Summer adventure in Paphos, Cyprus


As you already know, we love quickly decisions and places where are not many tourists. So even those where they are a lot, we try to visit outside the season so that we can enjoy the beauty of the city. The decision to go to Cyprus came straight, without thinking. Therefore, we had bought tickets from Krakow for around 70 € return ticket per one.

After 2 weeks we packed and headed for Krakow to the airport. The airport in Krakow is quite large, but since we've been flying from here we know it. Parking is possible at the airport in different car parks. We recommend booking a car park over the internet where you often save not only money but also time.

Ako určite už viete, milujeme rýchle rozhodnutia a miesta, kde nieje veľa turistov. Teda aj tie kde ich je veľa sa snažíme navšíviť mimo sezóny, aby sme sa mohli kochať krásou mesta. Rozhodnutie ísť na Cyprus prišlo náhle, bez rozmýšľania. Zrazu sme mali kúpené letenky z Krákowa  približne za 70€ spiatočná letenka.

O 2 týždne sme sa zbalili a vyrazili do Krákowa na letisko. Letisko v Krakowe je pomerne veľké, ale keďže sme odtiaľ už leteli tak ho poznáme. Parkovať je možné pri letisku na rôznych parkoviskách. Odporúčame si rezervovať parkovisko cez internet, kde často ušetríte nielen peniaze ale aj čas.

We left Krakow to Paphos Airport. This area is on the Greek side of Cyprus, we didn´t know much about until we decided to travel to this destination.

From the airport in Paphos, taxis are available, as well as buses. We had plans for the bus to the center, but when we got out of the plane and was about 40 ° C we started to consider the taxi. We took this opportunity just because of the bus delay. The next one was in 45 minutes, which really did not suit us in this heat.

Z Krakowa sme leteli na letisko Paphos. Táto oblasť sa nachádza na gréckej strane Cypru a veľa sme o nej nevedeli až kým sme sa nerozhodli pre dovolenku v tejto destinácii.

Z letiska v Paphose sú dostupné taxíky, ale aj autobusy. My sme mali v pláne ísť autobusom do centra, no keď sme vystúpili z lietadla a bolo asi 40°C tak sme začali zvažovať aj taxík. Túto možnosť sme neskôr využili práve kvôli zmeškaniu autobusu. Nasledujúci mal ísť o 45minút, čo nám po lete a v tejto horúčave naozaj nevyhovovalo.Many people in Paphos speak Russian, so they occasionally capture what you are talking about in Slovak. People in this area are helpful, but sometimes they may seem arrogant. We experience this in a taxi when we talked in Slovak, and the taxi driver hears something. He thought we were saying something bad, and his reaction, "I understand you, even if you do not speak English", stopped us a bit.

When we reached our apartment that we booked over airbnb.com, was a nice surprise. The apartment was located in a complex where there were various other apartments. We had a balcony and a kitchenette.

Our apartment was about 10 minutes (walk) from the beach and 15 minutes from the city center. Also about 15 minutes from the harbor.

Mnohí ľudia v Paphose ovládajú ruštinu, preto občas zachytia o čom sa rozprávate po Slovensky. Ľudia v tejto oblasti sú nápomocní, no niekedy vám môžu pripadať arogantne. My sme to zažili v taxíku, keď sme sa rozprávali po Slovensky a taxikár niečo započul. Myslel si, že hovoríme niečo zlé a jeho reakcia "ja vám rozumiem aj keď nehovoríte anglicky" nás trošku zarazila.

Keď sme došli k svojmu apartmánu, ktorý sme si rezervovali cez airbnb.com, čakalo nás milé prekvapenie. Apartmán sa nachádzal v komplexe, kde boli rôzne ďalšie byty. Mali sme k dispozícií balkón a kuchynku.

Náš apartmán bol vzdialený približne 10minút(pešo) od pláže a 15minút od centra mesta. Taktiež asi 15minút od prístavu.City center /Centrum mesta

The city center offers a few monuments, a market, and a typical life in newer cities. We went over there next day, and had lunch and looked for the market. The homeowners often did not know what we were looking for because there were not many tourists in the city. Still, they tried to help and ask with other people.

We wanted to come back here before leaving, to see the evening city. Well, at 17:00 it was all over, and everywhere a minimum of people, so our trips were then taken to the harbor.

Centrum mesta ponúka pár pamiatok, trhovisko a typický život v novších mestách. Tu sme sa prešli hneď druhý deň, dali sme si obed a pozreli trhovisko. Domáci často netušili čo hľadáme, nakoľko niesú zvyknutí na turistov v meste. Aj napriek tomu sa snažili pomôcť a pýtať sa s nami ďalších ľudí. 

Chceli sme sa sem vrátiť ešte pred odchodom, pozrieť večerné mesto. No už o 17:00 bolo všetko pozatvárané a všade minimum ľudí, takže naše cesty potom viedli do prístavu.


Harbour/Prístav

The harbor in Paphos mostly lived during the evenings. A lot of restaurants, souvenir shops, people who offered boat cruises, caricatures drawing, or afro-cops. This place was great for evening walks or sitting for a good meal or drink.

Prístav v Paphose najviac žil počas večerov. Plno reštaurácií, obchodíkov so suvenírmi, ľudia ktorý ponúkali plavby loďou, kreslenie karikatúr či zapletanie afrocopíkov. Toto miesto bolo skvelé na večerné prechádzky, či posedenie pri dobrom jedle alebo drinku.

Boat trip /Plavba loďou

In our case, this cruise ship was not the right choice. If you would like to go to such a cruise, keep asking for the size of the boat, and don´t eat ice cream and drink orange juice before. We did not know about these things. That's why we eat ice cream and drink juice half an hour before sail on a boat that was smaller than the waves we were fighting.

The view of the fallen people was worth it, so believe me that we seen nothing cause seasick so so bad. Therefore, we recommend taking the tablets, or if you have problems with these voyages, do not even try to finish it.

V našom prípade táto plavba loďou nebola veľmi správna voľba. Ak by ste chceli ísť na takúto plavbu, stále sa vopred opýtajte aká je loď veľká a za žiadných okolností pred plavbou nejedzte zmrzlinu a nepite pomarančový džús. My sme o týchto veciach nejako nevedeli. Preto sme si dali zmrzlinu a džús a o pol hodinu sme sa mali plaviť na loďke, ktorá bola menšia ako vlny, ktoré sme zdolávali. 

Pohľad na blednúcich ľudí stál za to a verte, že na tejto plavbe sme si veľa toho neužili ani nevideli. Preto odporúčame vziať si tabletky, alebo ak máte s týmito plavbami problémy, tak ju ani neskúšať absolvovať.


Old town/Staré mesto

The old town contains a couple of historic attractions that we have visited. This visit is appropriate if you are a lover of history, or if you want something special on your holiday.

Staré mesto obsahuje pár historických koplexov, ktoré sme navštívili. Táto návšteva je vhodná, ak ste milovník histórie, alebo ak si chcete obzvláštniť dovolenku.

Archeological complex/ Archeologický park

In this park, you will find mosaics, columns and other structures from various centuries. The relatively large complex spreads near the harbor, from where is the main entrance. Subsequently, it is possible to go through various exits that are around the park. The entrance to this crowd costs 7 € / person. You get a map, and there are water vending machines in the complex that we did not find in the Tombs of the Kings.

V tomto parku nájdete mozaiky, stĺpy a ďalšie stavby z rôznych storočí. Pomerne veľký komplex sa rozprestiera blízko prístavu, odkiaľ je aj hlavný vchod. Následne je možné výsť rôznymi východmi, ktoré sú dookola parku. Vstup do tohto koplexu stojí 7€/osoba. Dostanete mapu a taktiež v komplexe sú automaty na vodu čo sme v Hrobkách kráľov nenašli.Tombs of Kings/ Hrobky kráľov 

Here we have chosen for adventure and beauty, but we were a little disappointed. It is true that we chose the warmest day and did not have enough water with us. The entry cost 3 € / person. The first tombs will not do much to you because they are just dug holes or stolen graves. To that end, we did not get to the end. We only saw them a few and they started to stand for it, but due to lack of water, we decided to leave. As a big minus is that, there is not possible to buy water inside the complex.

Tu sme sa vybrali za dobrodrúžstvom a krásou, no zostali sme trochu sklamané. Je pravdou, že sme si vybrali asi najteplejší deň a nemali so sebou dostatok vody. Vstup nás stál 3€/osoba. Prvé hrobky vám veľa nepovedia, nakoľko sú to už len vykopané diery, alebo vykradnuté hroby. K tým krajším sme sa nedostali až úplne nakoniec. Videli sme ich len pár a tie začínali stáť za to, no kvôli nedostatku vody, sme sa rozhodli odísť. Ako veľké mínus dávam práve to, že nieje možné kúpiť vodu vnútri komplexu.

St. Paul's Pillar

Place where you can go to the beach or the harbor. You will find various columns and a piece of history. Also, a small chapel where you can go. They watch for the shrouded knees and shoulders in the chapel! A nice complex in which you spend some time and if you are a lover of history you will come to your own.

Miesto kde môžte zájsť cestou na pláž či do prístavu. Nájdete tám rôzne stĺpy a kúsok histórie. Taktiež malú kaplnku, do ktorej môžete vôjsť. V kaplnke dávajú pozor na zahalené kolená a ramená! Pekný komplex v ktorom strávite chvíľku času a ak ste milovník histórie prídete si na svoje.

Castle in Paphos/ Hrad v Paphose

The castle is of smaller size and can be found at the end/beginning of the harbor. Nearby is an archeological park. We did not get to the castle until we had no time or strength.

Hrad je menších rozmerov a nájdete ho na konci/začiatku prístavu. Neďaleko sa nachádza aj archeologický park. Dnu do hradu sme sa nedostali, nakoľko sme už nemali čas ani síl. 


Mosque in Paphos/ Mešita v Paphose

The mosque is beautiful and open to the public. When we entered the bottom, it was not controlled as you were dressed, but just for decency and keeping their rules, you should stick to the etiquette. Then come in at least with shrouded shoulders and knees. Before you decide to go here, find out whether or not to be a mass, or whether the mosque is currently open. Entry is for free here.

Mešita je krásny chrám, otvorený aj pre verejnosť. Keď sme vchádzali dnu, nebolo nijak kontrolované ako ste oblečený, no už len pre slušnosť a zachovanie ich pravidiel, by ste mali dodržať etiketu. Teda vchádzať aspoň so zahalenými ramenami a kolenami. Predtým ako sa rozhodnete sem ísť, si zistite či nemá byť omša, alebo či je momentálne mešita otvorená. Vstup sa sem neplatí.

Beaches in Paphos/ Pláže v Paphose

The beach we visited was public and was located on one side of the archaeological park. From the beach was way along the sea and ran to the Castle and the harbor. Our beach was sandy but the entrance to the sea was uncomfortable. There were corals there, but if you're a lover sitting at the edge of the sea that's right for you. I've enjoyed it both when I took photos and in my thoughts too.

Pláž na ktorú sme chodievali my, bola verejná a nachádzala sa z jednej strany archeologického parku. Od pláže sa tiahol chodník popri mori až k Hradu a prístavu. Naša pláž bola piesočnatá no vstup do mora ťažší. Nachádzali sa tam korály, no ak ste milovník sedenia na kraji mora tak je to presne pre vás. Ja som si to tam užívala aj pri fotení aj pri rozmýšlaní.


Coral Bay

Coral Bay is probably the most famous beach near Paphos. We went to this beach two times about 20 minutes by bus. This beach is beautiful, sandy with gradual entry to the sea. Unlike the beach where we used to go before, there were many tourists. That's what not made us feel like the beautiful beach.

If you love a beach and you do not want to know the history of the beach, you will certainly find this beach too.

Coral Bay je asi najznámejšia pláž v blízkosti Paphosu. My sme na túto pláž išli dva krát približne 20minút autobusom. Táto pláž je nádherná, piesková s pozvoľným vstupom do mora. Narozdiel od pláže kde sme chodievali predtým, sa tu nachádzalo mnoho turistov. Práve to, nám kazilo dojem z tejto krásnej pláže.

Ak milujete pláž a nechcete spoznávať históriu, nájdete určite ubytovanie aj poblíž tejto pláže.


Paphos is a beautiful city, less sought by tourists. You will find many possibilities for accommodation, restaurants, history and the beach.

A little notice to the end: If you do not eat everything that you order, it is often understood as an insult, or you make it clear that it did not let you down. Of course, they will ask you why you did not eat it all and what you think of their services.

Paphos je nádherným mestom, menej vyhľadavaným turistami. Nájdete tam mnohé možnosti ubytovania, reštaurácii, histórie a pláži. 
Malé upozornenie na koniec: Ak nedojete všetko čo vám priniesli, často je to chápané ako urážka, alebo dávate najavo, že vám to nechutilo. Samozrejme sa vás budú pýtať na dôvod prečo ste to nedojedli a čo si o ich jedle myslíte. 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram