kamaráku vystriedala mamka. Rýchlo sme jej prikúpili letenku a v sobotu sme leteli do skvelého Bordeaux. Na naše prekvapenie, let do tohto krásneho mesta trval 2h40min, čo bolo pre nás dosť dlho, keďže sme stále v Európe.

Po vystúpení z lietadla sme zamierili na autobusové zastávky. Autobus číslo 1 odchádza odtiaľ každých 5-10minút, podľa toho ktorý deň priletíte. Hneď pri zastávke je možnosť kúpiť si lístok. Naša voľba padla na kúpu 7dňového lístka, aj napriek tomu, že sme sem prišli na 4dni. Tento lístok sa finančne oplatil a stál cca 15€.Traveling by bus to the center took 35 minutes and from there we had to change to the tram, which would take us closer to accommodation. Since we are lucky about such things, it was no different here either. As soon as we arrived at the tram stop, we translated information from the French that told us that the tram missed a few stops. After this finding, we went with our suitcases on foot to our accommodation, which was about 15 minutes walk.

Cesta autobusom do centra trvala 35minút a odtiaľ sme mali prestúpiť na električku, ktorá by nás odviezla bližšie k ubytovaniu. Keďže na takéto veci máme šťastie, tak ani tu to nebolo inak. Hneď ako sme prišli na zastávku električky, prekladali sme si z francúžštiny informáciu, ktorá nám povedala, že električka pár zastávok vynecháva. Po tomto zistení sme sa s kuframi vybrali peši k nášmu ubytovaniu, ktoré bolo vzdialené asi 15minút chôdze.
"Rue Sainte Catherine" shopping street

Already on this day we began to discover the beauties of Bordeaux. We were close to the Rue Sainte Catherine shopping street.

This street is one of the longest streets in Europe and as we walk through it, we felt it was endless. This street really runs along with the old town and wherever we turn, we still come back to it. You can find here many well-known shops, but also various boutiques or ordinary shops. It is a great experience, but at the same time, you can be disgusted by the many people who pass through it every day.

Nákupná ulica "Rue Sainte Catherine"

Už v tento deň sme začali objavovať krásy Bordeaux. Ubytovanie sme mali kúsok od nákupnej ulice Rue Sainte Catherine.
Táto ulica je jednou z najdlhších ulíc v Európe a pri prechádzaní cez ňu, sme mali pocit, že je nekonečná. Táto ulica sa tiahne naozaj pozdĺž starého mesta a kdekoľvek sme odbočili, stále sme sa na ňu vrátili. Nájdeš na nej množstvo známych obchodov, ale taktiež aj rôzne butiky, či obyčajné obchodíky. Je skvelým zážitkom, no zároveň ťa môže znechutiť množstvo ľudí, ktoré cez ňu denne prechádza.


Galerie Bordelais

This passage is not long, but it is a great place to relax. Located right on the shopping street and you will find a few cafes or patisserie. There is calm because there are not many people passing through and you feel like a completely different place. We had a great morning coffee here and took some photos, as the whole passage was quite empty.

Táto pasáž nie je síce dlhá, no je skvelým miestom na oddych. Nachádza sa priamo na nákupnej ulici a nájdeš v nej pár kaviarničiek či "patisserie". Je tu pokoj, keďže tadiaľ neprechádza mnoho ľudí a sa cítiš sa ako na úplne inom mieste. My sme si tu dali skvelú rannú kávu a nafotili pár fotiek, keďže celá táto pasáž bola pomerne prázdna.


Grand Théatre

There is something to mention in this square. In addition to the magnificent theater building, you will also find Gordon Ramsey's famous restaurant and a typical French carousel. We were not in the restaurant, but at the moment the terrace was furnished very interestingly in the shape of a smaller igloo. On the contrary, I wanted to go to the carousel as soon as I knew they had it in Bordeaux as well. One ride costs € 2.50 and the carousel is not age-restricted. Anyone can really go to him.


This square is quite large, but if you stay straight to the theater, you can stroll along the right side of the theater and get to the lesser-known color pedestrian crossing. Since there are not many cars, you have a lot of space for creative photos.

Na tomto námestí je toho čo spomenúť. Okrem nádhernej budovy divadla, tu nájdete aj známu reštauráciu Gordona Ramseyho či typický francúzsky kolotoč. V reštaurácii sme neboli, no momentálne bola terasa zariadená veľmi zaujímavo v tvare menších iglu. Naopak, na kolotoč som chcela ísť hneď ako som vedela že v Bordeaux ho majú tiež. Jedna jazda stojí 2,50€ a kolotoč nie je obmedzený vekom. Naozaj na neho môže ísť ktokoľvek.

Toto námestie je pomerne veľké, no ak stojíte čelom k divadlu, môžte sa prejsť po pravom boku divadla a dostanete sa ku menej známemu farebnému prechodu. Keďže tu nechodí veľa áut, máš veľa priestoru na kreatívne fotografie.
Calihau Gate Bordeaux & Grosse Cloche

These two buildings are quite similar, and before I came to Gross Cloche, I thought they were actually only once: D. It was fun finding that these buildings were two. So one of them is the belfry and the other is the gate to the city. Both of these places offer space for creative photography and it's up to you how to use it. During the February visit, there were not many tourists and we had a lot of time and space for ourselves. In the city gate, you can also enjoy the view, which is about 5 €. We were not on this lookout, because we chose the tower next to the Cathedral of Sts. Andrew.

Tieto dve stavby sú si dosť podobné a predtým než som prišla ku Grosse Cloche som si myslela, že sú vlastne jednou :D. Bolo to celkom zábavné zistenie, že tieto budovy sú dve. Teda jedna z nich je zvonica a druhá brána do mesta. Obe tieto miesta ponúkajú opäť priestor na kreatívne fotenie a je už len na tebe ako ho využiješ. Počas februárovej návštevy tu nebolo veľa turistov a mali sme množstvo času a priestoru pre seba. V bráne mesta si môžeš vychutnať aj vyhliadku, na ktorú je vstup približne 5€. My sme na tejto vyhliadke neboli, pretože sme si zvolili tú na veži vedľa Katedrály Sv. Ondreja.

Cathédrale Saint-André & Tour Pey Berland

This cathedral looks fabulous from the outside, but when we walked in it, we found we were entering from the side of the cathedral. It's very unusual for these churches, so we were looking for the main entrance. Unfortunately, the main entrance looks like they haven't been able to finish it and that's why this site one is more flashy. The interior of the cathedral is nice, but we expected more from it. Since we have gone through many churches and cathedrals in Europe, this did not surprise us but did not disappoint at all.

Tour Pey Berland, or the belfry located next to the Cathedral, is a place where you can have a beautiful view of the whole Bordeaux. Entry is free for EU citizens aged 18-25. For others, it costs 6 €. On this tower, you can see the huge bells and two floors, which serve as a lookout. This viewpoint was worth it and since we were among the first people on this day, we enjoyed it without other tourists all the more.

Táto katedrála vyzerá zvonku veľmi honosne, no keď sme do nej vošli, zistili sme že vchádzame zboku katedrály. Je to veľmi netypické pre tieto kostoly a tak sme hľadali hlavný vchod. Žiaľ, hlavný vchod vyzerá, že ho nestihli dostavať a práve preto, je honosnejší tento bočný. Vnútro katedrály je pekné, ale čakali sme od nej asi viac. Keďže máme prejdených množstvo kostolov a katedrál v Európe táto nás neprekvapila, no ani nesklamala.

Tour Pey Berland, alebo zvonica, ktorá sa nachádza vedľa Katedrály, je miestom kde môžte mať krásny výhľad na celé Bordeaux. Vstup je pre občanov európskej únie vo veku 18-25 zadarmo. Pre ostatných stojí 6€. Na tejto veži máte možnosť pozrieť si obrovské zvony a dve podlažia, ktoré slúžia ako vyhliadka. Táto vyhliadka stála za to a keďže sme boli medzi prvými ľuďmi v tento deň, tak sme si ju užili bez iných turistov o to viac.
Le miroir d'eau & Place de la Bourse

You can find this place in all photos from Bordeaux. Beautiful reflecting water surface and even nicer square. But we didn't have that luck. During our visit, these buildings were renovated, and even though I had ideas for great photos, I came here and found that they would not be great. The fountain was not working, so no mirroring was there and the square was under reconstruction. Perhaps you'll have more luck to visit this place than we have.

Toto miesto nájdeš snáď na všetkých fotkách z Bordeaux. Krásne zrkadliaca vodná plocha a ešte krajšie námestie. No my sme toto šťastie nemali. Počas našej návštevy tieto budovy prerábali a aj keď som mala už vopred vymyslené skvelé fotografie, tak po príchode sem som pochopila, že také skvelé nebudú. Fontána nebola spustená, teda žiadne zrkadlenie sa nekonalo a námestie bolo v rekonštrukcii. Snáď budeš mať viac šťastia pri návšteve, tohto miesta ako my.
Pont de Pierre & Darwin Ecosystem

The bridge, which is well known in Bordeaux, will take you to the other side where you will find other things as a wine museum. We weren't in this museum, but we were in a beautiful Darwin ecosystem. It is a place that artists and people interested in a better environment are trying to revive. You will find a great cafe, beautiful street art and a lot of nice people. They make good coffee here and it is a great place for unique photos. They may not speak English so well at this point, but on the other hand, it is definitely worth a visit.

Most, ktorý je veľmi známy v Bordeaux ťa prevedie na druhú stranu kde okrem iného nájdeš aj múzeum vín. V tomto múzeu sme neboli, ale boli sme na krásnom mieste Darwin ecosystém. Je to miesto, ktoré sa snažia oživiť práve umelci a záujemcovia o lepšie životné prostredie. Nájdeš tu skvelú kaviareň, krásne street arty a tiež množstvo milých ľudí. Robia tu dobrú kávu a je to super miesto na jedinečné fotografie. Na tomto mieste možno nevedia tak dobre anglicky, no na druhej strane sa sem určite oplatí zájsť.Place de la Quinconces

This literally huge square is one of the largest in Europe. During our visit it was empty, but according to other photos, I guess that in the summer months there are carousels and also known carousel "eye".

Toto doslova obrovské námestie je jedným z najväčších v Európe. Počas našej návštevy bolo prádzne, ale podľa iných fotografií súdim, že v letnejších mesiacoch sa tu nachádzajú kolotoče a tiež známy kolotoč "eye".
Bordeaux Centre-Ville

Bordeaux will interest you not only with these monuments but also with its streets and architecture of the old town. There is a very good atmosphere and even better food and wine that completes it all. For walks and good observation, you will find here, for example, a car sticking out of the garage, misunderstood new architecture, a marketplace directly under the church or other interesting and smiley things. For these situations, be sure to look higher and sometimes further, as your GPS shows on your mobile. It also good to learn the basic French phrases to give you an even greater sense of "home" and a pleasant atmosphere.

In addition to good wine, do not forget to taste Canelé which is one of Bordeaux's typical sweets.

And actually, if you are looking for souvenirs, I wish you good luck. Throughout Bordeaux has 3 souvenir shops that offer a few pieces at the same prices. So at least during this February visit it was.

Bordeaux ťa zaujme nie len týmito pamiatkami, ale tiež svojími uličkami a architektúrou starého mesta. Je tu veľmi dobrá atmosféra a ešte lepšie jedlo a víno, ktoré to celé dotvára. Pri prechádzkach a dobrom pozorovaní tu nájdeš napríklad auto trčiace z garáže, nepochopenú novú architektúru, trhovisko priamo pod kostolom či iné zaujímavé a úsmevné veci. Pre tieto situácie sa nezabudni pozerať vyššie a niekedy aj ďalej, ako ti ukazuje tvoje GPS v mobile. Oplatí sa tiež naučiť sa základné francúzske frázy, aby si mal ešte väčší pocit "domova" a príjemnej atmosféry.

Okrem dobrého vína nezabudni ochutnať Canelé čo je jednou z Bordeaux typických sladkostí.

A vlastne ak by si hľadal suveníry, tak ti prajem veľa šťastia. V celom Bordeaux sú 3 suvenírové obchody, ktoré ponúkajú pár kúskov v rovnakých cenách. Teda aspoň počas tejto februárovej návštevy to tak bolo.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram