Weekend in Zakopane, Poland


We´ve been watching for a trip to Zakopane for a long time and now, when it was a long weekend, we finally went there. Zakopane is the larger city on the Polish side of the High Tatras, but it is still picturesque. We came here by car and the journey took us about 2.5 hours. Traveling by car is trouble-free, but during the winter you will definitely need chains for wheels. If you would like to use another option, you can also get there by bus.

Po Zakopanom sme pokukovali už dlhšie a teraz, keď bol predlžený víkend sme sa tam konečne vybrali. Zakopane je jedno z väčších miest na poľskej strane Tatier, no ani to mu neuberá na malebnosti. My sme sem prišli autom a cesta nám trvala niečo okolo 2,5 hodín. Cesta autom je bezproblémová no počas zimy budete určite potrebovať reťaze na kolesá. Ak by ste chceli využiť inú možnosť, dostanete sa sem aj autobusom.

Zakopane looks like a small mountain town, also thanks to the typical buildings. When looking for accommodation we had a lot of options, but we chose Apartamenty 33. This apartment house pleasantly surprised us because it looks traditional from the outside, but from the inside are very modern rooms in which we felt like a home all the time.

Zakopane pôsobí ako menšie horské mesto, tiež vďaka typickým budovám. Pri hľadaní ubytovania sme mali veľa možností, no vybrali sme si Apartamenty 33. Tento apartmánový dom nás milo prekvapil keďže z vonku pôsobí tradične, no z vnútra sú to veľmi moderne zariadené izby, v ktorých sme sa celú dobu cítili ako doma.

We want to see a lot in three days. Our first steps led to Krupawki street, where we spent a lot of time. There are many shops, restaurants, souvenir stalls and interesting attractions on this street. We liked the bustle of the "big city" but also the cozy cafes and the opportunity to constantly discover unusual things. In the evening, this street looks literally like Christmas, thanks to the lights and atmosphere prevailing.

Počas troch dní sme toho stihli vidieť naozaj veľa. Naše prvé kroky viedli na obchodnú ulicu Krupawki, kde sme strávili veľmi veľa času. Na tejto ulici je množstvo obchodíkov, reštaurácií, stánkov so suvenírmi ale aj zaujímavé atrakcie. Nám sa tu najviac páčil ten ruch "veľkomesta" ale aj útulné kaviarničky a možnosť stále objavovať neobvyklé veci. Večer táto ulica vyzerá doslova Vianočne, vďaka svetlám a atmosfére, ktorá ňou panuje.

Our next stop was the popular markets at the Gubalowka cable car. In these markets, they offered a variety of leather goods, souvenirs and incredible goodies to eat. I bought here, among other things, an unusual souvenir and warm socks with a traditional Christmas pattern.

Ďalšou našou zastávkou boli obľúbené trhy pri lanovke na Gubalowku. Na týchto trhoch ponúkali rôzne kožené veci, suveníry a neskutočné dobroty na jedenie. Ja som si tu okrem iného kúpila aj netradičný suvenír a to teplé ponožky s tradičným vianočným vzorom.
The obligatory part of the trip in Zakopane was also getting to the top of Gubalowka mountain with the cable car. The way up took about 3.5 minutes and we paid about 5 € for a two-way trip. The view from the mountain was beautiful and besides the whole town, we could also admire the Tatras peaks.

Povinnou súčasťou výletu v Zakopanom bol aj výstup pozemnou lanovkou na vrch Gubalowka. Cesta hore trvala asi 3,5 minúty a za obojsmernú cestu sme zaplatili cca 5€. Výhľad z hora bol prekrásny a okrem celého mestečka sme sa mohli kochať aj Tatranskými štítmi.
On the top was created a shopping street lined with souvenir stalls and snacks. Walking through this street you will find other attractions such as weightless tunnel, shooting range, during winter, and lifts. One way to get down from the top is to run on a bobsleigh track. It is definitely a great idea but during our trip, it was very cold weather so we didn't try it. We were still planning to take the cable car to Kaspersky mountain, but the cable car is just reconstructing.

Na vrchole bola vytvorená nákupná ulička lemovaná stánkami so suvenírmi a občerstvením. Pri prechádzke touto ulicou nájdete aj ďalšie atrakcie ako tunel beztiaže, strelnicu, počas zimy aj vleky. Jednou z možnosti ako sa dostať dole z vrchu je spustiť sa na bobovej dráhe. Je to určite skvelý nápad no počas nášho výletu bolo veľmi chladné počasie tak sme to bohužiaľ nevyskúšali. Ešte sme mali v pláne vybrať sa lanovkou na Kaspiersky vrch, no lanovku práve rekonštruujú.


Next, we made a short trip to Nowy Targ, which is located only a 20-minute drive from Zakopane. We walked around the marketplace and bought local sweets and cheeses.

Zakopane offers many possibilities throughout the year. In every season, there you can find other attractions. However, if you don't enjoy shopping and walking around Zakopane are a lot of possibilities for hiking trails such as Morskie oko. You can also relax in the thermal baths and aquaparks, there is plenty of it here.

Ako ďalšie sme si spravili krátky výlet do mesta Nowy Targ, ktoré sa nachádza iba 20 minút cesty od Zakopaneho. Poprechádzali sme sa po trhovisku a nakúpili miestne sladkosti a syry.

Zakopané ponúka mnoho možností počas celého roka. V každom ročnom období, tam môžte nájsť iné atrakcie. Ak by vás však nakupovanie a prechádzky už nebavili v okolí Zakopaného je množstvo turistických trás ako napr. Morskie oko. Taktiež si môžte oddychnuť v termálnych kúpeľoch a aquaparkoch, ktorých je tu neúrekom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram