Dubai in week - part I.


Our trip to Dubai started about 6 weeks before we arrived. I found a great ticket price and although I never thought I'd get there so soon, it was decided. The flight takes us 150 € / person, both ways, and we flew from Budapest to Al Maktoum International Airport with Wizzair company.

From this airport to the city center it ´s around 60 km, but it´s not a problem to get there.  There are several options, but as we arrived at 9.30 p. m., so we decided to go by taxi. You can also rent a car or go by bus, but they rarely go out especially in the evening. Even before you decide to get into the taxi, change enough money to travel, as it is a much better price in dirham. They told me that it could also be paid by the euro, but the exchange rate was very bad and we would have paid more enough. Taxis are really not a very expensive thing, we have paid for a travel of about € 35 for 60 km to the hotel.

Since every city I want to see as much as possible, we have decided to stay at the hotel in the center that offered us a free shuttle bus to the beach and to several shopping centers. We traveled during Ramadan, which means that the price of the hotels was lower than usual and so, for 7 days we paid 305 € for a double room with all charges.

Naša cesta do Dubaja začala asi 6 týždnou pred tým ako sme prileteli. Natrafila som na skvelú cenu leteniek a aj keď som si nikdy nemyslela, že sa sem tak skoro dostanem, tak bolo rozhodnuté. Letenky nás vyšli na 150€/os, obojsmerne a leteli sme z Budapešti na medzinárodné letisko Al Maktoum so spoločnosťou Wizzair.

Toto letisko sa nachádza asi 60 km od centra, ale dá sa odtiaľ bezproblémovo dostať do mesta. Je viacero možností, no keďže sme prileteli o pol desiatej večer tak sme sa rozhodli pre taxík. Tiež si môžte požičiať auto alebo ísť autobusom ale tie chodia iba zriedkavo najmä večer. Ešte predtým ako sa rozhodnete nastúpiť do taxíka si zmeňte dosť peňazí na cestu, keďže to vychádza oveľa lepšie v dirhamoch. Povedali mi, že sa dá platiť aj eurami ale kurz bol veľmi zlý a dosť by sme preplatili. Taxíky tu naozaj niesu veľmi drahá záležitosť,my sme za 60 km cestu k hotelu zaplatili v prepočte približne 35€.

Keďže z každého mesta chcem vidieť čo najviac tak sme sa rozhodli pre hotel v centre, ktorý nám ponúkal zadarmo shuttle bus na pláž a do viacerých nákupných centier. Cestovali sme počas ramadánu, čo znamená, že cena hotelov bola o dosť nižšia ako zvyčajne a tak za 7 dní sme zaplatili 305€ za dvojlôžkovú izbu so všetkými poplatkami.

Dubai

Dubai is one of the most famous Arab Emirates. Here you can find the most famous places in the world, and they are always trying to think something bigger. It's the place where you can´t boring, but when you think that this luxury and wealth has to cost the whole your money, I'll show you how it can be cheaper.

Dubaj je jeden z najznámejších arabských emirátov. Nachádzajú sa tu najznámejšie miesta sveta a vždy sa snažia vymyslieť ešte niečo veľkolepejšie. Je to miesto kde sa rozhodne nebudeš nudiť, ale keď si myslíš, že tento prepych a bohatstvo musí stáť celý majland tak ti ukážem ako sa to dá aj lacnejšie. 


Dubai Mall

As I have written above, this is the largest shopping center in the world where there are more than 1,000 shops and attractions. I didn´t resist, besides buying clothes or a sweets shop that offered sweets from around the world. Another in the order where we stopped was a huge aquarium in the middle of the shopping center, where we could see sharks or rays. Meanwhile, the high fountain with figures of jumping people still attracts me. But there is so much more and everyone finds something that is special for him.

Ako som už písala vyššie, toto je najväčšie obchodné stredisko na svete kde je viac ako 1000 obchodov a atrakcií. Ja som neodolala okrem nákupu oblečenia ani obchodu so sladkosťami, ktorý ponúkal sladkosti z celého sveta. Ďalšie v poradí kde sme sa zastavili bolo obrovské aquárium v strede nákupného centra, kde sme mohli vidieť žraloky či raje. Mňa v tomto cetre ešte zaujala vysoká fontána s figúrkami skákajúcich ludí. No je tu toho omnoho viac a každý si nájde to svoje. 

Dubai fountain

Located next to Dubai Mall, it is the largest singing fountain from the creators of the Bellagio Fountain in Las Vegas. Seeing this fountain is a truly impressive experience. It is running in the evening every half hour, and it takes about 10 minutes to perform (check it before you came here). It's always free, so there's still a lot of people there, and it's better to come in before you have a great view. For even better view came here in the evening when it´s spectacular.

Nachádza sa hneď vedľa Dubai Mall, je to najväčšia spievajúca fontána od tvorcou fontány Bellagio v Las Vegas. Vidieť túto fontánu je naozaj neskutočný zážitok. Je spustená večer každú pol hodinu a predstavenie trvá cca 10 minút( o presných časoch sa vopred radšej informujte). Vždy je to zadarmo, aj preto je tu stále veľa ľudí a je lepšie prísť skôr, nech máš skvelý výhľad. Pre ešte lepší  pohľad, sem príď večer, kedy to výzerá naozaj neuveriteľne. 
  

Burj Khalifa

The world's tallest building and domination of Dubai are right next to the Dubai Mall. That's why it's good to find some time and go through these three places at once. From this building is that the most beautiful view of the entire Dubai and the palm. There are two options to go to up to 124 and 125 floors, where the entrance fee is about 35 € per person or slightly higher on the 128th floor where there is also a lounge. We chose only downstairs, but we were totally stunned either by the view or by the lift speed of only 110 seconds.

Najvyššia budova sveta a dominanta Dubaja, stojí hneď vedľa Dubai Mall. Preto je dobre si nájsť dosť času a prejsť tieto tri miesta naraz. Práve z tejto budovy je najkrajší výhľad na celý Dubaj, ktorý je ako na dlani. Sú dve možnosti a to ísť na 124 a 125 poschodie, kde je vstupné cca 35€ za osobu, alebo ešte trochu vyššie na 128 poschodie, kde je aj salónik. My sme sa vybrali len na nižšie poschodia, ale aj tak sme boli úplne ohúrení, či už výhľadom alebo tou rýchlosťou výťahu len 110 sekúnd.


All of these attractions can be reached within one day. Besides, Dubai offers many interesting places that we did not get (either closed or missed). If you like exploring interesting places, for example, Ras Al Khor is one of the places in the city which you may find interesting. Another such place is the Aquaventure waterpark, where you can find a water slide running through a shark aquarium.

Tieto atrakcie sa dajú stihnúť počas jedného dňa. No okrem nich ponúka Dubaj mnoho zaujímavých miest, na ktoré sme sa my nedostali (buď boli zavreté, alebo sme ich nestihli). Ak radi objavujete zaujímavé miesta, skúste si pozrieť napríklad Ras Al Khor čo je rezervácia, kde sa nachádajú pameniaky. Taktiež ďalším takýmto miestom je Aquaventure waterpark, kde nájdete tobogán, ktorý prechádza akváriom so žralokmi.

Few tips from our travel:

1. Since there are more airports in Dubai, you will find out in advance which airport you will fly.

2. If you are not traveling through a travel agency, look for international hotels. In local hotels, you do not allow in one room with your partner if you aren´t married.

3. At the time of Ramadan it is forbidden to drink and eat in public. It is not possible at this time to eat in the restaurant until sunset. During the day, you can take your food and water to the hotel room. (This is true if your booking is not all-inclusive, but you should know in advance.)

4. We recommend shrouding your shoulders and knees while walking in the city. Some institutions (as banks ) will not let you go if you do not follow this label.

5. We are not recommended to show your love with partners at the public, also to hold hands. This is especially true in order not to attract attention and also to respect their traditions.

You can read the sequel to other places and beaches in Dubai soon in the next article.

Naše postrehy z cesty:

1. Keďže v Dubaji sa nachádza viac letísk, zistíte si vopred na ktoré letisko priletíte.
2. Ak nejdete cez cestovnú kanceláriu, hľadajte medzinárodné hotely. V miestnych hoteloch vám nepovolia jednu izbu ak idete ako partnery a nie ste manželia.
3. V čase ramadánu je zakázané piť a jesť na verejnosti. Nieje možné v tomto období jesť ani v reštaurácií až do západu Slnka. Počas dňa si jedlo a vodu môžte vziať na hotelovú izbu. (Platí to ak vaša rezervácia v hotely nieje all inclusive, ale radšej sa vopred informujte.)
4. Odporúčame zahaliť si ramená a kolená, počas prechádzky v meste. Do niektorých inštitúcií vás nepustia, ak nespĺňate túto etiketu.
5. Neodporúčame prejavovať citovú náklonnosť na verejnosti, taktiež držať sa za ruky. Toto platí hlavne preto aby ste nevzbudzovali pozornosť a taktiež rešpektovali ich tradície.


Pokračovanie o ďalších miestach a plážach v Dubaji si môžte prečítať už čoskoro v ďalšom článku.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram