Walking around Barcelona 1.

Barcelona was beautiful for us two years ago, so we decided to visit it again this year. Before we left to Barcelona, we could see Budapest, from which we were departing. This time we chose travel there by a car a day earlier. We were staying in a guesthouse near the airport, because at 6:25 am we were flying away. Parking is directly at the airport, at terminals 2 and in the parking lot. Parking in the yard, which is approximately 10 minutes' walk away.

Barcelona bola pre nás krásna aj pred dvomi rokmi, preto sme a rozhodli ju navštíviť znova tento rok. Pred odchodom do Barcelony, sme si stihli pozrieť ešte Budapešť, z ktorej sme odlietali. Tento krát sme sa sem vybrali autom o deň skôr. Ubytovali sme sa v penzióne blízko letiska, keďže o 6:25 ráno, sme mali odlietať. Parkovali sme priamo na letisku, pri terminály 2 a na parkovisku Holiday parking lite, ktoré je vzdialené približne 10minút chôdze.As we were driving by GPS, we had a little adrenaline in the morning if we came to the airport  at the time. Fortunately, we found a parking lot that we ordered and ran to the airport.

Keďže sme sa riadili podľa GPS, tak sme mali na ráno chvíľkový adrenalín, či vôbec náš let stihneme. Našťastie sa nám podarilo nájsť parkovisko, ktoré sme mali objednané a utekali sme na letisko. 

As soon as we passed the controls, we boarded to WizzAir plane and tried to get some sleep. The weather was cloudy and we had no view from the aircraft. We did not care for it, and it was not bothering us at all when we stepped out. In Barcelona was pleasant 10 degrees and the sun shining.

Hneď ako sme prešli kontrolami, sadali si do lietadla od spoločnosti WizzAir a snažili sa chvíľku pospať. Počasie bolo oblačné a z lietadla sme teda nemali žiadny výhľad. Na nálade nám to neubralo a už vôbec nie, keď sme vystúpili. V Barcelone bolo príjemných 10 stupňov a svietilo slnko.

The accommodation we booked was near park de la ciutadella but we have check in from 15:00. That is why we went on La Rambla and the amazing Mercado de La Boqueria right after arriving.

Ubytovanie, ktoré sme mali rezervované bolo v blízkosti park de la ciutadella, ale chceck in sme mali mať až o 15:00. Preto sme hneď po prílete zamierili na ulicu La Rambla a úžasný Mercado de La Boqueria.La Rambla a Mercado de La Boqueria

La Rambla has known for unhappy thing at the last time. After the attack on this street, various measures are seen. In any case, it's a long street full of shopkeepers, people, and amazing atmosphere. You need to be careful as you do everywhere (not just in Barcelona).

Mercado de La Boqueria is a huge market full of food. You can find fruit, juices, chocolate truffles, fish, meat and various Spanish specialties. In addition, the fruits and juices we have tasted are really great, their price is also very acceptable. Juices to buy for 1.50 €, sliced fruit also.

If you walk down this street, you will find the Palau de Gaudi, also Gaudi's building. It can not be as known as others, but it is worthwhile to see it. Inside  looks beautiful and is visibly marked by Gaudí.

Ulica La Rambla sa poslednú dobu preslávila veľmi nešťastne. Po útoku na tejto ulici, vidno rôzne opatrenia. V každom prípade je to dlhá ulica, plná obchodíkov, ľudí a úžasnej atmosféry. Je potrebné byť opatrný tak ako všade kam idete (nie len v Barcelone).
Mercado de La Boqueria je obrovský trh, plný jedla. Nájdete tam ovocia, džúsy, čokoládové pralinky, ryby, mäso a rôzne Španielské špeciality. Okrem toho, že ovocie a džúsy, ktoré sme ochutnali sú naozaj famózne, ich cena je tiež veľmi prijateľná. Džúsy tam kúpite za 1,50€, nakrájané ovocie tiež.

Ak pôjdete nižšie po tejto ulici, nájdete v uličke aj Palau de Gaudi, ktorý je tiež Gaudiho stavba. Nie je možno až tak ohúrujúca ako ostatné, no oplatí sa ju vidieť. Vnútri vraj vyzerá krásne a je viditeľne poznačená Gaudim.


Our journey continued along the harbor to the Park de La Ciutadella. In this park, we took a good time to relax and visit a few buildings that inside there are a botanical gardens. It is a great shame that we did not go through this park as we did not know how many beauty there was hiding.

Naša cesta pokračovala pozdĺž prístavu až do Park de La Ciutadella. V tomto parku sme si poriadne oddýchli a navštívili pár budov, ktoré sú vnútri ako botanická záhrada. Je veľká škoda, že sme si tento park neprešli celý, keďže sme nevedeli koľko krás ukrýva.


We continued to the Arc de Triomf, the winning arc. We did not stay for a long time here and took our steps to Starbucks, where we ordered coffee after half a day. Here we found one of us was robbed. We do not know where, when and how it happened. Just one of us has lost money. I write it to you so that you do not forget to put your wallets on the bottom of the bag and also put the cash in more places. Otherwise, you can lose your money or documents.

Pokračovali sme k Arc de Triomf, víťaznému oblúku. Tu sme sa dlho nezdržali a naše kroky viedli do Starbucks, kde sme si po pol dní, objednali kávu. Tu sme zistili, že jednú z nás okradli. Nevieme kde, kedy a ani ako sa to stalo. Jednoducho jednej z nás zmizli peniaze. Píšem vám to preto, aby ste nezabudli svoje peňaženky dávať na dno tašky a taktiež si hotovosť rozkladali na viac miest. Inak môžte prísť o svoje peniaze, či doklady.After this finding, the mood was very bad us for at the moment, but it was the right time to go to check in. We took our coffee with us and we were about 10 minutes away from our accommodation. We stayed at the Hostal Orleans, which looked like in the photos, the price for 2 nights was 93 € (2persons) and the staff was very nice. In this Hostal we also had a balcony overlooking our street and approximately 2 minutes to the nearest shop.

Po tomto zistení, nám síce na chvíľu odišla nálada, ale bol už správny čas sa ubytovať. Našu kávu sme si vzali so sebou a približne o 10minút sme boli pri našom ubytovaní. Bývali sme v Hostal Orleans, ktorý vyzeral ako na fotkách, cena za 2noci bola 93€(2osoby) a personál bol veľmi milý. V tomto Hostali sme mali aj balkón s výhľadom na našu ulicu a približne 2minúty cesty k najbližšiemu obchodu.In the evening, we chose to go to look at Barcelona Cathedral, which was also near. It was a little disappointing that there was a € 7 entry fee and so we did not go. The rest of the evening we spent in the streets of Barcelona, and then we went back to the accommodation. After an exhausting day, we slept quickly and we were left to enjoy another beautiful day.

Večer sme sa ešte vybrali pozrieť Katedrálu Barcelona, ktorá sa nachádzala tiež blízko nás. Sklamalo nás trochu, že za vstup sa platí 7€ a teda sme dnu nešli. Zvyšok večera sme strávili v uličkách Barcelony a neskôr sme šli naspäť k ubytovaniu. Po vyčerpávajúcom dni, sme rýchlo zaspali a už nám ostávalo tešiť sa na ďalší krásny deň.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram