In Poland

Weekend in Zakopane, Poland


We ´ve been watching for trip to Zakopane for a long time and now, when it was a long weekend, we finally went there. Zakopane is the larger city on the Polish side of the High Tatras, but it it still picturesque. We came here by car and the journey took us about 2.5 hours. Traveling by car is trouble-free, but during the winter you will definitely need chains for wheels. If you would like to use another option, you can also get there by bus.

Po Zakopanom sme pokukovali už dlhšie a teraz, keď bol predlžený víkend sme sa tam konečne vybrali. Zakopane je jedno z väčších miest na poľskej strane Tatier, no ani to mu neuberá na malebnosti. My sme sem prišli autom a cesta nám trvala niečo okolo 2,5 hodín. Cesta autom je bezproblémová no počas zimy budete určite potrebovať reťaze na kolesá. Ak by ste chceli využiť inú možnosť, dostanete sa sem aj autobusom.

Zakopane looks as a small mountain town, also thanks to the typical buildings. When looking for accommodation we had a lot of options, but we chose Apartamenty 33. This apartment house pleasantly surprised us because it looks traditional from the outside, but from the inside are very modern rooms in which we felt like a home all the time.

Zakopane pôsobí ako menšie horské mesto, tiež vďaka typickým budovám. Pri hľadaní ubytovania sme mali veľa možností, no vybrali sme si Apartamenty 33. Tento apartmánový dom nás milo prekvapil keďže z vonku pôsobí tradične, no z vnútra sú to veľmi moderne zariadené izby, v ktorých sme sa celú dobu cítili ako doma.

We want to see a lot in three days. Our first steps led to the Krupawki street, where we spent a lot of time. There are many shops, restaurants, souvenir stalls and interesting attractions on this street. We liked the bustle of the "big city" but also the cozy cafes and the opportunity to constantly discover unusual things. In the evening, this street looks literally like Christmas, thanks to the lights and atmosphere prevailing.

Počas troch dní sme toho stihli vidieť naozaj veľa. Naše prvé kroky viedli na obchodnú ulicu Krupawki, kde sme strávili veľmi veľa času. Na tejto ulici je množstvo obchodíkov, reštaurácií, stánkov so suvenírmi ale aj zaujímavé atrakcie. Nám sa tu najviac páčil ten ruch "veľkomesta" ale aj útulné kaviarničky a možnosť stále objavovať neobvyklé veci. Večer táto ulica vyzerá doslova Vianočne, vďaka svetlám a atmosfére, ktorá ňou panuje.

Our next stop was the popular markets at the Gubalowka cable car. In these markets they offered a variety of leather goods, souvenirs and incredible goodies to eat. I bought here, among other things, an unusual souvenir and warm socks with a traditional Christmas pattern.

Ďalšou našou zastávkou boli obľúbené trhy pri lanovke na Gubalowku. Na týchto trhoch ponúkali rôzne kožené veci, suveníry a neskutočné dobroty na jedenie. Ja som si tu okrem iného kúpila aj netradičný suvenír a to teplé ponožky s tradičným vianočným vzorom.
Obligatory part of the trip in Zakopane was also getting to the top of Gubalowka mountain with the cable car. The way up took about 3.5 minutes and we paid about 5 € for a two-way trip. The view from the mountain was beautiful and besides the whole town we could also admire the Tatras peaks.

Povinnou súčasťou výletu v Zakopanom bol aj výstup pozemnou lanovkou na vrch Gubalowka. Cesta hore trvala asi 3,5 minúty a za obojsmernú cestu sme zaplatili cca 5€. Výhľad z hora bol prekrásny a okrem celého mestečka sme sa mohli kochať aj Tatranskými štítmi.
On the top was created a shopping street lined with souvenir stalls and snacks. Walking through this street you will find other attractions such as weightless tunnel, shooting range, during winter and lifts. One way to get down from the top is to run on a bobsleigh track. It is definitely a great idea but during our trip it was very cold weather so we didn't try it. We were still planning to take the cable car to Kaspersky mountain, but the cable car are just reconstructing.

Na vrchole bola vytvorená nákupná ulička lemovaná stánkami so suvenírmi a občerstvením. Pri prechádzke touto ulicou nájdete aj ďalšie atrakcie ako tunel beztiaže, strelnicu, počas zimy aj vleky. Jednou z možnosti ako sa dostať dole z vrchu je spustiť sa na bobovej dráhe. Je to určite skvelý nápad no počas nášho výletu bolo veľmi chladné počasie tak sme to bohužiaľ nevyskúšali. Ešte sme mali v pláne vybrať sa lanovkou na Kaspiersky vrch, no lanovku práve rekonštruujú.


Next we made a short trip to Nowy Targ, which is located only 20 minutes drive from Zakopane. We walked around the marketplace and bought local sweets and cheeses.

Zakopane offers many possibilities throughout the year. In every season, there you can find other attractions. However, if you don't enjoy shopping and walking around Zakopane is a lot of possibilities for hiking trails such as Morskie oko. You can also relax in the thermal baths and aquaparks, there are plenty of it here.

Ako ďalšie sme si spravili krátky výlet do mesta Nowy Targ, ktoré sa nachádza iba 20 minút cesty od Zakopaneho. Poprechádzali sme sa po trhovisku a nakúpili miestne sladkosti a syry.

Zakopané ponúka mnoho možností počas celého roka. V každom ročnom období, tam môžte nájsť iné atrakcie. Ak by vás však nakupovanie a prechádzky už nebavili v okolí Zakopaného je množstvo turistických trás ako napr. Morskie oko. Taktiež si môžte oddychnuť v termálnych kúpeľoch a aquaparkoch, ktorých je tu neúrekom.

Read More

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

In Spain

Walking around Barcelona part II.


In the morning we went to our park de la cuitadella, takes some photos.
Hneď ráno sme sa vybrali do nášho parku de la cuitadella, spraviť si pár fotiek.


From there we took the subway to Padua station. Close to this station is the famous "red house", which impresses with its appearance. A disadvantage of this house is that is located in a narrow and busy alley. While we managed to make at least a few photos without cars, it took us a while. This house was a little disappointing for us, probably because of the atmosphere we felt there.
Odtiaľ sme sa zviezli metrom na zastávku Padua. V blízkosti tejto zastávky sa nachádza známy "červený dom", ktorý zaujme svojím vzhľadom. Nevýhodou je, že tento dom je v úzkej a dosť vyťaženej uličke. Kým sa nám podarilo spraviť aspoň pár fotiek bez áut, chvíľku nám to trvalo. Tento dom pre nás bol menším sklamaním, zrejme kvôli tej atmosfére, ktorú sme tam cítili.

From the red house, we walked down the street to Gaudi's house. The first, less known, but interesting enough was Casa Vicens. There are fewer tourists, it is completely different than any Gaudi building and if you want to go inside, you pay only 7 € per entry.
Od červeného domu, sme sa vybrali pešo pozdĺž ulicou ku Gaudiho domom. Prvý, menej známy, ale pre mňa dosť zaujímavý bol Casa Vicens. Nachádza sa tu menej turistov, je úplne iný ako každá Gaudiho stavba a ak by ste chceli ísť dnu, zaplatíte len 7€ za vstup.

This house is very interesting, you will make nice pictures of it and it is located on the same street as the remaining two houses of Gaudi. On the way from Casa Vicens, we stopped for a quick lunch and continued to Casa Mila and Casa Battlo.
Tento dom je veľmi zaujímavý, spravíte si pri ňom pekné fotky a nachádza sa na rovnakej ulici ako aj zvyšné dva domy Gaudiho. Cestou od Casa Vicens, sme sa zastavili na rýchli obed a ďalej pokračovali ku Casa Mila a Casa Battlo.

Casa Mila, a house that is timeless,  and the building are constructed with little details that attract you. There are also benches in Gaude's style. This house has an entrance fee of around 20 €.
Casa Mila, je dom, ktorý je nadčasový, oslový vás, zaujíme a nájdete na ňom množstvo malých detailov. V jeho blzkosti sú aj lavičky, dotvorené v štýle Gaudiho. Do tohto domu je vstup okolo 20€.

A little lower is the Casa Battlo, which we were not lucky with. At the time we were there, he was completely covered with scaffolding and restored. I am lucky and I saw this house in full beauty of day and night two years ago. It is distinguished by its unique balconies and delicate textures. You will also pay around € 20 for entry.
O niečo nižšie sa nachádza aj dom Casa Battlo, na ktorý sme nemali šťastie. V dobe keď sme tam boli, bol celý zakrytý lešením a reštaurovali ho. Ja mám šťastie a tento dom som v plnej kráse dennej i nočnej atmosfére videla pred dvomi rokmi. Odlišuje sa svojími jedinečnými balkónmi a jemnou textúrou. Za vstup si zaplatíte tiež približne 20€.

On the way from these houses, we found ourselves on La Rambla street, where we buy juice and sat on the subway. We took the metro to Sagrada Familia. This charming church is a surprise every time when you see it. Its timelessness and originality are so unmistakable, and you know that this is another Gaudi work. Entry costs are approximately 20 €. I visited this church two years ago. It is beautiful from the outside, even more, beautiful from the inside and still has something to surprise me. I didn't believe how he could think of it all, and how they still come up with it during the original plans. I think 20 € is an adequate price and it is definitely worth looking at Sagrada from the inside.
Cestou od týchto domov sme sa znova ocitli na obľúbenej La Rambla, kde sme si zašli kúpiť džús a sadli na metro. Metrom sme sa odviezli ku Sagrada Familia. Tento pôvabný a očarujúci kostol je prekvapením stále keď ho vidíte. Jeho nadčasovosť a originalita, je tak nezameniteľná a vy hneď viete, že ide o ďalši Gaudiho dielo. Vstup tu stojí približne 20€. Ja som tento kostol navštvila pred dvomi rokmi. Z vonkajšej strany je krásny, zvnútra ešte krajší a stále ma mal čím prekvapiť. Sama som neverila, ako toto všetko dokázal vymyslieť a ako ho ešte v dnešnej dobe dostavujú počas pôvodých plánov. Myslím, že 20€ je adekvátna suma a určite sa oplatí pozrieť si Sagradu aj zvnútra.

We spent a few minutes in the park in front of Sagrada, we took a rest on the bench and went back to our accommodation.
Pred Sagradou sme v parku strávili pár minút, chvíľku sme si oddýchli na lavičke a pobrali sa naspäť k nášmu ubytovaniu.

On the evening we went to buy various souvenirs, enjoy the atmosphere of the Gothic quarter of the city and even managed to visit the Basilica of Santa Maria del Mar, which is huge not only from outside but also inside.
Večer sme zašli nakúpit rôzne suveníry, vychutnať si atmosféru gotickej štvrte mesta a dokonca sa nám po ceste podarilo navštíviť aj Basilica of Santa Maria del Mar, ktorá je obrovská nie len zvonku, ale aj vnútri.

After this walk, we went to the room and fell asleep. In the morning at 9:25 we had a flight back to Budapest. We moved to the airport by metro and took about an hour and a half. Therefore, we recommend that you go a little earlier and have a time reserve. After arriving in Budapest, we had still way to Slovakia. The beautiful trip was over and we still enjoy the pictures and the beauty we've seen.
Po tejto prechádzke sme sa pobrali na izbu a zaspali. Ráno o 9:25 nás čakal let naspäť do Budapešti. Na letisko sme sa presúvali metrom a trvalo to približne hodinu a pol. Preto odporúčame ísť o dosť skôr a mať časovú rezervu. Po prílete do Budapešti nás ešte čakala cesta na Slovensko. Krásny výlet bol na konci a my sa ešte stále kocháme fotkami a krásami, ktoré sme videli.

If you haven't read the first part, you'll find it HERE.
Ak si nestihol prečítať prvú časť nájdeš ju TU.

Read More

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

In Tips and Hacks

How to pack in handbag for 5 daysIf you want to travel inexpensively, you have to travel many times with handbag luggage, which is free of charge or at a small fee. Such a luggage will be enough if you know pack and you don´t want to take waste, which you will not end up using.

It is important before the trip to check the size of the baggage allowed by the airline. These dimensions are usually 55x40x20cm and can roughly weigh 8-10kg. You can find this information on a specific airline site where you can specify them.

Some companies allow, besides this small suitcase, a handbag or similar bag. Instructions need to be read as to how these information and permissions change frequently.

Ak chcete cestovať lacno, mnoho krát sa musíte uspokojiť s príručnou batožinou, ktorá je zadarmo, alebo za menší poplatok. Do takejto batožiny sa vojde toho dosť, ak sa viete zbaliť a nechcete brať zbytočnosti, ktoré nakoniec aj tak nepoužijete.

Pred cestou je dôležité, skontrolovať si akú veľkosť batožiny povoľuje daná letecká spoločnosť. Tieto rozmery sú zvyčajne 55x40x20cm a približne môže vážiť 8-10kg. Tieto informácie nájdete na konkrétnej stránke leteckej spoločnosti, kde si ich môžte upresniť.

Niektoré spoločnosti povoľujú okrem tohto malého kufra aj kabelku, alebo podobnú tašku. Je potrebné prečítať pokyny, nakoľko sa tieto informácie a povolenia často menia.

What to pack and how? // Čo zabaliť a ako? 

Leave your fluids at home, or take 100ml bottles if you need them.

For liquids, take 10 x 100ml. This means 10 bottles of 100ml. Care must be taken to ensure that the bottles do not exceed this amount. (except for children's food). This bottles can be purchased in various drugstores or mixed-goods stores (e.g., FlyingTiger). It is necessary to forget that this category may also include cosmetics such as makeup, mascara or liquid lipstick.

Tekutiny nechajte doma, alebo ak ich potrebujete vezmite si 100ml flaštičky.

Pri tekutinách je povolené vziať si 10 x 100ml. To znamená 10 flaštičiek, po 100ml. Treba dávať pozor aby flaštičky toto množstvo neprekročili. (výnimkou sú zvyčajne detské výživy a jedlo potrebné pre deti). Takéto flaštičky sa dajú kúpiť v rôznych drogériach, alebo obchodoch so zmiešaným tovarom (napr. Tiger). Netreba zabúdať, že to tejto kategórie môže spadať aj kozmetika, ako je make up, riasenka alebo tekutý rúž.
Before you start packing, you can think of what you really need.

It is best to pick out the outfits you will wear. It is necessary to forget that one skirt or trousers can be used even more times. You also do not need ten shoes, and if you wear a dress, you have a one-piece outfit.

Predtým než začnete baliť, rozmyslíte si čo naozaj potrebujete.

Najlepšie je vyskladať si vopred outfity, ktoré budete nosiť. Netreba zabúdať, že jedna sukňa alebo nohavice môže byť použitá aj viac krát. Topánok tiež nepotrebujete desať párov a ak si vezmete šaty, máte vyriešený outfit jedným kusom. 

Do not store the clothes, but roll.

You will save a lot of space just by dressing up your clothes. It's a simple way to get your ten favorite t-shirt, or another unique piece.

Oblečenie neskladajte, ale rolujte.

Veľa priestoru ušetríte práve zrolovaním oblečenia. Je to jednoduchý spôsob ako sa vám zmestí aj vaše desiate obľúbené tričko, alebo ďalší jedinečný kúsok.
Use any space, such as in socks, or boots.

A shoe space is suitable for example for swimwear or underwear that you can store in a special bag. Then put this bag in your shoes and save space. If you plan on taking some jewelry, belts, or smaller accessories, you will definitely use a place in socks. These will ensure that the pieces of jewelry are not scattered around the trunk at the same time taking less space.

Využite každý priestor, ako napríklad v ponožkách, alebo topánkach.

Priestor v topánkach je vhodný napríklad na plavky, alebo spodné prádlo, ktoré môžte mať uložené v osobitnom vrecúšku. Následne toto vrecúško dáte do topánok a máte ušetrený priestor. Ak plánujete vziať nejakú bižutériu, opasky, alebo menšie doplnky tak určite využijete miesto v ponožkách. Tieto zabezpečia nerozsypanie šperkov po kufri no zároveň zaberú menej miesta.

You do not really need diamonds or branded items for your holiday.

The biggest problem is that many people want to take the most expensive things that they have at home. You must think of possibillity of losing your luggage when you can lose all valuable things. Therefore, we recommend taking classic pieces with you which, even in the case of loss or destruction, will not be such a problem as the ones that are valuable.

Na dovolenku vám naozaj netreba diamanty, ani značkové veci.

Najväčší problém je, že mnoho ľudí si chce vziať to najdrahšie čo doma má. Je potrebné myslieť na stratu batožiny, kedy môžte všetky cenné veci stratiť. Preto odporúčame vziať so sebou klasické kúsky, ktoré aj pri strate alebo zničení nebudú takým problémom ako tie cenné.

Few more tips for packing:

1. Do not forget to charge the chargers, all the necessary cables, and make sure that sockets are the same in the country where you travel.
2. Divide money. Part of these put to the trolley, part to the handbag. In the case of loss or stealing you will be definitely grateful.
3. Do not forget the passport, ID, and also check that you do not require a visa in the destination where you are traveling.
4. Always take your own towel for sure and do not forget about the toothbrush.
5. Remember that if you forget something, you can usually buy it where you are. Or, without some things, you can really enjoy this time on vacation.

Ešte pár tipov na balenie:

1. Nezabudnite si nabíjačky, všetky potrebné káble a uistite sa, že zásuvky sú v danej krajine rovnaké.
2. Peniaze si rozdeľte. Časť do kufra, časť do kabelky. V prípade straty alebo ukradnutia budete určite vďačný.
3. Nezabudnite pás, občiansky a taktiež skontrolovať či sa nevyžadujú víza v destinácii kam cestujete.
4. Vždy si pre istotu vezmite vlastný uterák a taktiež nezabudnite na zubnú kefku.
5. Pamätajte, že ak niečo zabudnete, zvyčajne sa to dá kúpiť na mieste kde sa nachádzate. Prípadne, bez niektorých vecí naozaj vydržíte tento čas, ktorý budete na dovolenke.

Read More

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

Follow us on Instagram