Croatia

V Chorvátsku som bola už veľmi veľa krát a za každým ma okúzlilo. Či už to bolo krásne čisté more, nádherné ostrovčeky ale aj národné parky, ktorých je tam neúrekom. No dnes by som vám chcela priblížiť spôsoby ako sa sem dostať, kedy je najlepšie sem ísť a čo tu môžte vidieť.

In Croatia, I was so many times and everytime it was breathtaking. Whether it was a beautiful clear sea, the beautiful islands but also national parks which are there a lot. But today I would like to tell you ways to get there, when is best time to travel and what you can see here.Kedy je najlepšie cestovať do Chorvátska?

Mne sa najviac osvedčilo cestovať v polovici júla, vtedy je tam dostatočne teplo a voda už tiež zvykne byť dostatočne teplá. Letná sezóna ale trvá od júna do polovice septembra. Ak nemáte radi veľké horúčavy tak je najlepšie isť v júny a potom od polovice augusta kedy sú už teploty nižšie.

When is the best time to travel ?

For me is best to travel in mid-July, when there is enough heat and water has also tends to be warm enough. But summer season lasts from June to mid-September. If you do not like intense heat, it´s best to go in June and from mid-August when temperatures are lower.


Kde hľadať ubytovanie?

Môžte si ubytovanie objednať, či už hotel alebo v súkromných apartmánoch. Ak máte záujem o hotel tak môžem odporučiť stránku booking.com, ale ak radšej chcete byť v apartmáne tak pozrite adriatic.hr alebo airbnb  Ďalšia možnosť je nájsť ubytovanie na mieste. Väčšina domácich ak majú voľné izby čakajú pri ceste s oznamom. Je už len na vás či sa s nimi dohodnete a ako sa vám bude páčiť. To je vhodné najmä keď idete autom a môžte sa ľahko presúvať ak sa vám niekde nebude páčiť. V Chorvátsku tiež nájdete množstvo kempov. Sú hodnotené hviezdičkami, takže si viete vybrať aké pohodlie chcete.


Where to find accommodation?

You can book your accommodation, whether in a hotel or private apartments. If you are interested in a hotel that I can recommend site booking.com, but if you'd rather be in the apartment so check adriatic.hr or airbnb.  Another option is to find accommodation on the place, where you want to be, most landlords if they have available rooms waiting by the roadside with notification. It's up to you whether agree with them and how you will enjoy this. This is particularly useful when you get there by car and you can easy move anywhere if you do not like destination. In Croatia, also you will find many campsites. They assessed by stars, so you can choose what comfort you want. Ak ste sa ešte nerozhodli ako sem pôjdete, je niekoľko možností:

- autom: veľmi pohodlné riešenie, cesty majú skvelo udržiavané a neminiete ani okolo 10 tunelov, diaľnice sú riešene mýtnimi bránami a tým zaplatíte len za prejdený úsek. Neodporúčam ale cestovať piatok, kedy sú cesty veľmi vyťažené a na niektorých miestach sa tvoria aj zápchy.

-autobusom: môžem povedať, že som túto cestu absolvovala tiež, vyšlo nás to okolo 110€/os. z Košíc. Cesta sama o sebe bola celkom pohodlná a k dispizícií bola tiež televízia.

- vlakom: tento spôsob môžem tiež odporučiť ale je potrebné kúpiť si aspoň ležadlo, mi sme to nespravili a tak sme sa ôsmy tlačili v jednom kupé, čo bolo dosť nepohodlné. Ak vám to neprekáža tak spoznáte skvelých ľudí z celého sveta. Tento vlak ide z Prahy, Bratislavy a Budapešti v letných mesiacoch a keď pojdete aspoň dvaja tak cena je 100€/os. bez lehátka.

Tieto cesty sú moje obľúbene, aj keď trvajú omnoho dlhšie ako lietadlom ale mám možnosť vidieť aj krajinu a celková atmosféra na cestách je úplne úžasna.

- letecky: ďalší spôsob je lietadlom. Môžem povedať, že takto som necestovala ale lieta sa najbližšie z Viedne a cena sa pohybuje okolo 220€.


If you have not yet decided how you are going here, there are several options:

 - By car: a very convenient solution, they have a great roads and take around 10 tunnels, highway toll gates are designed and thus pay only for the traveled portion. But I do not recommend travel on Friday when the roads are very occupied and in some places are jam on the road.

-by bus: I can say that I have completed this journey also we paid around € 110 / person from Košice. The road itself was quite comfortable and the television was also available.

- By train: this way we can also recommend but you need to buy at least the deck chair, we have not have it so we pushed eights in one coupe, which was quite uncomfortable. If you don´t mind, you will know great people from all over the world. This train goes from Prague, Bratislava and Budapest during the summer months and when you´ll go at least two the price is around € 100 / person without deck chairs.

These trips are my favorite, neverthless that last much longer than a plane but I have a chance to see the country and the overall atmosphere on the road is absolutely amazing.

- By plane: Another way is by plane. I can say that I haven ´t traveled by plane but when you want try it, the closest is  Vienna airport and the price is around € 220.


Čo v Chorvátsku uvidíte?
Už hneď pri cestovaní autom a autobusom vás zaujmú krásne chorvátske kopce a príroda. Hneď sa zamyslíte kde tam môže byť more? Keď sme tam išli prvý krát, to bola naša prvá otázka. Odpoveď za kopcami neprichádzala v úvahu. Chorvátske cesty sú úzke, ale pre domácich až široké. V Chorvátsku nájdete aj krásne pamiatky na rôznych miestach. Tak isto sa robia výlety na ostrovy, alebo do iných miest.

What you should see in Croatia?

Already now while traveling by car and by bus will attract you beautiful Croatian hills and nature. While this you must thinking where is the see? When we went there the first time, it was our first question. Responsible for the hills not come into consideration. Croatian roads are narrow, but for native is too enough. In Croatia you will also find beautiful sights in different locations. Also they make trips to the islands, or other places.


Dúfam, že sme vám pomohli a už ďalších článkoch sa budem venovať jednotlivým strediskám.

I hope that we help you and in next articles I will discuss about each destination.


Mishelle 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram