In Spain

Walking around Barcelona part II.


In the morning we went to our park de la cuitadella, takes some photos.
Hneď ráno sme sa vybrali do nášho parku de la cuitadella, spraviť si pár fotiek.


From there we took the subway to Padua station. Close to this station is the famous "red house", which impresses with its appearance. A disadvantage of this house is that is located in a narrow and busy alley. While we managed to make at least a few photos without cars, it took us a while. This house was a little disappointing for us, probably because of the atmosphere we felt there.
Odtiaľ sme sa zviezli metrom na zastávku Padua. V blízkosti tejto zastávky sa nachádza známy "červený dom", ktorý zaujme svojím vzhľadom. Nevýhodou je, že tento dom je v úzkej a dosť vyťaženej uličke. Kým sa nám podarilo spraviť aspoň pár fotiek bez áut, chvíľku nám to trvalo. Tento dom pre nás bol menším sklamaním, zrejme kvôli tej atmosfére, ktorú sme tam cítili.

From the red house, we walked down the street to Gaudi's house. The first, less known, but interesting enough was Casa Vicens. There are fewer tourists, it is completely different than any Gaudi building and if you want to go inside, you pay only 7 € per entry.
Od červeného domu, sme sa vybrali pešo pozdĺž ulicou ku Gaudiho domom. Prvý, menej známy, ale pre mňa dosť zaujímavý bol Casa Vicens. Nachádza sa tu menej turistov, je úplne iný ako každá Gaudiho stavba a ak by ste chceli ísť dnu, zaplatíte len 7€ za vstup.

This house is very interesting, you will make nice pictures of it and it is located on the same street as the remaining two houses of Gaudi. On the way from Casa Vicens, we stopped for a quick lunch and continued to Casa Mila and Casa Battlo.
Tento dom je veľmi zaujímavý, spravíte si pri ňom pekné fotky a nachádza sa na rovnakej ulici ako aj zvyšné dva domy Gaudiho. Cestou od Casa Vicens, sme sa zastavili na rýchli obed a ďalej pokračovali ku Casa Mila a Casa Battlo.

Casa Mila, a house that is timeless,  and the building are constructed with little details that attract you. There are also benches in Gaude's style. This house has an entrance fee of around 20 €.
Casa Mila, je dom, ktorý je nadčasový, oslový vás, zaujíme a nájdete na ňom množstvo malých detailov. V jeho blzkosti sú aj lavičky, dotvorené v štýle Gaudiho. Do tohto domu je vstup okolo 20€.

A little lower is the Casa Battlo, which we were not lucky with. At the time we were there, he was completely covered with scaffolding and restored. I am lucky and I saw this house in full beauty of day and night two years ago. It is distinguished by its unique balconies and delicate textures. You will also pay around € 20 for entry.
O niečo nižšie sa nachádza aj dom Casa Battlo, na ktorý sme nemali šťastie. V dobe keď sme tam boli, bol celý zakrytý lešením a reštaurovali ho. Ja mám šťastie a tento dom som v plnej kráse dennej i nočnej atmosfére videla pred dvomi rokmi. Odlišuje sa svojími jedinečnými balkónmi a jemnou textúrou. Za vstup si zaplatíte tiež približne 20€.

On the way from these houses, we found ourselves on La Rambla street, where we buy juice and sat on the subway. We took the metro to Sagrada Familia. This charming church is a surprise every time when you see it. Its timelessness and originality are so unmistakable, and you know that this is another Gaudi work. Entry costs are approximately 20 €. I visited this church two years ago. It is beautiful from the outside, even more, beautiful from the inside and still has something to surprise me. I didn't believe how he could think of it all, and how they still come up with it during the original plans. I think 20 € is an adequate price and it is definitely worth looking at Sagrada from the inside.
Cestou od týchto domov sme sa znova ocitli na obľúbenej La Rambla, kde sme si zašli kúpiť džús a sadli na metro. Metrom sme sa odviezli ku Sagrada Familia. Tento pôvabný a očarujúci kostol je prekvapením stále keď ho vidíte. Jeho nadčasovosť a originalita, je tak nezameniteľná a vy hneď viete, že ide o ďalši Gaudiho dielo. Vstup tu stojí približne 20€. Ja som tento kostol navštvila pred dvomi rokmi. Z vonkajšej strany je krásny, zvnútra ešte krajší a stále ma mal čím prekvapiť. Sama som neverila, ako toto všetko dokázal vymyslieť a ako ho ešte v dnešnej dobe dostavujú počas pôvodých plánov. Myslím, že 20€ je adekvátna suma a určite sa oplatí pozrieť si Sagradu aj zvnútra.

We spent a few minutes in the park in front of Sagrada, we took a rest on the bench and went back to our accommodation.
Pred Sagradou sme v parku strávili pár minút, chvíľku sme si oddýchli na lavičke a pobrali sa naspäť k nášmu ubytovaniu.

On the evening we went to buy various souvenirs, enjoy the atmosphere of the Gothic quarter of the city and even managed to visit the Basilica of Santa Maria del Mar, which is huge not only from outside but also inside.
Večer sme zašli nakúpit rôzne suveníry, vychutnať si atmosféru gotickej štvrte mesta a dokonca sa nám po ceste podarilo navštíviť aj Basilica of Santa Maria del Mar, ktorá je obrovská nie len zvonku, ale aj vnútri.

After this walk, we went to the room and fell asleep. In the morning at 9:25 we had a flight back to Budapest. We moved to the airport by metro and took about an hour and a half. Therefore, we recommend that you go a little earlier and have a time reserve. After arriving in Budapest, we had still way to Slovakia. The beautiful trip was over and we still enjoy the pictures and the beauty we've seen.
Po tejto prechádzke sme sa pobrali na izbu a zaspali. Ráno o 9:25 nás čakal let naspäť do Budapešti. Na letisko sme sa presúvali metrom a trvalo to približne hodinu a pol. Preto odporúčame ísť o dosť skôr a mať časovú rezervu. Po prílete do Budapešti nás ešte čakala cesta na Slovensko. Krásny výlet bol na konci a my sa ešte stále kocháme fotkami a krásami, ktoré sme videli.

If you haven't read the first part, you'll find it HERE.
Ak si nestihol prečítať prvú časť nájdeš ju TU.

Read More

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

In Tips and Hacks

How to pack in handbag for 5 daysIf you want to travel inexpensively, you have to travel many times with handbag luggage, which is free of charge or at a small fee. Such a luggage will be enough if you know pack and you don´t want to take waste, which you will not end up using.

It is important before the trip to check the size of the baggage allowed by the airline. These dimensions are usually 55x40x20cm and can roughly weigh 8-10kg. You can find this information on a specific airline site where you can specify them.

Some companies allow, besides this small suitcase, a handbag or similar bag. Instructions need to be read as to how these information and permissions change frequently.

Ak chcete cestovať lacno, mnoho krát sa musíte uspokojiť s príručnou batožinou, ktorá je zadarmo, alebo za menší poplatok. Do takejto batožiny sa vojde toho dosť, ak sa viete zbaliť a nechcete brať zbytočnosti, ktoré nakoniec aj tak nepoužijete.

Pred cestou je dôležité, skontrolovať si akú veľkosť batožiny povoľuje daná letecká spoločnosť. Tieto rozmery sú zvyčajne 55x40x20cm a približne môže vážiť 8-10kg. Tieto informácie nájdete na konkrétnej stránke leteckej spoločnosti, kde si ich môžte upresniť.

Niektoré spoločnosti povoľujú okrem tohto malého kufra aj kabelku, alebo podobnú tašku. Je potrebné prečítať pokyny, nakoľko sa tieto informácie a povolenia často menia.

What to pack and how? // Čo zabaliť a ako? 

Leave your fluids at home, or take 100ml bottles if you need them.

For liquids, take 10 x 100ml. This means 10 bottles of 100ml. Care must be taken to ensure that the bottles do not exceed this amount. (except for children's food). This bottles can be purchased in various drugstores or mixed-goods stores (e.g., FlyingTiger). It is necessary to forget that this category may also include cosmetics such as makeup, mascara or liquid lipstick.

Tekutiny nechajte doma, alebo ak ich potrebujete vezmite si 100ml flaštičky.

Pri tekutinách je povolené vziať si 10 x 100ml. To znamená 10 flaštičiek, po 100ml. Treba dávať pozor aby flaštičky toto množstvo neprekročili. (výnimkou sú zvyčajne detské výživy a jedlo potrebné pre deti). Takéto flaštičky sa dajú kúpiť v rôznych drogériach, alebo obchodoch so zmiešaným tovarom (napr. Tiger). Netreba zabúdať, že to tejto kategórie môže spadať aj kozmetika, ako je make up, riasenka alebo tekutý rúž.
Before you start packing, you can think of what you really need.

It is best to pick out the outfits you will wear. It is necessary to forget that one skirt or trousers can be used even more times. You also do not need ten shoes, and if you wear a dress, you have a one-piece outfit.

Predtým než začnete baliť, rozmyslíte si čo naozaj potrebujete.

Najlepšie je vyskladať si vopred outfity, ktoré budete nosiť. Netreba zabúdať, že jedna sukňa alebo nohavice môže byť použitá aj viac krát. Topánok tiež nepotrebujete desať párov a ak si vezmete šaty, máte vyriešený outfit jedným kusom. 

Do not store the clothes, but roll.

You will save a lot of space just by dressing up your clothes. It's a simple way to get your ten favorite t-shirt, or another unique piece.

Oblečenie neskladajte, ale rolujte.

Veľa priestoru ušetríte práve zrolovaním oblečenia. Je to jednoduchý spôsob ako sa vám zmestí aj vaše desiate obľúbené tričko, alebo ďalší jedinečný kúsok.
Use any space, such as in socks, or boots.

A shoe space is suitable for example for swimwear or underwear that you can store in a special bag. Then put this bag in your shoes and save space. If you plan on taking some jewelry, belts, or smaller accessories, you will definitely use a place in socks. These will ensure that the pieces of jewelry are not scattered around the trunk at the same time taking less space.

Využite každý priestor, ako napríklad v ponožkách, alebo topánkach.

Priestor v topánkach je vhodný napríklad na plavky, alebo spodné prádlo, ktoré môžte mať uložené v osobitnom vrecúšku. Následne toto vrecúško dáte do topánok a máte ušetrený priestor. Ak plánujete vziať nejakú bižutériu, opasky, alebo menšie doplnky tak určite využijete miesto v ponožkách. Tieto zabezpečia nerozsypanie šperkov po kufri no zároveň zaberú menej miesta.

You do not really need diamonds or branded items for your holiday.

The biggest problem is that many people want to take the most expensive things that they have at home. You must think of possibillity of losing your luggage when you can lose all valuable things. Therefore, we recommend taking classic pieces with you which, even in the case of loss or destruction, will not be such a problem as the ones that are valuable.

Na dovolenku vám naozaj netreba diamanty, ani značkové veci.

Najväčší problém je, že mnoho ľudí si chce vziať to najdrahšie čo doma má. Je potrebné myslieť na stratu batožiny, kedy môžte všetky cenné veci stratiť. Preto odporúčame vziať so sebou klasické kúsky, ktoré aj pri strate alebo zničení nebudú takým problémom ako tie cenné.

Few more tips for packing:

1. Do not forget to charge the chargers, all the necessary cables, and make sure that sockets are the same in the country where you travel.
2. Divide money. Part of these put to the trolley, part to the handbag. In the case of loss or stealing you will be definitely grateful.
3. Do not forget the passport, ID, and also check that you do not require a visa in the destination where you are traveling.
4. Always take your own towel for sure and do not forget about the toothbrush.
5. Remember that if you forget something, you can usually buy it where you are. Or, without some things, you can really enjoy this time on vacation.

Ešte pár tipov na balenie:

1. Nezabudnite si nabíjačky, všetky potrebné káble a uistite sa, že zásuvky sú v danej krajine rovnaké.
2. Peniaze si rozdeľte. Časť do kufra, časť do kabelky. V prípade straty alebo ukradnutia budete určite vďačný.
3. Nezabudnite pás, občiansky a taktiež skontrolovať či sa nevyžadujú víza v destinácii kam cestujete.
4. Vždy si pre istotu vezmite vlastný uterák a taktiež nezabudnite na zubnú kefku.
5. Pamätajte, že ak niečo zabudnete, zvyčajne sa to dá kúpiť na mieste kde sa nachádzate. Prípadne, bez niektorých vecí naozaj vydržíte tento čas, ktorý budete na dovolenke.

Read More

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

In Sri Lanka

Sri Lanka in month/ Part I.


Sri Lanka has been one of my biggest travel dreams for a long time and therefore I was very pleased to find the flight tickets at a reasonable price (420 € per person). Although Sri Lanka is not a big island, there are so many beautiful places here, so I decided to stay here for a whole month (as long as usual visas allow). Our trip to Sri Lanka started in Prague at the airport. We were flying with UAI with 1 intersection at the airport in Kiev - Boryspil. As our transfer took more than 12 hours, we decided to stay for the night in the city near the airport. On the second day, we went back to the airport where we were waiting for a direct flight to Colombo.

Srí Lanka bola dlho jeden z mojích najväčších cestovateľských snov a preto ma veľmi potešilo keď som našla letenky za výbornú cenu ( 420€ za osobu). Aj keď Sri Lanka nie je veľký ostrov, je tu veľmi veľa prekrásnych miest, a tak som sa rozhodla tu zostať celý mesiac ( najviac ako bežné víza dovoľujú). Naša cesta na Srí Lanku začala v Prahe na letisku. Leteli sme  s UAI s 1 medzipristátím na letisku v Kyjev - Boryspiľ. Keďže náš prestup trval viac ako 12 hodín, rozhodli sme sa ubytovať na noc v meste neďaleko letiska. Hňeď na druhý deň sme sa vybrali na letisko odkiaľ nás už čakal priamy let do Kolomba.


Negombo 1-2 days

Although the airport is named after the capital city, it is closer to the coastal town of Negombo, where we stayed for 2 nights. This is the first city we visited with Sri Lanka, and it surprised us with the difference from what we were accustomed to, but we adapt to it step by step. Negombo has a beautiful, long and wide beach on which there are not many tourists. Sri Lanka is a whole surrounded by ocean and therefore there is quite restless and there are bigger waves, rather ideal for surfing except some bays or cliffs.

Aj keď je letisko pomenované podľa hlavného mesta, bližšie sa nachádza k pobrežnému mestu Negombu, kde sme zostali 2 noci. Toto mesto ako prvé, ktoré sme sa Sri Lanke navštívili bolo a prekvapilo nás hneď svojou odlišnosťou od toho načo sme boli zvyknutý, no postupne sme si zvykali. Negombo má krásnu, dlhú a širokú pláž na ktorej nie je veľa turistov. Srí Lanka je celá obkolesená oceánu a preto je tu more dosť nepokojné a sú tu väčšie vlny, skôr ideálne na surfovanie s výnimkou nejakých zátok alebo útesov.

Pinnawala day 3

From Negombo, we went to Pinnawala early in the morning, which we could not miss. It's the place I've seen on Instagram every time when I look at Sri Lanka and made an impression on me. In Pinnawalla there is an elephant orphanage, and therefore the whole area is under constant protection. Since we knew that if we want to see elephants but do not want to pay the admission, there is still one possibility how to get there. The option for us was to stay for one night at hotel near a where elephants take bath. In addition to the amazing view we had in the morning, we had breakfast overlooking the swimming elephants.

Z Negomba sme sa vybrali skoro ráno do Pinnawali, ktorú sme nemohli vynechať. Je to miesto, ktoré som videla všade na Instagrame a urobilo na mňa dojem. V Pinnawale sa nachádza sloní sirotinec, a teda celá oblasť je pod stálou ochranou. Keďže sme vedeli, že ak chceme vidieť slony ale nechceme si platiť vstupné, existuje ešte jedná možnosť. Tou možnosťou pre nás bolo ubytovať sa na jednú noc hneď pri rieke v ktorej sa kúpu slony. Okrem úžasného výhľadu, ktorý sa nám ráno naskytol sme raňajkovali s výhľadom na kúpajúce sa slony.

Kandy days 4-5

In the afternoon, we picked from Pinnawala to the train station to Rambukkana, which is only a few miles away. The train journey to Kandy took us for an hour. When they arrived in front of the train station and were looking for a tuktuks, they offered us a ride for the really high prices, after just a few minutes we settle this amount to the half, which was more common in Kandy than elsewhere. Kandy is a huge city and we wanted to see as much as possible so we ordered a tuktuk to takes us around the city.

Poobede sme sa vybrali z Pinnawaly na vlakovú stanicu do Rambukkany, ktorá vzdialená je iba pár kilometrov. Cesta vlakom do Kandy nám trvala asi hodinku. Keď prišli pred vlakovú stanicu a hľadali tuktuk, ponúkali nám ich mnoho no za premrštené ceny až po pár minútach sa nám podarilo zjednať sumu o polovicu, čo sa nám v Kandy stávalo častejšie ako inde. Kandy je obrovské mesto a chceli sme toho stihnúť čo najviac tak sme si objednali cestu okolo mesta tuktukom.


Dambulla day 6

From Kandy we took a bus to Triccomalle in the morning alfter a long journey to the station. Even though we did not go there, it went through Dambulla, so we used to it. We arrived in Dambulla around 1 p.m. and we went to see the caves which was one thing to come here. The caves were unique and captivated us. After this visit(as the caves are located on the top of the hill) we were quite exhausted and so the rest of the day we just relax.

Z Kandy sme sa ráno po dlhej ceste na stanicu kvôli zápcham nasadli na autobus do Triccomalle. Aj keď sme nešli až tam prechádzal cez Dambullu a tak sme to využili. Do Dambully sme prišli okolo jednej a hňeď ako sme sa ubytovali sme išli pozrieť jaskyne, kvôli ktorým sme sa sem rozhodli prísť. Jaskyne boli jedinečné a uchvátili nás. Po tomto výstupe (keďže jaskyne sa nachádzajú na vrchu kopca) sme boli dostatočne vyčerpaní a tak sme zvyšok dňa už len oddychovali.

Sygiria  day 7

We stayed in Dambulla for 3 days because it is a great starting point for the coming days. The next morning we picked up at the bus station from where we went to Sygiria. Sigiriya is enchanting but overcrowded with tourists. That's why we decided to go to the Pidurangala rock just opposite the Sigiriya. It is less familiar and therefore not so visited, but there is a beautiful view and peace.

V Dambulle sme sa ubytovali na 3 noci, pretože je skvelý východiskový bod na nasledujúce dni. Na druhý deň skoro ráno sme sa vybrali na autobusovú stanicu z ktorej sme išli do Sigirye. Sigirya je očarujúca ale je preplnená turistami. Preto sme sa rozhodli ísť na skalu Pidurangala hneď oproti Sigiryi. Je menej známejšia a preto nie je taká navštevovaná no aj tak je odtiaľ nádherný výhľad a dýcha pokojom.


Pollonaruwa  day 8

Again we moved from Dambulla by bus to Pollonaruwa in the morning. Pollonaruwa attracted us because it is on the UNESCO list. Although at first glance it did not seem to be a big city, it was true. The monuments are vastly distributed throughout the city and therefore we were very grateful that we were renting bikes right after arrival. After a full day tour, we were completely exhausted and returned to Dambulla.

Opäť sme sa ráno presúvali z Dambully autobusom do Pollonaruwy. Pollonaruwa nás zaujala, keďže je v zozname UNESCO. Aj keď sa nám na prvý pohľad nezdalo, že je to veľké mesto, opak bol pravdou. Pamiatky sú rozsiahle rozdelené po celom meste a preto sme boli veľmi vďačný, že sme si hneď po príchode požičali bicykle. Po celodennej prehliadke sme sa úplne vyčerpaný vrátili späť do Dambully. 


Kandy 9 day

Early in the morning, we returned from Dambulla back to Kandy, where we stayed one more night. On our previous visit to Kandy, we have not been able to see everything so we have made for it now. Our first steps have led to the great Buddha statue that boasts the whole city. The rest of the day we just walked around the city and breaths its atmosphere.

Skoro ráno sme sa z Dambully vrátili naspäť do Kandy, kde sme ostali ešte jednú noc. Pri predchádzajúcej návšteve v Kandy sme nestihli pozrieť všetko tak teraz sme si to vynahradili. Naše prvé kroky viedli k veľkej soche Buddhu, ktorá sa pýši nad celým mestom. Zvyšok dňa sme sa len prechádzali po meste a nasávali jeho atmosféru. Ella 10- 12 days

From the accommodation we took a tuk-tuk to the station in Kandy where we wanted to buy train tickets to Ella. Even though we arrived more than an hour before leaving the train, the aisle for tickets was very long. The train had finally been delayed, so the whole trip to Ella took us over eight hours. On that day, we were so exhausted that we were only chosen for the evening and then back to the room to relax.

We got up early in the morning and chose to take a little hike of Little Adam's peek. The view from there was really unbeatable, the whole route was around the tea-tree fields. Our next goal was to see the Nine Arch Bridge and so we went right there. We had plans to see the waterfalls near Elly, but they started to rain very fast and it did not stop, so we missed them and we went to the center of this picturesque town.

Our Sri Lankan trip was over here and the other days we enjoyed the beautiful beaches of this island. I will tell you more about this part of this journey.

Ubytovania sme si vzali tuktuk na stanicu v Kandy, kde sme si chceli kúpiť lístky na vlak do Elly. Aj keď sme tam prišli viac ako hodinu pred odchodom vlaku rada na lístky bola veľmi dlhá. Vlak mal nakoniec meškanie a tak nám celá cesta do Elly trvala viac ako 8 hodín. V ten deň sme už boli natoľko vyčerpaný, že sme sa vybrali už len na večeru a potom naspäť na izbu oddýchnuť si.

Ráno sme vstávali skoro a vybrali sa na menšiu túru na Little Adam´s peek. Výhľad odtiaľ bol naozaj neprekonateľný, celá trasa viedla okolo čajovníkovým polí. Náš ďalší cieľ bolo vidieť Nine Arch Bridge a tak sme sa hneď vybrali tam. Mali sme na pláne vidieť ešte vodopády neďaleko Elly ale začalo nám veľmi pršať a neprestávalo tak sme ich vynechali a radšej sa prešli po centre tohto malebného mestečka. 

Naša cesta po vnútrozemí Srí Lanky sa tu skončila a ďalšie dni sme si vychutnávali prekrásne pláže tohto ostrova. O tom vám poviem viac v ďalšej časti tejto cesty.

Read More

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

Follow us on Instagram