How to travel as a student


Cestovanie je jedna z vecí bez ktorých si svoj život neviem predstaviť. Stále chcem objavovať miesta na ktorých som ešte nebola. No ako študent mám síce dosť voľného času, najmä cez prázdniny, no väčšinou sú to peniaze, ktoré mi chýbajú. A preto som hľadala možnosti ako cestovať a pritom neminúť veľa. Vďaka tomu, že študujem sa môžem dostať na miesta, ktoré by som normálne nemohla vidieť či už kvôli získaniu víz alebo aj kvôli nedostatku financií. 

Preto sa chcem dnes s vami podeliť a pár možností ako cestovať ak si ešte študent:

 • Výmenné pobyty: ako prvú možnosť by som chcela uviesť výmenné pobyty, ktoré u nás v Európe sú možné prostredníctvom programu Erasmus. Tento program využíva každá škola ak ma uzatvorené zmluvy s univerzitami v zahraničí. Každá škola má iné podmienky na prijatie na tento program. No ak vás vyberú zažijete neopakovateľný semester v zahraničí a získate štipendium, ktoré poväčšine kryje 50% výdavkov. Ďalej tiež môžte skúsiť vycestovať ako samoplatca číže si všetky náklady platíte sami. Tu je výhodou, že môžte vycestovať aj mimo krajín Európy. 
 • Stáže: ďalšou možnosťou je ísť na stáž do nejakej firmy, kde získate cenné skúsenosti čo vám pomôže s hľadaním práce. Stáž si môžte hľadať jednotlivo podľa zamerania alebo sú tu potom organizácie, ktoré vám s tým pomôžu ako je Aiesec. V tejto organizácií zaplatíte príslušný poplatok (cca 200€) ale poväčšine máte ubytovanie a stravu zdarma a ak sa jedná o platenú stáž tak samozrejme aj dohodnutú odmenu. Ak si myslíte, že si dokážete nájsť stáž sám prípadne si necháte poradiť v škole od Erasmus koordinátora, môžte získať grant na stáž, ktorý vám pokryje náklady a aj príspevok na dopravu.
 • Dobrovoľníctvo: aj prostredníctvom dobrovoľníctva viete stráviť leto v zahraničí a pritom sa dostať do krajín, ktoré nie sú práve dovolenkové destinácie, ale o to viac dobrodružstva zažijete. Jednou z organizácií je Európska dobrovoľnícka služba, ktorá má veľa ponúk v rôznych častiach sveta. Záleží už len na vás kde sa rozhodnete odísť.
 • Letné školy: ďalšou skvelou možnosťou ako spoznať nové miesta je ísť na letnú školu. Veľa letných škôl ponúka plné štipendia číže vás to nebude nič stáť a ešte sa aj niečo nové naučíte. Na Slovensku ich môžte nájsť na stránke SAIA. Stačí si nájsť vhodnú školu a už len čakať či vás vyberú. Jednou z neobvyklých možností letných škôl sú tie od AEGEE. V rámci týchto škôl zaplatíte poplatok (od 90€ do 400€ záleží od konkrétnej univerzity) kde sa ale neučíte veci z odboru ale spoznávate krajinu a učíte sa jazyk krajiny v ktorej ste.
Všetky tieto tipy sú skvelé príležitosti na cestovanie tak budem rada ak ich využijete a dáte mi o tom vedieť. A ak vás ešte niečo zaujíma, na čo by ste sa radi spýtali budem len rada.Travel is one of the things without which you can not imagine your life. I still want to explore places where I haven ´t been yet. But as a student, although I have enough free time, especially during the holidays, but mostly it is money that is missing. And that's why I was looking for opportunities to travel and don´t need too much money. Due to the fact that as a student can get to places that I would not normally see either due to visa or even a lack of funds.

Therefore, today I want to share with you a few ways to travel if you are still a student:

 1. Abroad exchanges: As a first option, I would point exchanges that here in Europe are possible through the Erasmus program. This program uses each school if it has a contract with universities abroad. Each school has different conditions for acceptance into the program. But if you are choosen you will have e an unforgettable semester abroad and get a scholarship which typically covers 50% of funds. Furthermore, you can also try to travel as paying for their studies to pay all the costs themselves. There is an advantage that you can to travel outside European countries and somethimes you can get scholarship from external organisation. 
 2. Internship: Another option is to go for an internship in some company where you gained valuable experience which will help you with your job seek. Complain you can search individually according to targeting and then there are organizations that help you do this as AIESEC. In this organization you have paid the applicable fee (200 €) but mostly you have accommodation and meals free of charge if it is a paid traineeship are of course your reward. If you think that you can find yourself an internship or find help at school from Erasmus coordinator, you can get a grant for an internship that will cover the costs and the transport fees too.
 3. Volunteering: through volunteering know to spend the summer abroad while to get into the country, not just a vacation destination but the more adventures you can see. One of the organizations is the European Voluntary Service, which has a lot of offers in various parts of the world. It is just up to you to decide where to go.
 4. Summer schools: Another great option to get to know new places is to go to summer school. Many summer schools offering full scholarships So you it will not stand still and also learn something new. One unusual for summer school are those of AEGEE. Within these schools pay a fee (from € 90 to € 400 depending on the particular university) but where they do not learn things from the field but you recognize the country and learn the language of the country where you are.

All of these tips are great opportunity for travelling so don´t look for the excuses why you can´t go to travel and just go somewhere. I hope you will choose one of these and try it. Get me know if you was somewhere with this programs and don´t be afraid to ask something, I´ll be happy of that.

1 komentár:

 1. Very interesting, thanks for sharing :)

  Sarah x
  www.palmtreesandheels.com

  OdpovedaťOdstrániť

Instagram