Walking around Barcelona part II.


In the morning we went to our park de la cuitadella, takes some photos.
Hneď ráno sme sa vybrali do nášho parku de la cuitadella, spraviť si pár fotiek.


(Casa Vicens)

From there we took the subway to Padua station. Close to this station is the famous "red house", which impresses with its appearance. A disadvantage of this house is that is located in a narrow and busy alley. While we managed to make at least a few photos without cars, it took us a while. This house was a little disappointing for us, probably because of the atmosphere we felt there.
Odtiaľ sme sa zviezli metrom na zastávku Padua. V blízkosti tejto zastávky sa nachádza známy "červený dom", ktorý zaujme svojím vzhľadom. Nevýhodou je, že tento dom je v úzkej a dosť vyťaženej uličke. Kým sa nám podarilo spraviť aspoň pár fotiek bez áut, chvíľku nám to trvalo. Tento dom pre nás bol menším sklamaním, zrejme kvôli tej atmosfére, ktorú sme tam cítili.

From the red house, we walked down the street to Gaudi's house. The first, less known, but interesting enough was Casa Vicens. There are fewer tourists, it is completely different than any Gaudi building and if you want to go inside, you pay only 7 € per entry.
Od červeného domu, sme sa vybrali pešo pozdĺž ulicou ku Gaudiho domom. Prvý, menej známy, ale pre mňa dosť zaujímavý bol Casa Vicens. Nachádza sa tu menej turistov, je úplne iný ako každá Gaudiho stavba a ak by ste chceli ísť dnu, zaplatíte len 7€ za vstup.

(Padua street red house)

This house is very interesting, you will make nice pictures of it and it is located on the same street as the remaining two houses of Gaudi. On the way from Casa Vicens, we stopped for a quick lunch and continued to Casa Mila and Casa Battlo.
Tento dom je veľmi zaujímavý, spravíte si pri ňom pekné fotky a nachádza sa na rovnakej ulici ako aj zvyšné dva domy Gaudiho. Cestou od Casa Vicens, sme sa zastavili na rýchli obed a ďalej pokračovali ku Casa Mila a Casa Battlo.

Casa Mila, a house that is timeless,  and the building are constructed with little details that attract you. There are also benches in Gaude's style. This house has an entrance fee of around 20 €.
Casa Mila, je dom, ktorý je nadčasový, oslový vás, zaujíme a nájdete na ňom množstvo malých detailov. V jeho blzkosti sú aj lavičky, dotvorené v štýle Gaudiho. Do tohto domu je vstup okolo 20€.

A little lower is the Casa Battlo, which we were not lucky with. At the time we were there, he was completely covered with scaffolding and restored. I am lucky and I saw this house in full beauty of day and night two years ago. It is distinguished by its unique balconies and delicate textures. You will also pay around € 20 for entry.
O niečo nižšie sa nachádza aj dom Casa Battlo, na ktorý sme nemali šťastie. V dobe keď sme tam boli, bol celý zakrytý lešením a reštaurovali ho. Ja mám šťastie a tento dom som v plnej kráse dennej i nočnej atmosfére videla pred dvomi rokmi. Odlišuje sa svojími jedinečnými balkónmi a jemnou textúrou. Za vstup si zaplatíte tiež približne 20€.

On the way from these houses, we found ourselves on La Rambla street, where we buy juice and sat on the subway. We took the metro to Sagrada Familia. This charming church is a surprise every time when you see it. Its timelessness and originality are so unmistakable, and you know that this is another Gaudi work. Entry costs are approximately 20 €. I visited this church two years ago. It is beautiful from the outside, even more, beautiful from the inside and still has something to surprise me. I didn't believe how he could think of it all, and how they still come up with it during the original plans. I think 20 € is an adequate price and it is definitely worth looking at Sagrada from the inside.
Cestou od týchto domov sme sa znova ocitli na obľúbenej La Rambla, kde sme si zašli kúpiť džús a sadli na metro. Metrom sme sa odviezli ku Sagrada Familia. Tento pôvabný a očarujúci kostol je prekvapením stále keď ho vidíte. Jeho nadčasovosť a originalita, je tak nezameniteľná a vy hneď viete, že ide o ďalši Gaudiho dielo. Vstup tu stojí približne 20€. Ja som tento kostol navštvila pred dvomi rokmi. Z vonkajšej strany je krásny, zvnútra ešte krajší a stále ma mal čím prekvapiť. Sama som neverila, ako toto všetko dokázal vymyslieť a ako ho ešte v dnešnej dobe dostavujú počas pôvodých plánov. Myslím, že 20€ je adekvátna suma a určite sa oplatí pozrieť si Sagradu aj zvnútra.

We spent a few minutes in the park in front of Sagrada, we took a rest on the bench and went back to our accommodation.
Pred Sagradou sme v parku strávili pár minút, chvíľku sme si oddýchli na lavičke a pobrali sa naspäť k nášmu ubytovaniu.

On the evening we went to buy various souvenirs, enjoy the atmosphere of the Gothic quarter of the city and even managed to visit the Basilica of Santa Maria del Mar, which is huge not only from outside but also inside.
Večer sme zašli nakúpit rôzne suveníry, vychutnať si atmosféru gotickej štvrte mesta a dokonca sa nám po ceste podarilo navštíviť aj Basilica of Santa Maria del Mar, ktorá je obrovská nie len zvonku, ale aj vnútri.

After this walk, we went to the room and fell asleep. In the morning at 9:25 we had a flight back to Budapest. We moved to the airport by metro and took about an hour and a half. Therefore, we recommend that you go a little earlier and have a time reserve. After arriving in Budapest, we had still way to Slovakia. The beautiful trip was over and we still enjoy the pictures and the beauty we've seen.
Po tejto prechádzke sme sa pobrali na izbu a zaspali. Ráno o 9:25 nás čakal let naspäť do Budapešti. Na letisko sme sa presúvali metrom a trvalo to približne hodinu a pol. Preto odporúčame ísť o dosť skôr a mať časovú rezervu. Po prílete do Budapešti nás ešte čakala cesta na Slovensko. Krásny výlet bol na konci a my sa ešte stále kocháme fotkami a krásami, ktoré sme videli.

If you haven't read the first part, you'll find it HERE.
Ak si nestihol prečítať prvú časť nájdeš ju TU.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram