Bari & Polignano a Mare


This year we also visited Bari and Polignano a Mare. Two wonderful places in Italy that you don´t hear about often. Flights to Bari cost us around 80 € / person / return ticket.

Tento rok sme navštívili aj Bari a Polignano a Mare. Dve nádherné miesta, ktoré sa nachádzajú v Taliansku a často o nich nepočujete. Letenky do Bari nás vyšli približne 80€/osoba/spiatočný lístok.


Bari

Bari is a larger city, divided into Old and New Town. There is also a beach on its edge. A resort that isn´t very frequent for a holiday of Slovaks. Usually, there are Italians or people from neighboring countries.

Bari je väčšie mesto, ktoré je rozdelené na Staré a Nové mesto. Na jeho okraji sa nachádza aj pláž. Letovisko, ktoré nieje veľmi častou dovolenkou Slovákov. Zvyčajne sem na dovolenky chodia Taliani, alebo ľudia z bližších krajín.

Old town / Staré mesto

Walking around old town, you can go quietly without a map. There are countless churches, historic homes, and there are two of the largest buildings that don't charm you just from the outside but also from the inside.

Do Starého mesta, môžte ísť kľudne bez mapy. Je tam nespočetne veľa kostolíkov, historických obytných domov a píšia sa tam dve najväčšie stavby, ktoré ohúria nielen krásou z vonku ale taktiež vnútri.


Basilica di San Nicola / Bazilika sv. Nikolasa

This basilica is located in the old city and it´s for free or for little donate but it depends on you. You need to have your arms and knees covered, even though they do not check for it at the entrance. In this basilica, you can also find underground catacombs that have enchanted us with their sophistication and beauty. Also, before you pick up here, you'll find out when mass is being done.

During our holiday, we also had the opportunity to see the Pope, who came to this Basilica.


Táto bazilika sa nachádza v starom meste a vstup do vnútra si nezaplatíte. Je potrebné dodržiavať etiketu a mať zakryté ramená a kolená, aj napriek tomu, že to pri vstupe nekontrolujú. V tejto bazilike nájdete aj podzemné katakomby, ktoré nás očarili svojou prepracovanosťou a krásou. Taktiež pred tým, než sa sem vyberiete, zistíte si kedy sa konajú omše.

Počas našej dovolenky sme mali možnosť vidieť aj Pápeža, ktorý zavítal práve do tejto Baziliky.


Bari Cathedral/ Katedrála v Bari

The cathedral, which you can also find in the old town. It is beautiful outside and inside. You can also visit it for free. You will also find catacombs that are really beautiful and wander to see them. It is also appropriate to stick to the etiquette despite the fact that no one checked us at our entrance.

Katedrála, ktorú rovnako nájdete v starom meste. Je krásna zvonku aj zvnútra. Do vnútra sa dostanete taktiež zadarmo. Nájdete tu aj katakomby, ktoré sú naozaj krásne a oplatí sa ich pozrieť. Taktiež je vhodné dodržiavať etiketu aj napriek tomu, že pri našom vstupe nás nikto nekontroloval.


Castello Normanno-Svevo

You can find this castle while walking around the old town. It is a massive building and you can find many artworks or other pieces inside. We did not get there because we found this castle on the day before our departure.

Tento hrad nájdete počas prechádzky po starom meste. Je to mohutná stavba a vnútri nájdete mnohé umelecké obrazy či iné diela. My sme sa dnu nedostali, nakoľko sme tento hrad našli deň pred naším odchodom.


New town and beach / Nové mesto a pláž


In the new city, you will find many shops, restaurants and mainly gellateria (ice cream shops). You can also find here the famous brands and main shopping streets. We also found specialized "fast food" for sandwiches.


You are quick to find a city and you will not need a map soon. On the outskirts of the city is a long walk along the sea, from the old, through the new town to the beach on the outskirts of Bari.

V novom meste nájdete mnoho obchodov, reštaurácií a hlavne gellaterií(zmrzlinárni). Nájdete tu známe značky a hlavnejšie ulice na nákupy. My sme pri prechádzkach našli aj špecializované "fast foody" napríklad so sendvičmi, kde bolo možné vyskladať si sendvič.

V meste sa rýchlo zorientujete a čoskoro nebudete potrebovať mapu. Na okraji mesta sa tiahne dlhý chodník popri mori, ktorým sa dostanete od starého, cez nové mesto až ku pláži na okraji Bari.Beach near Bari / Pláž pri Bari 


If anyone asks where is the beach, anybody tells you there is no beach in Bari. The homeowners know this place like suburban. We were 3km away from this beach while we were in the city center. The buses go to the beach or you can go by foot. Although we thought it was 3km as a long way, we finally picked it up and the journey took us faster than we expected.


On this beach, you will find scrubs, buffets and various vendors. The big mistake is that there is no toilet at the beach or at the buffet. And if you looking for a shower at the beach, you will be disappointing.

We often met the Italians and the minimum number of tourists. During the week the beach was almost empty. This beach is sandy and in one place it is possible to cross the water along the knee to the breakwater, which was very interesting for us.


Ak sa kohokoľvek spýtate na pláž, povie vám, že v Bari pláž nieje. Domáci túto časť Bari berú skôr ako okrajovú alebo ako predmestie. My sme od tejto pláže boli vzdialené 3km pričom sme bývali v centre mesta. Na pláž chodia autobusy, alebo sa môžte prejsť. Napriek tomu, že sa nám zdalo 3km ako dlhá cesta, nakoniec sme sa pešo vybrali a cesta nám zbehla rýchlejšie než by sme čakali.

Na tejto pláži nájdete kabínky na prezlečenie, bufety a rôznych predajcov. Veľkou chybou je, že na pláži ani v bufete sa nenachádza záchod. Taktiež by ste tu márne hľadali sprchy.

Často sme tam stretávali domácich Talianov a minimum turistov. Počas týždňa bola pláž skoro úplne prázdna. Táto pláž je piesková a na jednom mieste je možné s vodou po kolená prejsť až k vlnolamu, čo bolo pre nás veľmi zaujímavé.


Polignano a Mare


We went to Polignano by train about 20 minutes from Bari. In Bari, we started at Bari Centrale and stood on Polignano a Mare (Do not forget to buy the ticket in the slot machines on the platform). After we reach the Polignan station, we looked for the map, which is right in front of the station. According to this map, we were orientated and got down to the beach.


We spent 2 days in Polignano. One day we spent most of the time on the beach and later we went to the old town for lunch. The next day we spent a little more walking and admiring the historic center.

Do Polignana sme išli vlakom priblžne 20minút od Bari. V Bari sme nastúpili na zastávke Bari Centrale a vystupovali na Polignano a Mare (Nezabudnite si zakúpený lístok štiknuť v automatoch na nástupišti). Po vystúpení na stanici v Polignane, sme sa pozreli na mapu, ktorá je hneď pred stanicou. Podľa tejto mapy sme sa zorientovali a dostali až dole ku pláži.

V Polignane sme strávili 2dni. Jeden deň sme strávili väčšinu času na pláži a neskôr sme sa prešli do starého mesta na obed. Druhý deň sme venovali o trochu viac chodeniu a obdivovaniu historického centra.


Beach in Polignano a Mare / Pláž v Polignano a Mare


This beach is beautiful, but more touristy. It is a really small beach in the bay, where don´t need to be many people but it still looks full. The disadvantage of this beach is a stone surface, which is not good for sunbathing but also harder to enter the sea.


Sea is beautiful and also offers some insights into the "caves" created by time. We have a calm day and a lot of people here one day. The second day we met there fewer people because the sea was rough and it was not possible to go swimming.

Táto pláž je nádherná, no viac turistická. Je to pomerne malá pláž v zátoke, kde nemusí byť veľa ľudí no stále vyzerá plno. Nevýhodou tejto pláže je kamenistý povrch, kvôli ktorému sa nielen zle leží na pláži, ale taktiež ťažšie vchádza do mora.

More je krásne a ponúka aj pár náhľadov do "jaskýň" vytvorených časom. My sme tu jeden deň vystihli kľudnú hladinu a veľa ľudí. Druhý deň sme tu ľudí stretli menej, no more bolo poriadne rozbúrené a nedalo sa vôjsť dnu.


Old town / Staré mesto

Polignano is a beautiful city that spreads over a large rock. Along the edge of this city, you can see unforgettable views of the waves that are charging into this rock. In the old town, is typically Italian. You will find many narrow aisles, outfitted linen and also typical residential houses. In this old town, we met a lot of nice people, we had a tasty meal and enjoyed the beauty we see.

Polignano je nádherné mesto, ktoré sa rozprestiera na veľkej skale. Popri okraji tohto mesta vidíte nezabudnuteľné pohľady na vlny, ktoré nabíjajú do tejto skaly. V starom meste to žije typicky taliansky. Nájdete tu mnohé úzke uličky, vyvešané prádlo a taktiež typické obytné domy. V tomto starom meste sme stretli veľa milých ľudí, dali sme si chutné jedlo a kochali sa krásou ktorou dýcha.


In Polignano, you will also find a restaurant carved into a rock. It's beautiful, but everyone can not have dinner in it, you need to make a reservation here. Also, if you would like to enjoy this restaurant, you need elegant clothes and shoes.

There are many other places that I like about here. Apulia is a truly beautiful region and if we have the opportunity to stay longer or come back, we will definitely choose Alberobello and Monopoli, which also have their tradition.

Take a look at our video below where you have captured our trip and more details of these wonderful places.

V Polignane nájdete aj reštauráciu vytesanú do skaly. Je nádherná, no večeru v nej si nemôže dovoliť každý. Taktiež ak by ste si predsa len chceli užiť túto reštauráciu vyžaduje sa elegantné oblečenie aj obuv.

Poblíž týchto miest sa nachádza mnoho ďalších, ktoré zaujmu. Apúlia je naozaj nádherný kraj a ak by sme mali možnosť zostať dlhšie, alebo sa sem vrátiť, určite si vyberieme Alberobello a Monopoli, ktoré taktiež majú svojú tradičnosť.

Pozrite si aj naše video v ktorom máte zachytený náš výlet a viac detajlov týchto nádherných miest.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram