Rethymno, Crete - Travel Guide


Na Kréte nájdete mnoho stredísk no ja väčšinou uprednostňujem väčšie s množstvom zábavy. Rethymno je presne také a aj keď je to tretie najväčšie mesto na ostrove je naozaj pre všetkých. Pri meste sa tiahne krásna 11 km dlhá piesočnatá pláž. Môj hotel Flisvos beach bol hneď pri pláži, čo je len výhoda ale naopak ak rozmýšľate práve, že sa tu ubytujete odporúčam vám neobjednávať si stravu. V okolí je veľa reštaurácií a taverien, kde sa dá veľmi dobre najesť. Mne sa tu veľmi páčilo a pláž bola jednoducho neprekonateľná, rovnako ako západy slnka hneď za pevnosťou. Tiež by som vám rada dala pár tipov kam ísť a čo vidieť v tomto úžasnom meste. 

On Crete you can find many resorts but I usually prefer larger with lots of fun. Rethymno is just as well, and even though it is the third largest city on the island is really for everyone. Near the town stretches a beautiful 11 km long sandy beach. My Flisvos Beach hotel was right next to the beach, which is only an advantage but on the contrary, if you just thinking that staying here suggest you do not  pre - order half board or all inclusive. There are many restaurants and taverns where you can eat very well. For me it´s was great and really liked the beach that was simply invincible, like sunsets right in strength. Also, I will be happy to give a few tips where to go and what to see in this amazing city.
 
Čo musíte vidieť
 • pevnosť Fortrezza  - pýši sa nad mestom, je to pozostatok z benátsko - tureckej nadvlády a určite si ju hneď všimnete aj z pláže a je to zdarma 
 • Benátsky prístav - nachádza sa hneď za súčasným prístavom a môžte si tu všimnúť aj úžasný maják, ktorý sa však už nevyužíva
 • Mestský park- je to jediný park v meste ale zato je naozaj veľkolepý a mne pripomínal skôr botanickú záhradu a tiež to bolo moje najobľúbenejšie miesto
 • Múzeum - historické múzeum, cena vstupného je 2€/osobu a pre deti zvýhodnené 1€.
What you need to see
 • Fortrezza - boasting over the city, it is a remnant of Venetian - Turkish rule 
 • and be sure to notice it right away from the beach and it's free
 • Venetian Port - located right behind the current port and you can here notice the amazing lighthouse, which, however, no longer used
 • City park is the only park in the city but it is truly spectacular and reminded me of the first botanical garden and also it was my favorite place
 • Museum - Museum of History, Admission is € 2 / person, children € 1 discount.

Kam sa ísť najesť a za zábavou

 • Manolis Place - reštaurácia bola hneď pri hoteli a robili tam skvelý gyros ale aj iné špeciality
 • Aypa - bar priamo v centre mesta, kde sa môžte osviežiť skvelými kokteilom
 • Le Dome - ďalšia skvelá reštaurácia so skvelým výhľadom na more
 • Yaourtaki - jogurtéria s najlepším mrazeným jogurtom 
Where to go eat and have fun

 • Manolis Place - restaurant was directly at the hotel and did great there but the gyros and other specialties
 • AYPA - bar in the city center, where you can take great coctails
 • Le Dome - another great restaurant with a great view of the sea
 • Yaourtaki - yogurt bar with the best frozen yogurt

O možnostiach na výlety som písala v tomto článku. Samozrejme ako všade tiež tu nájdete na pláži rôzne vodné športy. Možno sa pýtate čím je teda toto miesto iné ako ostatné? Tak ja vám to skúsim priblížiť. Nenájdete tu na pláži veľa turistov sú tak nejak roztrúsený a tak sa vám nestane, že by ste nemali súkromie. Ak sem prídete v správny čas tak môžte vidieť liahnuť sa malé korytnačky careta - careta, ktoré sú tu zákonom chránené. A síce na pláži máte pokoj ale večer sa centrum mení a je plné ľudí a bohatý nočný život vás tu určite neminie.

The possibilities for to take a trip I have written in this article. Of course, as everywhere, you will also find on the beach various water sports. You may ask what this place is therefore different than others? So I'll try to bring you. You will not find many tourists on the beach are so scattered and so somehow happen to you that you should not have privacy. If you come at the right time so you can see the baby turtles hatch Careta - Careta, which are protected by law. And although you have calm on the beach but in the evening the center is changing and is full of people and a rich night life you definitely will not miss you.Pre mňa to boli skvelo prežité dni ale moja cestovateľská dušička sa už nevie dočkať na ďalšiu cestu, uvidíme kam ma zavedie. A čo vy tiež sa sem chystáte? A ak máte nejaké otázky ohľadom tohto miesta určite sa spýtajte, budem len rada.

For me, it were great days but my adventurous soul already can not wait for the next trip, we'll see where it takes me. What you also going to be here? And if you have any questions about this place don´t be afraid to ask,I´ll be glad.

1 komentár:

Instagram