Vatican cityA wonderful and indescribable feeling left in me visit the Vatican city. I've always known what a beautiful place is it, but I never expected it that way. I do not think it´s don´t mind if you are Catholic or not, because this place is worth to visit.

Nádherný a neopísateľný pocit vo mne zanechala návšteva Vatikánu. Vždy som vedela aké krásne toto miesto je, no nikdy som nečakala, že až takto. Myslím, že je úplne jedno nakoľko ste veriaci, alebo nie, toto miesto sa oplatí navštíviť.Vatican musseum// Vatikánske múzea

Walk around these museums takes about 3 hours and about 17 € / person. It is an incredibly complex that hides much art. As we walked through these museums, we did not know where to watch first. Or those beautiful pictures, walls, or ceilings. Not to mention statues and other attributes.

Walking from one room to another has made us wonder more and more. It's such a beautiful place that breathes the history and art of even the greatest artists.

Na tieto múzea si vyhradťte asi 3hodiny a približne 17€/osoba. Je to neuveriteľný komplex, ktorý skrýva mnoho umenia. My popri prechádzaní týmito múzeami, sme nevedeli kam skôr pozerať. Či na tie nádherné obrazy, steny, alebo stropy. Nehovoriac o sochách a ďalších atribútoch.

Prechádzaním z jednej miestnosti do druhej nás stále viac niečo očarilo. Je to tak krásne miesto, ktoré dýcha históriou a umením aj tých najväčších umelcov.It is difficult to write and talk about this complex. This really needs to be seen and experienced. Each type finds his own, that likes.

You can find there, for example, mummies, pictures from well-known artists, tapestries, frescoes, statues from well-known artists and various other magnificent art.

O tomto komplexe je ťažké písať i rozprávať. Toto naozaj treba vidieť a zažiť. Každý aj menej umelecký typ človeka si tu nájde svoje. 

Nájdete tam napríklad: múmie, obrazy od známych umelcov, tapisérie, fresky, sochy od známych umelcov a rôzne ďalšie veľkolepé umenie. At the end of these museums, there are rooms with modern art, and in the end, you will find the Sistine Chapel. This chapel is beautiful due to the notion of Michelangelo. He was an amazing man who could paint this ceiling. It's incredible to see this art, despite the ban on taking photos and the crowd of people. It is possible that this chapel will not be interesting to you after all you see or, on the contrary, you will be more than surprised with everything before.

Na konci týchto múzeií sa nachádzajú miestnosti s moderným umením a na úplnom konci nájdete sixtínsku kaplnku. Táto kaplnka je krásna vďaka predstave o Michalangelovi. Bol to úžasný človek, ktorý dokázal namaľovať tento strop. Je to neskutočné vidieť toto umenie aj napriek zákazu fotenia a davom ľudí. Je možné, že táto kaplnka pre vás nebude zaujímavá po tom všetkom čo uvidíte, alebo naopak vás očarí viac než všetko predtým.


The Dome on St. Peter Basilica // Kupola na Bazilike Sv. Petra

The 551 staircase leads to this dome, and you can pay the entrance where you go from below and walk through all the stairs (7 €) or the second option is a lift that takes you to the third floor and walks by (8 €) there is a view of the interior of the Basilica, and also when looking from a lift to the main part of the view, you have a view of Rome. If you come to the very top, you will see Plaza St. Peter, Rome and other beautiful monuments in this city.

Na túto kupolu vedie 551 schodov a je možné si zaplatiť vstup, kde idete zospodu a prejdete všetky schody (7€) alebo druhá možnosť, je výťah, ktorý vás zavedie na tretie poschodie a odtiaľ pôjdete pešo.(8€) Počas cesty na vrchol sa naskytá pohľad do vnútra Baziliky a taktiež pri prechode od výťahu do hlavnej časti výhľadu, máte pohľad na Rím. Ak prídete na úplný vrchol, uvidíte námestie Sv. Petra, Rím a ďalšie nádherné pamiatky píšiace sa v tomto meste.

Basilica of St. Peter // Bazilika Sv. Petra

On the way from the dome, you can reach St. Peter´s Cathedral, which is free of charge, but for the current situation in Europe, you need to wait for the control. They will check your bags and you. In this case, it is advisable not to have any sharp objects or anything that could be considered a weapon. It is similar to entering the aircraft. But you can take liquids here.

The basilica is a massive building not only from the outside but also from the inside. We have even experienced a mass at this basilica, so we have come closer to the places that have been fenced.

Cestou z kupoly sa dostanete do Baziliky Sv. Petra, ktorá je bezplatná, no vzhľadom na momentálny stav v Európe, si musíte vystať radu na kontrolách. Skontrolujú vám tašky a taktiež vás. V tomto prípade je vhodné nemať pri sebe žiadne ostré predmety ani nič čo by mohlo byť považované za zbraň. Je to podobné ako pri vstupe do lietadla. Tu si však tekutiny vziať môžte.

Bazilika je mohutná stavba nielen zvonku ale taktiež zvnútra. My sme v tejto Bazilike dokonca zažili omšu, vďaka čomu sme sa dostali bližšie k miestam, ktoré boli ohradené.
On the floor of the Basilica, you can also find a number of worksites that indicate when reaching some of the cathedrals or churches. (You can also find St. Vitus Cathedral in Prague)

There is also the grave of John Paul II in the Basilica. and many other significant graves. You will also find a museum and a corridor where there is a plate with the names of all the pope and similar historical pieces.

Na podlahe Baziliky nájdete aj rôzne mílniky, ktoré udávaju pokiaľ siahajú niektoré katedrály či kostoly. ( Nájdete tam aj Katedrálu Sv. Víta v Prahe)

V Bazilike sa nachádza taktiež hrob Jána Pavla II. a mnoho ďalších významných hrobov. Nájdete tam tiež múzeum ale aj chodby, kde je napríklad doska s menami všetkých pápežov a podobné historické kúsky.When you will visiting this basilica, take a look at the views even higher, where the ceilings are breathtaking. Also, read something about many famous artists that have been involved in this huge building.

Pri návšteve tejto baziliky občas zodvihnite pohľad aj vyššie, kde vás ohromia stropy, ktoré sú dych berúce. Taktiež si raz za čas niečo prečítajte o súsošiach a zistíte koľko slávnych umelcov sa na tejto obrovskej stavbe podieľalo.


St. Peter´s Place // Svetopeterské námestie

The square which is located in front of the Basilica is really huge. On this square, you will find the peristyle and magnificent views of St. Peter's Cathedral. At the time we visited this square, they were preparing stools because a meeting had to be held on Sunday. The square looked like a little smaller, but you looked like you were looking like a beetle.

There are fountains and many beautiful sculptures on this square. The entrance is, of course, free and you can enjoy the beauty and history as long as you consider it appropriate.

Námestie ktoré sa nachádza pred Bazilikou a je naozaj obrovské. Na tomto námestí nájdete stlporadie a nádherný výhľad na Baziliku Sv. Petra. V čase keď sme navštívili toto námestie, pripravovali stoličky, pretože sa malo v nedeľu konať nejaké stretnutie. Tým námestie vyzeralo o niečo menšie, no stále pri pohľade dookola ste si pripadali ako mravec.

Na tomto námestí sa nachádzajú aj fontány a mnoho krásnych sôch. Vstup je samozrejme voľný a môžte sa tu kochať krásou a históriou ako dlho uznáte za vhodné.


Angel´s castle //Anjelský hrad

Angle Castle is located near World Square. We were on our way to the castle and left for the day-long sightseeing. During the trip, we stopped at Gelatto and also looked at the Tiber. Besides the river, there were a couple of stalls selling roses even cheaper than the Vatican and the various little things I'd bought right away. Fortunately, I did not learn to buy things that I do not need and so I just enjoyed it.

When we reached Angel's Castle, we sat down at the wall and feel the beauty of Rome. This day in the Vatican was really demanding, but it was worth it.

We also found trucks with food, souvenirs and some delicacies at Angel's Castle. After a little respite, we took the castle around, took a picture and I practiced some yoga in the vicinity.

Finally, we chose to return to our apartment, which was about 30 minutes walk. Even after we were exhausted after that day, we did not regret anything we saw. We would regret more if we did not see it all.

Anjelský hrad sa nachádza neďaleko Svetopeterského námestia. My sme pri odchode a celodennom prezeraní pamiatok zamierili ešte k tomuto hradu. Počas cesty sme sa zastavili na Gelatto a taktiež na pohľad na Tiber. Popri rieke bolo pár stánkov, kde predávali ružence ešte lacnejšia ako vo Vatikáne a rôzne maličkosti, ktoré by som si hneď kúpila. Našťastie som sa odnaučila kupovať veci ktoré nepotrebujem a tak som sa len kochala.

Keď sme došli k Anjelskému hradu, sadli sme si na múrik a uživali si krásu Ríma. Tento deň vo Vatikáne bol naozaj náročný, no stál za to.

Pri Anjelskom hrade sme našli taktiež stánky s občerstvením, suvenírmi a nejakými drobnosťami. Po malom oddychu sme si hrad obišli dookola, pofotili a ja som si v blízkosti pocvičila trochu jógy.

Nakoniec sme sa uličkami Ríma vybrali naspäť k nášmu apartmánu, ktorý bol vzdialený približne 30minút chôdze. Aj keď sme boli po tomto dni vyčerpaní, neľutovali sme nič, čo sme videli. Ľutovali by sme viac, ak by sme to všetko nevideli.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram