How to pack in handbag for 5 daysIf you want to travel inexpensively, you have to travel many times with handbag luggage, which is free of charge or at a small fee. Such a luggage will be enough if you know pack and you don´t want to take waste, which you will not end up using.

It is important before the trip to check the size of the baggage allowed by the airline. These dimensions are usually 55x40x20cm and can roughly weigh 8-10kg. You can find this information on a specific airline site where you can specify them.

Some companies allow, besides this small suitcase, a handbag or similar bag. Instructions need to be read as to how these information and permissions change frequently.

Ak chcete cestovať lacno, mnoho krát sa musíte uspokojiť s príručnou batožinou, ktorá je zadarmo, alebo za menší poplatok. Do takejto batožiny sa vojde toho dosť, ak sa viete zbaliť a nechcete brať zbytočnosti, ktoré nakoniec aj tak nepoužijete.

Pred cestou je dôležité, skontrolovať si akú veľkosť batožiny povoľuje daná letecká spoločnosť. Tieto rozmery sú zvyčajne 55x40x20cm a približne môže vážiť 8-10kg. Tieto informácie nájdete na konkrétnej stránke leteckej spoločnosti, kde si ich môžte upresniť.

Niektoré spoločnosti povoľujú okrem tohto malého kufra aj kabelku, alebo podobnú tašku. Je potrebné prečítať pokyny, nakoľko sa tieto informácie a povolenia často menia.

What to pack and how? // Čo zabaliť a ako? 

Leave your fluids at home, or take 100ml bottles if you need them.

For liquids, take 10 x 100ml. This means 10 bottles of 100ml. Care must be taken to ensure that the bottles do not exceed this amount. (except for children's food). This bottles can be purchased in various drugstores or mixed-goods stores (e.g., FlyingTiger). It is necessary to forget that this category may also include cosmetics such as makeup, mascara or liquid lipstick.

Tekutiny nechajte doma, alebo ak ich potrebujete vezmite si 100ml flaštičky.

Pri tekutinách je povolené vziať si 10 x 100ml. To znamená 10 flaštičiek, po 100ml. Treba dávať pozor aby flaštičky toto množstvo neprekročili. (výnimkou sú zvyčajne detské výživy a jedlo potrebné pre deti). Takéto flaštičky sa dajú kúpiť v rôznych drogériach, alebo obchodoch so zmiešaným tovarom (napr. Tiger). Netreba zabúdať, že to tejto kategórie môže spadať aj kozmetika, ako je make up, riasenka alebo tekutý rúž.
Before you start packing, you can think of what you really need.

It is best to pick out the outfits you will wear. It is necessary to forget that one skirt or trousers can be used even more times. You also do not need ten shoes, and if you wear a dress, you have a one-piece outfit.

Predtým než začnete baliť, rozmyslíte si čo naozaj potrebujete.

Najlepšie je vyskladať si vopred outfity, ktoré budete nosiť. Netreba zabúdať, že jedna sukňa alebo nohavice môže byť použitá aj viac krát. Topánok tiež nepotrebujete desať párov a ak si vezmete šaty, máte vyriešený outfit jedným kusom. 

Do not store the clothes, but roll.

You will save a lot of space just by dressing up your clothes. It's a simple way to get your ten favorite t-shirt, or another unique piece.

Oblečenie neskladajte, ale rolujte.

Veľa priestoru ušetríte práve zrolovaním oblečenia. Je to jednoduchý spôsob ako sa vám zmestí aj vaše desiate obľúbené tričko, alebo ďalší jedinečný kúsok.
Use any space, such as in socks, or boots.

A shoe space is suitable for example for swimwear or underwear that you can store in a special bag. Then put this bag in your shoes and save space. If you plan on taking some jewelry, belts, or smaller accessories, you will definitely use a place in socks. These will ensure that the pieces of jewelry are not scattered around the trunk at the same time taking less space.

Využite každý priestor, ako napríklad v ponožkách, alebo topánkach.

Priestor v topánkach je vhodný napríklad na plavky, alebo spodné prádlo, ktoré môžte mať uložené v osobitnom vrecúšku. Následne toto vrecúško dáte do topánok a máte ušetrený priestor. Ak plánujete vziať nejakú bižutériu, opasky, alebo menšie doplnky tak určite využijete miesto v ponožkách. Tieto zabezpečia nerozsypanie šperkov po kufri no zároveň zaberú menej miesta.

You do not really need diamonds or branded items for your holiday.

The biggest problem is that many people want to take the most expensive things that they have at home. You must think of possibillity of losing your luggage when you can lose all valuable things. Therefore, we recommend taking classic pieces with you which, even in the case of loss or destruction, will not be such a problem as the ones that are valuable.

Na dovolenku vám naozaj netreba diamanty, ani značkové veci.

Najväčší problém je, že mnoho ľudí si chce vziať to najdrahšie čo doma má. Je potrebné myslieť na stratu batožiny, kedy môžte všetky cenné veci stratiť. Preto odporúčame vziať so sebou klasické kúsky, ktoré aj pri strate alebo zničení nebudú takým problémom ako tie cenné.

Few more tips for packing:

1. Do not forget to charge the chargers, all the necessary cables, and make sure that sockets are the same in the country where you travel.
2. Divide money. Part of these put to the trolley, part to the handbag. In the case of loss or stealing you will be definitely grateful.
3. Do not forget the passport, ID, and also check that you do not require a visa in the destination where you are traveling.
4. Always take your own towel for sure and do not forget about the toothbrush.
5. Remember that if you forget something, you can usually buy it where you are. Or, without some things, you can really enjoy this time on vacation.

Ešte pár tipov na balenie:

1. Nezabudnite si nabíjačky, všetky potrebné káble a uistite sa, že zásuvky sú v danej krajine rovnaké.
2. Peniaze si rozdeľte. Časť do kufra, časť do kabelky. V prípade straty alebo ukradnutia budete určite vďačný.
3. Nezabudnite pás, občiansky a taktiež skontrolovať či sa nevyžadujú víza v destinácii kam cestujete.
4. Vždy si pre istotu vezmite vlastný uterák a taktiež nezabudnite na zubnú kefku.
5. Pamätajte, že ak niečo zabudnete, zvyčajne sa to dá kúpiť na mieste kde sa nachádzate. Prípadne, bez niektorých vecí naozaj vydržíte tento čas, ktorý budete na dovolenke.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram