SLOVENIA ROADTRIP


After long consideration of where we could going for a few days, the choice was made for Slovenia. It is a small country in Europe, but it is not as well visited as other more famous landscapes. We did not have many holiday days at work left, so we went here only for 5 days.

From Slovakia, I did not find any direct flights to Lublin and so we decided to go by car. Our first stop would be Ljubljana, but on the way, we decided to stop in Maribor for a few hours. It was a great opportunity to shorten the time because we could accommodate until the third afternoon.

Po dlhšom zvažovaní kam by sme sa mohli vybrať na pár dni, padla voľba na Slovinsko. Je to malá krajina v Európe, no nie je až tak navštevovaná ako ostatné známejšie krajiny. V práci nám neostalo veľa dni dovolenky a tak sme sa sem vybrali len na 5 dní.

Zo Slovenska som nenašla žiadne priame letenky do Lubľany a tak sme sa rozhodli ísť autom. Našou prvou zastávkou mala byť práve Ľubľana, no cestou sme sa rozhodli zastaviť sa ešte v Maribore na pár hodín. Bola to skvelá možnosť ako si skrátiť čas, pretože ubytovať sme sa mohli až o tretej poobede.

MariborIt is the second largest city in Slovenia. We spent only a few hours here on our way to Ljubljana. It was enough to walk along the river Drava, and we also saw the city square and part of the old town. I am very attracted by the architecture and the overall impression that this city will offer you. After this tour, we got back in the car and continued our goal.

Je druhé najväčšie mesto v Slovinsku. My sme tu strávili len pár hodín na ceste do Ľubľany. Akurát to stačilo na prechádzku popri rieke Drava a taktiež sme si prezreli námestie a časť starého mesta. Veľmi ma tu zaujala architektúra a celkový dojem ktorý vám toto mesto ponúkne. Po tejto prehliadke sme opäť sadli do auta a pokračovali ďalej do nášho cieľa.

Ljubljana

From Maribor is only 100 km away, which took us about an hour on the motorway. We were accommodated in the pleasant one-family suites, about a kilometer from the city center. Although Ljubljana is the main and largest city in Slovenia, all the monuments are located not far from each other. We only had one day to do it and we did everything we had planned.

Od Mariboru je vzdialená len 100 km, čo nám po diaľnici trvalo asi hodinku. Ubytovali sme sa v príjemných apartmánoch patriacich jednej rodine, ktoré boli asi kilometer od centra mesta. Aj keď je Ľubľana hlavné a najväčšie mesto v Slovinsku, všetky pamiatky sa nachádzajú neďaleko od seba. My sme mali na to len jeden deň a stihli sme všetko, čo sme mali v pláne.

As the first stop, we gave the square of three bridges, which is actually the center of the city. Right across is the pink church and on the opposite side on the hill, there is a beautiful view of Ljubljana Castle

Ako prvú zastávku sme si dali námestie troch mostov, ktoré je vlastne úplný stred mesta. Hneď oproti sa nachádza ružový kostol a na opačnej strane na kopci je krásny pohľad na Ľubľanský hrad.

Walking along the Ljubljana River, we reached the Dragon Bridge, which surprised us by driving through it, not just the pedestrian zone. Nevertheless, we liked it very much, because every statue was unique.

Prechádzkou popri rieke Ľubľanica sme sa dostali k Dračiemu mostu, ktorý nás prekvapil tým, že cez neho viedla cesta pre autá a nie len pešia zóna. Napriek tomu sa nám veľmi páčil, pretože každá socha bola jedinečná.

From the dragon bridge, we are walking down the aisles in about 10 minutes on Metelka Street, known as "Christiania" Ljubljana. It's a pretty short street, but at every step, it's something to watch.

Od dračieho mosta sme sa uličkami asi za 10 minút na Metelkovu ulicu, ktorá je známa ako "Christiania" Ľubľany. Je to dosť krátka ulica no na každom kroku je na čo pozerať.

After all these walks, we were pretty much starved and so we went to the restaurant Gostilna dela, where they offer only a daily menu, but even so, we did not have a problem to choose. Both meals were excellent and we would definitely come back again when there is an opportunity.

Po všetkých tých prechádzkach sme dosť vyhladli a tak sme sa vydali do reštaurácie Gostilna dela, kde ponúkajú síce len denné menu, no aj napriek tomu sme nemali problém si vybrať. Obidve jedlá boli vynikajúce a určite by sme sa sem vrátili znova, keď bude príležitosť.


After lunch, we wanted to see Ljubljana castle, because it started to rain so we had to omit it. Well, here you go to it if the weather doesn´t stop you.

Po obede sme sa chceli ešte pozrieť na Ľubľanský hrad no keďže začalo poriadne pršať tak sme to museli vynechať. No určite sem stihnete skočiť pokiaľ vás počasie nezastaví.

Postojna cave // Postojna jaskyňa 

We leave from Ljubljana early in the morning to Postojna, a smaller town to the south, especially because of the cave, for which we came here. When I decided to visit one of the caves in Slovenia, we choose Postojna.

It convinced me because of the train that drives in the cave that you can´t see anywhere in the world. It is a unique experience and the magnificence of this cave adds to this. The whole tour lasted about 90 minutes from which we walked for about 1.5 km and the rest we went by train.

Even though the entrance to this cave was quite expensive (25,80 € / 1 person), this cave was most enchanting in Slovenia.

Z Ľubľany sme sa skoro ráno vybrali do Postojnej, menšieho mestečka smerom na juh, je známe najmä kvôli jaskyni, pre ktorú sme sem prišli aj my. Keď som sa rozhodovala ktorú z jaskýň v Slovinsku navštíviť, výber padol práve na Postojnu.

Presvedčila ma vďaka vláčiku, ktorý jazdí v jaskyni ako v jedinej na svete. Je to jedinečný zážitok a aj veľkoleposť tejto jaskyne pridáva na zážitku. Celá prehliadka trvala asi 90 min z čoho sme sa pešo prešli asi 1,5 km zvyšok sme šli vláčikom.

Aj keď vstupné do tejto jaskyne bolo dosť drahé (25,80 €/1 os.), práve táto jaskyňa ma na Slovinsku najviac očarila.

Lake Bled a Bohinj

Right from the cave, we moved to the Triglav National Park, to the famous Lake Bled. Lake Bled was one of the reasons why we chose Slovenia. It is unique because in the middle of the lake there is an island with a church and it is surrounded by high mountains. It all makes a fairytale impression.


Hneď z jaskyne sme sa presunuli do Triglavského národného parku, k známemu jazeru Bled. Jazero Bled bol jeden z dôvodu kvôli ktorému sme sa vybrali do Slovinska. Je jedinečné tým, že v strede jazera sa nachádza ostrov s kostolíkom a celé je obklopené vysokými horami. Celé to vytvára rozprávkový dojem.From Lake Bled we moved about 20 km to Bohinj Lake. This lake is also beautiful and surrounded by mountains. Ideally, here is a walk or a tour.


Z jazerá Bled sme sa presunuli približne 20 km k väčšiemu jazeru Bohinj. Toto jazero je tiež krásne a obklopené horami. Ideálne je sem prísť na prechádzku alebo sa vybrať na nejakú túru.


With these lakes our journey was over, we were just waiting for our way back to Slovakia. During this trip, we have gained many new experiences and have become acquainted with another beautiful landscape. Even though we did not know much about this country before traveling to Slovenia, it has a lot to offer, and I definitely want to come back sometimes.

Pri týchto jazerách sa naša cesta skončila, už nás čakala len cesta naspäť na Slovensko. Počas tejto cesty sme načerpali mnoho nových skúsenosti a spoznali ďalšiu krásnu krajinu. Aj keď sme pred cestou do Slovinska nevedeli veľa o tejto krajine, tak má veľa toho, čo ponúknuť a určite sa sem radi niekedy vrátime.

A few tips to the end:

  • If you choose to the Postojna Cave, near it is Predjama Castle, which is carved into the rock. We were down and the road to the castle was a crushed truck so we could not get there.
  • Slovenia is well-traveled and very well maintained, but if you go to the mountains by winter you can certainly take snow chains.
  • Their most famous dessert is kremsnitza, similar to our cream, but certainly taste it.
  • If you want to buy some of your souvenir lovers, you can do so in the capital of Ljubljana where the biggest selection is. In the surrounding towns, there is a minimum of it. 

Pár tipov na záver:

  • Ak sa vyberiete do Postojnej jaskyne, neďaleko nej sa nachádza hrad Predjama, ktorý je celý vytesaný do skaly. My sme mali smolu a na ceste ku hradu bol skrížený kamión takže sme sa tam nevedeli dostať. 
  • Slovinsko má cesty v dobrom stave a veľmi dobre udržiavané, no ak idete v zime do hôr autom určite si vezmite snehové reťaze.
  • Ich najznámejším dezertom je kremsnitza, podobné ako náš krémeš, určite ho ale ochutnajte. 
  • Keď chcete kúpiť svojím blízkym nejaké suveníry, určite tak spravte v hlavnom meste Ľubľane, kde je najväčší výber. V okolitých mestách je ich minimum. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram