Don´t be a tourist in LondonWe all know in Slovakia that there are just a few flights from Košice and if you find the cheap ticket prices, do not hesitate. Yes, we finally find tickets for 20 € (return) directly from Kosice to London. This price is really incredible, and the feeling that you do not have to travel another 500km to the next airport is also priceless.

We go to London on  Halloween day and during the Slovak Holidays. Therefore, it is obvious that the accommodation was more pricey than other dates. We booked our accommodation using airbnb.com and was about 15 minutes walk from Buckingham Palace. It is true that we did not get the most beautiful room, but some rooms were just reworking and therefore I believe these rooms will be better. We also had a basic breakfast included, which was enough for us. Accommodation for 3 nights with breakfast for 2 people takes us 250€.

Right after we arrived in London, we went to Covent Garden Market. I was there a couple of years ago, so I wanted to enjoy the atmosphere again. Unfortunately, it was closed at the moment, so our steps led to Westminster Abbey.

Všetci na Slovensku vieme, že z Košíc sa lieta málo a ak nájdete výhodnú cenu leteniek, tak neváhate. Áno konečne sa nám podarilo nájsť letenky za 20€(spiatočne) priamo z Košíc do Londýna. Táto cena je naozaj neuveriteľná a ten pocit, keď nemusíte cestovať 500km na letisko je tiež k nezaplateniu.

Do Londýna sme sa vybrali v čase Halloweenu a teda počas Slovenských sviatkov. Preto je samozrejmé, že ubytovanie bolo o poznanie drahšie ako v iné dátumy. Naše ubytovanie sme si zarezervovali pomocou stránky airbnb.com a nachádzalo sa približne 15minút pešo od Buckinghamského paláca. Je pravdou, že sme nedostali tú najkrajšiu izbu, no niektoré izby zrovna prerábali a preto verím, že tieto izby budú o čosi lepšie. Taktiež sme mali v cene základné raňajky, čo nám úplne postačovalo. Ubytovanie na 3 noci s raňajkami pre 2 osoby nás vyšlo 250€.

Hneď po príchode do Londýna sme sa vybrali na Covent Garden Market. Ja som na tomto mieste bola pred pár rokmi a tak som si chcela znova užiť jeho atmosféru. Nanešťastie bol momentálne zavretý a preto naše kroky viedli na Westminster Abbey. 


Westminster Abbey // Westministerské opátstvo

It is the place where Big Ben, Parliament is located, and after crossing the London Bridge you will also find the London Eye. This is where we arrived in the evenings, and as early November was it start to darkfall, so we did take just a few photos. We wanted to come back here, but for London is  3 day,  is not enough.

During our visit, part of the Parliament and Big Ben were in reconstruction. As far as I understand, Big Ben should be rebuilt by 2021. A typical photo in a little different way, we did not let it go so we can show you what London looked like at this time.

Je to miesto, kde sa nachádza Big Ben, Parlament a po prejdení cez London bridge nájdete aj London eye. Na toto miesto sme dorazili vo večerných hodinách a keďže v Novembri sa začína stmievať skôr, tak sme si spravili len pár fotiek. Sem sme sa chceli vrátiť, no na Londýn sú naozaj 3dni málo. 

Počas našej návštevy bola časť parlamentu a celý Big Ben v rekonštrukcii. Podľa toho čo som pochopila, by sa Big Ben mal rekonštruovať do roku 2021. Typickú fotku v trošku inom poňatí, sme si ajtak nenechali újsť a preto vám môžme ukázať ako vyzeral Londýn v tomto čase.

London eye

Even though I was in London for the second time, I did not get to the London Eye. This time I have gotten at least close to it. It is true that we had the intention to experience this attraction, but the last day when we want to go there, it was so rainy. So maybe in the future, we'll be picking up again and see London from this point of view as well.

Aj keď som bola v Londýne po druhý krát, na London Eye som sa nedostala. Tento krát som sa dostala už aspoň do jeho blízkosti. Je pravdou, že sme mali v pláne zažiť túto atrakciu, no posledný deň nám pršalo a veľa by sme z toho nemali. Tak snáď niekedy v budúcnosti sa sem vyberieme znova a uvidíme Londýn aj z tohto pohľadu.


Camden Market

As soon as I saw this district in the photos, I knew I wanted to visit it. As far as I do not plan anything, I did not know or where we really go to see. The next day we got here even though we were 6km away from this neighborhood and walked. This neighborhood is full of colors, various people, artists, souvenir booths, and there is also a street food section where we could not pick out what we'd rather have tasted. You will find there really a lot, and for me, it was one of the best places to go.

Hneď ako som videla túto štvrť na fotkách, vedela som, že ju chcem navštíviť. Nakoľko si nič neplánujem, nevedela som či to stihneme. No druhý deň sme sa sem dostali, aj keď sme boli vzdialený 6km od tejto štvrte a išli pešo. Táto štvrť hýri farbami, rôznymi ľuďmi, umelcami, stánkami so suvenírmi a taktiež tam nájdete aj časť street foodu,  v ktorom sme si nevedeli vybrať čo by sme najradšej ochutnali. Nájdete tam toho naozaj veľa a pre mňa to bolo jedno z miest, ktoré sa oplatí zažiť. British museum // Britské múzeum

We visit this museum on the way to Kings Cross and Camden Market. Entry is free, but you can leave a voluntary fee if you want to contribute. Because of the situation in Europe, your bags will be checked and you can not carry more luggage than the approximate size of your luggage. After entering this museum, I was surprised how they linked history to modern times. There are many sculptures, paintings, reliefs, and various other beauties. It is a place where you can relax and watch art for a moment. There is something that everyone will be interested in, no matter how much you like or doesn't like art.

Na toto múzeum sme natrafili cestou na Kings Cross a Camden Market. Vstup je tu zdarma, ale ak chcete prispieť, môžte nechať dobrovoľný príspevok. Kvôli situácii, ktorá je v Európe vám skontrolujú tašky a nemôžte so sebou mať väčšiu batožinu než približné rozmery prirúčnej batožiny do lietadla. Po vstupe do tohto múzea ma očarilo ako prepojili históriu z modernou dobou. Nachádzajú sa tu mnohé sochy, obrazy, reliéfy a rôzne ďalšie krásy. Je to miesto, kde si môžte na chvíľku oddýchnuť a pozorovať umenie. Nájde si tu niečo podľa mňa každý, bez rozdielu na to ako má rad, alebo nemá rád umenie.


Kings Cross

Kings Cross, known from Harry Potter, offers 9 and 3/4 platform. There were small stands in front of the station, which I would have compared to the market. Stage 9 and 3/4 are located in the waiting hall and will be found only by those who really want to. Next door is the Harry Potter Store where are various movie souvenirs. You can take a picture at the stadium, but you need to wait in the aisle. You can take photos on your mobile or camera. They will also take you off and you can buy their more professional photos at the store.

Stanica Kings Cross známa z Harryho Pottera, ponúka nástupište 9 a 3/4. Pred stanicou boli malé stánky, ktoré by som prirovnala k tržnici. Nástupište 9 a 3/4 sa nachádza v čakacej hale a nájdu ho len tí ktorí naozaj chcú. Hneď vedľa je aj obchod Harryho Pottera, kde sú rôzne suveníri z filmu. Na nastupišti je možné sa odfotiť, no musíte si vystáť radu. Fotky si môžte spraviť do mobilu či foťáku. Oni vás odfotia taktiež a ich profesionálnejšiu fotku si môžte zakúpiť v obchode.

Trafalgar Square and National Gallery //Trafalgarské námestie a Národná galéria

Trafalgar Square is really great. There are fountains on it as well as Nelson's column. The entire square is designed to remind the Battle of Trafalgar. In this square are often artists who sing, paint with chalk on the ground or make other styles of art. It is the place where it lives mainly during sunny days. This National Square is also on this square.

Trafalgarské námestie je naozaj veľké. Nachádzajú sa na ňom fontány a taktiež Nelsonov stĺp. Celé námestie je vytvorené, aby pripomínalo bitku pri Trafalgare. Na tomto námestí sú často umelci ktorí spievajú, maľujú kriedami na zem alebo robia iné štýly umenia. Je to miesto, kde to žije hlavne počas slnečných dní. Na tomto námestí sa píši aj National Gallery.

National Gallery

I was in this gallery a few years ago, but I went back there. It's only changed that they check you more at the entrance and pay more attention while walking through the gallery. In this gallery you will find famous works by Manet, Monet, Da Vinci and other well-known artists. The gallery is great and if you want to go in the room, reserve enough time. Entry is free of charge and you can also have a voluntary post. This gallery also includes paid / temporary exhibitions. There was an impression of an impressionist at the moment.

If you go to the right side of the National Gallery, you can also find a door to the National Portrait Gallery. We did not go here because we were raining on this day and we wanted to take other places. Entering this gallery with portraits should also be free.

V tejto galérii som už bola pred pár rokmi, no zavítala som tam znova. Zmenilo sa jedine to, že vás pri vstupe viac skontrolujú a dávajú väčší pozor popri chôdzi cez galériu. V tejto galérii nájdete známe diela od Maneta, Moneta, Da Vinciho a ďalších známych umelcov. Galéria je poriadne veľká a ak ju chcete v pokoji prejsť, vyhraďte si dostatok času. Vstup je zadarmo a taktiež je možné nechať dobrovoľný príspevok. V tejto galérii sa nachádzajú aj platené/dočasné výstavy. Momentálne tam prebiehala výstava impresionistov.

Ak prejdete na pravý bok budovy National Gallery, nájdete tam aj dvere do National Portrait Gallery. Tu sme my už nešli, keďže nám v tento deň pršalo a chceli sme stihnúť aj iné miesta. Vstup do tejto galérie s portrétmi by mal byť taktiež zdarma.

Oxford Street

Ulica na ktorej to naozaj žije. Sem môžte ísť na nákupy, alebo len zažiť atmosféru rušnej Londýnskej ulice. Na jej konci/ alebo začiatku nájdete aj Marble Arch. Teda výťazný oblúk z 19. storočia.

Chinatown and Picadilly circus // Čínska štvrť a Picadilly circus

Both of these places are known in London. In the Chinatown, you see London somewhat differently. Also interesting is the view of baked chickens in expositions or lanterns strewed down the streets.

Picadilly Circus is a place that did not interesting me but not disappoints me. It's just the part of the walls with ads that you're waiting for. Also with the statue of Amor.

Obe tieto miesta sú známe v Londýne. V Čínskej štvrti vidíte Londýn tak trochu z iného pohľadu. Zaujímavý je aj pohľad na upečené kurčata vo výkladoch či lampióny rozvešané po uliciach.

Picadilly circus je miesto ktoré mňa nenadchlo ani nesklamalo. Je to presne ta časť s obrazovkami a reklamami ktorú čakáte. Taktiež so sochou amora. 


Buckingham Palace, Green Park, St. Patrick's park & Hyde Park

At Buckingham Palace, you can take a picture and watch a change of guard. Also, enjoy the atmosphere for a while and then head to one of the nearby parks. The London parks are beautiful, huge and full of unique atmosphere. Everywhere runs the squirrels, which are usually a meter away from you, are all running. You can also see swans, ducks and many other animals there. It's a peaceful place to stop for a moment.

Pri Buckinghamskom paláci sa môžte odfotiť a pozrieť si výmenu stráži. Taktiež na chvíľku vychutnať atmosféru a potom zájsť do jedného z parkov v jeho blízkosti. Londýnske parky sú krásne, obrovské a plné jedinečnej atmosféry. Všade behajú veveričky, ktoré sú zvyčajne na meter od vás. Taktiež tam uvidíte labute, kačky a mnoho ďalších zvieratiek. Je to pokojné miesto, kde sa oplatí na chvíľku zastaviť.


A čo vám radím aby ste nevyzerali ako turista?

Even though these places are a tourist, sometimes hide the camera in your handbag and enjoy the atmosphere. Take a cup of coffee with you and walk around London. Or sit straight in the café and watch the atmosphere. Taste traditional and untraditional meals, be glad, dress as well as in another city. You do not have to be a tourist. You can experience London for a moment from the perspective of local people. It's interesting and beautiful.

London is really very noisy and lives there fast. Still, there is the possibility of not looking for a moment as a tourist and not at the gates of Buckingham Palace. Just walk around and enjoy it from a distance of 5 meters. Believe me, you will see more.

Napriek tomu, že tieto miesta sú turistické, občas schovajte foťak do kabelky a vychutnajte si atmosféru. Doprajte si kávu so sebou a prechádzku po Londýne. Alebo si rovno sadnite do kaviarne a pozerajte na tu atmosféru. Ochutnajte tradičné aj netradičné jedlá, tešte sa, oblečte sa tak ako aj v inom meste. Nemusíte byť turistom. Môžte zažiť na chvíľku Londýn z pohľadu lokálnych ľudí. Je to zaujímavé a krásne.

Londýn je naozaj veľmi hlučným a žije sa tam rýchlym životom. Aj napriek tomu, je možnosť na chvíľku nevyzerať ako turista a nevešať sa na brány Buckinghamského paláca. Jednoducho prejsť okolo a vychutnať si ho z odstupu 5tich metrov. Verte mi, uvidíte viac.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram