What to do in Larnaka,CyprusLarnaca is one of the big cities in Cyprus. You can easily get here with various airlines such as Wizzair, Ryanair or Cyprus Airways. And the journey from the airport takes only half an hour by local bus. We spent a week in Larnaka to relax but we also wanted to see more than just the beach, so I want to show you what we liked the most and what ever. I also have some tips for day trips around the area if you decide to stay here longer.

Larnaka je jedným z veľkých  miest na Cypre. Jednoducho sa sem dostaneš s rôznymi aerolinkami ako Wizzair, Ryanair či Cyprus Airways. A cesta z letiska trvá len pol hodinku miestnym autobusom. Využili sme týždeň v Larnake na oddych, ale taktiež sme chceli vidieť viac ako len pláž, preto ti chcem ukázať čo sa nám tu páčilo najviac a čo vôbec. Taktiež mám pre teba ešte pár tipov na výlety po okolí ak sa tu rozhodneš ostať dlhšie.

Finikoudes beach


Of course, the one for me was the sandy beach, which is located in the city center and goes along the entire promenade. It is quite wide and although in the summer there are a lot of people there is always a place for privacy. The beach was clean and the sea is very warm. The big plus is the number of cafes and shops you can find across the road, so when I want an ice cream it never discouraged me.

Samozrejme, jednotkou pre mňa bola piesková pláž, ktorá sa nachádza v centre mesta a tiahne sa pozdĺž celej promenády. Je pomerne široká a aj keď v lete je tu množstvo ľudí vždy sa dá nájsť kúsok miesta na súkromie. Pri tejto pláži bolo more v celku čisté a veľmi teplé. Veľkým plusom je množstvo kaviarničiek a obchodov, ktoré nájdeš cez cestu a tak keď som dostala chuť na zmrzku nikdy ma to neodradilo.


The Medieval Caste of Larnaca


This castle is located near the beach and the pier and was the biggest surprise for us. Although in the summer it is quite difficult to walk around the monuments in this heat but we did it. We learnt something from history and enjoyed the beautiful view from the roof of the castle to the sea and the beach, but also to the nearby minaret and the whole city.

Tento hrad sa nachádza neďaleko pláže a móla a pre nás bol najväčším prekvapením. Aj keď v lete je  dosť ťažké navštevovať pamiatky tak sme sa prekonali. Pozreli sme si niečo z histórie a vychutnali si prekrásny výhľad zo strechy hradu na more a pláž, ale tiež na neďaleký minaret a celé mesto.


Church of Saint Lazarus


The church is dedicated to the patron of the town of Sv. Lazarus and it is built in typical Cypriot architecture. It is located in a large square and is definitely worth a visit. You can get to the church during opening hours or during masses. If you decide to look at the church from the inside, be sure to wear something to cover your knees and shoulders.

Kostol zasvätený patrónovi mesta Sv. Lazarusovi je postavený v typickej cyperskej architektúre. Nachádza sa na veľkom námesti a určite sa ho oplatí navštíviť. Do kostola sa vieš dostať počas otváracích hodín alebo počas omší. Ak sa rozhodneš obzrieť si kostol aj z vnútra určite sa obleč tak aby si mal zakryté kolená a ramená.


Larnaka Marina


In Larnaka, although is only a smaller port, but is more peaceful. Offers views of beautiful boats and yachts. Along the pier there are also stalls offering boat trips to the most beautiful places in the area. But you can also use the port for great instagram photos.

V Larnake je síce len menší prístav no o to viac pokojnejší. Ponúka pohľad na krásne lode a jachty.  Pozdĺž mola sú tiež stánky, ktoré ponúkajú výlety loďou na najkrajšie miesta v okolí. Prístav môžeš využiť aj na skvelé instagramové fotografie.

Larnaka Salt Lake


This large salt lake is located near the airport. We did not get to this lake, but if you go here during the winter months, there is a chance that you will see the flamingos that is famous for this place.

Toto veľké slané jazero sa nachádza neďaleko letiska. My sme sa na toto jazero nedostali, no ak sa sem vyberieš počas zimných mesiacov je šanca že uvidíš plameniaky, ktorými sa toto miesto pýši.


Promenade on Atheon street


The promenade is situated beside the beach and we loved it especially in the evening. Various markets or stalls along the road ,ate it as vibrant place, and turned into a fashion show. Here you can enjoy the atmosphere, but also buy a few holiday souvenirs.

Promenáda sa tiahne vedľa pláže, ktorú sme večer milovali. Ožívali tu rôzne trhy či stánky popri ceste a menila sa takpovediac na módnu prehliadku. Na tomto mieste si môžeš vychutnať atmosféru, ale tiež kúpiť pár suvenírov z dovolenky. 

Best day trips from Larnaka


Nicosia


Nicosia is the capital city of Cyprus and is only an hour's bus journey from Larnaca. This city is also interesting because it is divided between southern and northern Cyprus. Even during the summer heat, we did not miss this city full of history and it is so unique that it is worth it. If you go here do not forget to take your passport, because without it you will not reach the Turkish side of Nicosia.

Nikozia je hlavné mesto Cypru a nachádza sa len hodinku cesty autobusom od Larnaky. Toto mesto je tiež zaujímavé tým, že je rozdelené medzi južný a severný Cyprus. Ani počas letných horúčav sme si nenechali újsť toto miesto plné histórie. Je tak jedinečné že stojí za to sem prísť. Ak sa sem vyberieš nezabudni si vziať aj cestovný pás, pretože bez nebo sa nedostaneš na Turecku stranu Nikózie.


Capo Greco


It is a unique national park with the bluest and cleanest water I have ever seen. For me, this place is clearly among the top places in Cyprus. We got here by boat, as part of our trip, but It’s also reachable by car or bus from Ayia Napa.

Je jedinečný národny park s najmodrejšou a najčistejšou vodou akú som kedy videla. Pre mňa toto miesto patrí jednoznačne medzi top miestami na Cypre. My sme sa sem dostali loďou, v rámci nášho výletu, ale tiež sa sem dostaneš autom alebo autobusom z Ayia Napa.  

Aiya Napa


Great place not just for a day trip with a beautiful beach. It is also a nightlife place that is very popular

Jedinečné miesto nie len na jednodenný výlet s krásnou plážou. Je to tiež miesto, ktoré žije nočným životom a je veľmi obľúbené

Limassol


Limasol is the second largest city in Cyprus, offering not only history but also beautiful beaches. We have long considered whether to make a trip to Nicosia or Limasol because we didn't have enough time to visit both. Nicosia won here also because we had enough rest on the beach and wanted to learn more about history. But if you have enough time, definitely visit both places. This city is very modern and offers many attractions even for families with children.

And how to pack in the handbag for this travel can read here.

For the more inspiration from our travels follow our Instagram.

Limassol je druhé najväčšie mesto na Cypre, ktoré ponuka nie len históriu ale tiež krásne pláže. My sme veľmi dlho zvažovali či si spraviť výlet do Nikózie alebo Limasolu pretože sme nemali toľko času aby sme stihli oboje. U nás vyhrala Nikózia aj kvôli tomu že sme mali dosť oddychu na pláži a chceli sme sa dozvedieť viac o historii. Ak ale budeš mať dostatok času, rozhodne odporúčam navštíviť obe miesta. Toto mesto je veľmi moderne a ponuka veľa atrakcií aj pre rodiny s deťmi. 

Ako sa zbaliť na takúto dovolenku do príručnej batožiny sa dočítaš tu

Pre každodennú inšpiráciu z ciest nás sleduj na našom Instagrame
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram