Baška Voda

Ako som spomenula v minulom článku, dnes by som vám chcela povedať niečo o stredisku Baška Voda v Chorvátsku. Patrí medzi najlepšie destinácie na Jadrane a svojim ruchom sa vyrovná aj väčšiemu stredisku, a preto sú tu dosť vysoké ceny. Ak vás ani to neodradí, môžem vám zaručiť, že sa tu nebudete nudiť.

As I mentioned in the previous article, today I would like to say something about the resort Baska Voda in Croatia. One of the best destinations on the Adriatic, however it´s not too large easy can compete with bigger destinations, and there are therefore quite higher prices. If you don´t deterred, Ican guaranteeyou that there will not be bored.Toto stredisko sa môže píšiť aj 5 km kamienkovou plážov, no ak si miesto neobsadíte dostatočne skoro tak môže byť, že ho už neskôr len tak ľahko nenájdete. Po pláži chodia predajcovia varenej kukurice a šišiek, ktorých počujete už z ďaleka. Občas zavítajú aj tetušky s oblečením a opaľovacím olejom (ktorý je naozaj dobrý, oplatí sa vyskúšať) a potom sú to predajcovia rôznych výletov a adrenalínových atrakcií.

Môžte si zaplatiť výlet na nedaleké ostrovy Brač a Hvar a na lodi zvykne byť skvelý obed z rybacích dobrôt a stojí to okolo 25€/os. a detičky zvyknú mať zľavu. Nám sa tento výlet veľmi páčil a boli sme aj na svetoznámej pláži Zlatni Rat na ktorej je z jednej strany more pokojné a z opačnej sú úžasné vlny.

The center have also 5 km pebble beach, but if you do not occupy a place early enough so it may be that you´ll find it harder later. On the beach walk to the seller of corn and donuts you hear already from away. Sometimes also visited sellers with clothes and suntan oils (which is really good, it's worth trying), and then there are the vendors of various excursions and adrenaline attractions.

You may have to pay a trip to the nearby islands of Brac and Hvar and at the ship tends to be a great lunch of fish delicacies and it costs about 25 € / person. and little children tend to have a discount. We were really liked this trip and we were on the world famous Zlatni Rat beach where one side of beach is more quiet and at the opposite are wonderful waves.Medzi ďalšie atrakcie ktoré ponúkajú patrí rafting na rieke Cetina. Jedná sa síce len o poldenný výlet ale  je to naozajstný zážitok sledovať ten kanón dookola. Na jednom mieste sme sa mohli aj okúpať ale voda bola strašne studená tak nie každý to riskoval a ak máte dosť odvahy tak si môžte skočiť aj zo 6 metrov vysokej skaly. Vyskúšala som to a bol to neprekonateľný zážitok. Navyše na konci splavu si môžte za pár eur zakúpiť CD s fotkami, ktoré sa robia počas raftingu.

Additional attractions offered include rafting on the river Cetina. Although this is only a half-day trip but it is a real experience to watch the canyon around. At one point we could even swimming but the water was terribly cold so not everyone's risk it and if you are brave enough, you can also jump from six meters high cliff. I tried it and it was an one of my best experience. Moreover, at the end of the trip for a few euros you can buy a CD with photos that are made during the rafting.


Je ešte mnoho atrakcií, ktoré tu môžete vyskúšať napr. vodné skútre, banány rôzne vodné atrakcie. Ja by som rada ešte spomenúť parasailing. Je to lietanie na pádaku pripevneného ku lodi. A aj keď to ponúkajú vo väčšine stredísk, skúste to aj tu ten výhľad z hora je neprekonateľný.

Is there a lot of attractions that you can try for example. water scooters, bananas various water attractions. I would like to mention even parasailing. It is flying on a parachute attached to the ship. And while it offers in most centers, try it here the view from the top it´s unsurpassed.Aké by to bolo byť v Baška Vode a neochutnať zmrzlinu? Robia tu jednu z najlepších zmrzlín vôbec a toľko príchutí, že je snaď nemožné vybrať si len jednú.

What it would be in Baska Voda and don´t try an ice cream? They make one of the best ice cream ever with so many flavors, it is easy to impossible to choose just one.

Z Chorvátskych reštaurácii sa určite oplatí ochutnať aj pizzu. Každá je famózna a občas tak veľká, že máte čo robiť aby ste ju dojedli.

Ak by ste sa chceli vydať niekde na výlet, zájdite do neďalekého mesta Makarská alebo peknou prechádzkou sa dostanete do Brely, kde majú ostrovček na ktorom rastú borovice a počas západu slnka vyzerajú nádherne.

From Croatian restaurants is definitely worth to taste the pizza. Each is famous and sometimes so big that you have problem to eat them all.

If you would like to go for a trip somewhere, go to the nearby town of Makarska, or a nice walk will take you to Brela where are the islet on which grow pine and at sunset looks beautiful.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram