Christmas markets in Warsaw


After few trips to southern places like Barcelona, we choosed to travel nothern from our country. Every year, we found a destination we wanted to visit during the Christmas season. The first choice was Warsaw because we thought we would experience this atmosphere with snow. Although the snow didn't want us this year, we enjoyed Warsaw.

Po rôznych výletoch do južnejších miest, ako je napríklad Barcelona, sme sa tento krát vybrali na Sever od nás. Tak ako každý rok, aj tento sme si našli destináciu, ktorú sme chceli navštíviť počas Vianočného obdobia. Výber padol na Waršavu, nakoľko sme si mysleli, že zažijeme tuto atmosféru aj so snehom. Aj keď nám tento rok sneh neprial, tak sme si Waršavu užili naplno. 


Christmas decoration


Warsawa will captivate you with its decoration. You can find it literally at every step and in the evening the whole city comes alive with beautiful lights. This magical atmosphere adds Warsaw "pricy" feeling. All of a sudden it looks even better than during the day, all people go out to the streets to walk through this beautiful light atmosphere, and you don't really believe you're in the same city.


Vianočná výzdoba


Warsawa vás uchváti svojou výzdobou. Nájdete ju doslova na každom kroku a večer celé mesto ožíva nádhernými svetlami. Táto čarovná atmosféra pridáva Warsave na “cene”. Zrazu vyzerá ešte o niečo lepšie ako počas dňa, všetci ľudia vyjdú do ulíc aby sa touto krásnou svetelnou atmosférou mohli prejsť a vy vlastne neveríte, že ste v tom istom meste. Christmas market


Here you will find several Christmas markets. On some, in addition to classic mulled wine (grzaniec), typical Polish products such as slippers or various other products made of leather. This year, a small street with wooden stalls was created on the main square of the old town, complemented by various Christmas decorations. It was in these markets that you could find, in addition to cooked guilt and punch, Polish products. As we walked down the aisles towards Barbican we found a nice square that hid a couple of Christmas classic tabs. In the middle between the stalls was built skating rink, which could be rented skates. It looked really famous and if it did not blow during our stay, I would have put those skates calmly.


Vianočné trhy


Tu nájdete niekoľko vianočných trhov. Na niektorých sú dokonca okrem klasikeho vareného vina (grzaniec) aj typické poľské vyrobky ako sú papuče, či rôzne iné vyrobky z kože. Na hlavnom namesti starého mesta bola v tomto roku vytvorená ulička s drevenými stánkami, doplnená rôznymi vianočnými dekoráciami. Práve na týchto trhoch ste okrem vareného vina a punču mohli najst aj poľské vyrobky. Keď sme prešli uličkami o čosi ďalej, smerom k Barbakánu tak sme našli milé námestie, ktoré ukrývalo pár stánkou s vianočnou klasikou. V strede medzi stánkami bolo postavené klzisko, pri ktorom sa dali zapožičať aj korčule. Vyzeralo to naozaj famózne a keby počas nášho pobytu tak nefukalo, tak by som si tie korčule kľudne obula. Christmas atmosphere


Throughout my stay, she dazzled the atmosphere I was experiencing here. One evening a carol singer sang on the balcony of the well-known Bristol Hotel and was accompanied by a choir just below that balcony. A little bit further was a dance show, which also contained various Christmas songs and gives more power to this atmosphere. And in the end? Everywhere there were many artists, decorated restaurants and great surprises.


Vianočná atmosféra


Počas celého pobytu má oslnovala atmosféra, ktorú som tu zažívala. Jeden večer na balkóne známeho hotela Bristol spieval spevák koledy a hneď pod týmto balkónom ho doprevádzal zbor. O kúsok ďalej prebiehala tanečná šou, ktorá taktiež obsahovala rôzne vianocne pesničky a tuto atmosféru posilnila. A na koniec? Všade mestom bolo množstvo umelcov, vyzdobených reštaurácií a skvelých prekvapení. 


Our observations:


During the holidays (possibly all year round) the main street is closed, which leads to the old town for cars and buses. It is, therefore, necessary to look in advance at which stop you want to get off.

In Warszawa, the Christmas markets are slightly changed every year and therefore we can find them in places where they were not during our stay.

If you want to taste the classic Polish dishes in their restaurants, during the evening you will have to wait for the place, or look for a long restaurant in which there will be a few seats available.

For more inspiration to travel follow us on Instagram.

Naše postrehy: 


Počas sviatkov (možno aj celoročne) je uzavretá hlavná ulica, ktorá smeruje k starému mestu pre autá a autobusy. Preto je potrebné vopred pozriet, na ktorej zastávke chcete vystúpiť. 

Vo Warsave sú každý rok o trochu zmenené vianočné trhy a preto je možné že ich nájdete aj na miestach, kde počas nášho pobytu neboli.

Ak chcete ochutnať klasické poľské jedla v ich reštauráciách, počas večerných hodín si budete musieť počkať, na miesto, alebo hľadat dlho reštauráciu, v ktorej bude ešte pár miest voľných. 

Nezabudni nás sledovať na Instagrame, kde nájdeš mnoho inšpirácie.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram