In

What to do in Larnaka,CyprusLarnaca is one of the big cities in Cyprus. You can easily get here with various airlines such as Wizzair, Ryanair or Cyprus Airways. And the journey from the airport takes only half an hour by local bus. We spent a week in Larnaka to relax but we also wanted to see more than just the beach, so I want to show you what we liked the most and what ever. I also have some tips for day trips around the area if you decide to stay here longer.

Larnaka je jedným z veľkých  miest na Cypre. Jednoducho sa sem dostaneš s rôznymi aerolinkami ako Wizzair, Ryanair či Cyprus Airways. A cesta z letiska trvá len pol hodinku miestnym autobusom. Využili sme týždeň v Larnake na oddych, ale taktiež sme chceli vidieť viac ako len pláž, preto ti chcem ukázať čo sa nám tu páčilo najviac a čo vôbec. Taktiež mám pre teba ešte pár tipov na výlety po okolí ak sa tu rozhodneš ostať dlhšie.

Finikoudes beach


Of course, the one for me was the sandy beach, which is located in the city center and goes along the entire promenade. It is quite wide and although in the summer there are a lot of people there is always a place for privacy. The beach was clean and the sea is very warm. The big plus is the number of cafes and shops you can find across the road, so when I want an ice cream it never discouraged me.

Samozrejme, jednotkou pre mňa bola piesková pláž, ktorá sa nachádza v centre mesta a tiahne sa pozdĺž celej promenády. Je pomerne široká a aj keď v lete je tu množstvo ľudí vždy sa dá nájsť kúsok miesta na súkromie. Pri tejto pláži bolo more v celku čisté a veľmi teplé. Veľkým plusom je množstvo kaviarničiek a obchodov, ktoré nájdeš cez cestu a tak keď som dostala chuť na zmrzku nikdy ma to neodradilo.


The Medieval Caste of Larnaca


This castle is located near the beach and the pier and was the biggest surprise for us. Although in the summer it is quite difficult to walk around the monuments in this heat but we did it. We learnt something from history and enjoyed the beautiful view from the roof of the castle to the sea and the beach, but also to the nearby minaret and the whole city.

Tento hrad sa nachádza neďaleko pláže a móla a pre nás bol najväčším prekvapením. Aj keď v lete je  dosť ťažké navštevovať pamiatky tak sme sa prekonali. Pozreli sme si niečo z histórie a vychutnali si prekrásny výhľad zo strechy hradu na more a pláž, ale tiež na neďaleký minaret a celé mesto.


Church of Saint Lazarus


The church is dedicated to the patron of the town of Sv. Lazarus and it is built in typical Cypriot architecture. It is located in a large square and is definitely worth a visit. You can get to the church during opening hours or during masses. If you decide to look at the church from the inside, be sure to wear something to cover your knees and shoulders.

Kostol zasvätený patrónovi mesta Sv. Lazarusovi je postavený v typickej cyperskej architektúre. Nachádza sa na veľkom námesti a určite sa ho oplatí navštíviť. Do kostola sa vieš dostať počas otváracích hodín alebo počas omší. Ak sa rozhodneš obzrieť si kostol aj z vnútra určite sa obleč tak aby si mal zakryté kolená a ramená.


Larnaka Marina


In Larnaka, although is only a smaller port, but is more peaceful. Offers views of beautiful boats and yachts. Along the pier there are also stalls offering boat trips to the most beautiful places in the area. But you can also use the port for great instagram photos.

V Larnake je síce len menší prístav no o to viac pokojnejší. Ponúka pohľad na krásne lode a jachty.  Pozdĺž mola sú tiež stánky, ktoré ponúkajú výlety loďou na najkrajšie miesta v okolí. Prístav môžeš využiť aj na skvelé instagramové fotografie.

Larnaka Salt Lake


This large salt lake is located near the airport. We did not get to this lake, but if you go here during the winter months, there is a chance that you will see the flamingos that is famous for this place.

Toto veľké slané jazero sa nachádza neďaleko letiska. My sme sa na toto jazero nedostali, no ak sa sem vyberieš počas zimných mesiacov je šanca že uvidíš plameniaky, ktorými sa toto miesto pýši.


Promenade on Atheon street


The promenade is situated beside the beach and we loved it especially in the evening. Various markets or stalls along the road ,ate it as vibrant place, and turned into a fashion show. Here you can enjoy the atmosphere, but also buy a few holiday souvenirs.

Promenáda sa tiahne vedľa pláže, ktorú sme večer milovali. Ožívali tu rôzne trhy či stánky popri ceste a menila sa takpovediac na módnu prehliadku. Na tomto mieste si môžeš vychutnať atmosféru, ale tiež kúpiť pár suvenírov z dovolenky. 

Best day trips from Larnaka


Nicosia


Nicosia is the capital city of Cyprus and is only an hour's bus journey from Larnaca. This city is also interesting because it is divided between southern and northern Cyprus. Even during the summer heat, we did not miss this city full of history and it is so unique that it is worth it. If you go here do not forget to take your passport, because without it you will not reach the Turkish side of Nicosia.

Nikozia je hlavné mesto Cypru a nachádza sa len hodinku cesty autobusom od Larnaky. Toto mesto je tiež zaujímavé tým, že je rozdelené medzi južný a severný Cyprus. Ani počas letných horúčav sme si nenechali újsť toto miesto plné histórie. Je tak jedinečné že stojí za to sem prísť. Ak sa sem vyberieš nezabudni si vziať aj cestovný pás, pretože bez nebo sa nedostaneš na Turecku stranu Nikózie.


Capo Greco


It is a unique national park with the bluest and cleanest water I have ever seen. For me, this place is clearly among the top places in Cyprus. We got here by boat, as part of our trip, but It’s also reachable by car or bus from Ayia Napa.

Je jedinečný národny park s najmodrejšou a najčistejšou vodou akú som kedy videla. Pre mňa toto miesto patrí jednoznačne medzi top miestami na Cypre. My sme sa sem dostali loďou, v rámci nášho výletu, ale tiež sa sem dostaneš autom alebo autobusom z Ayia Napa.  

Aiya Napa


Great place not just for a day trip with a beautiful beach. It is also a nightlife place that is very popular

Jedinečné miesto nie len na jednodenný výlet s krásnou plážou. Je to tiež miesto, ktoré žije nočným životom a je veľmi obľúbené

Limassol


Limasol is the second largest city in Cyprus, offering not only history but also beautiful beaches. We have long considered whether to make a trip to Nicosia or Limasol because we didn't have enough time to visit both. Nicosia won here also because we had enough rest on the beach and wanted to learn more about history. But if you have enough time, definitely visit both places. This city is very modern and offers many attractions even for families with children.

And how to pack in the handbag for this travel can read here.

For the more inspiration from our travels follow our Instagram.

Limassol je druhé najväčšie mesto na Cypre, ktoré ponuka nie len históriu ale tiež krásne pláže. My sme veľmi dlho zvažovali či si spraviť výlet do Nikózie alebo Limasolu pretože sme nemali toľko času aby sme stihli oboje. U nás vyhrala Nikózia aj kvôli tomu že sme mali dosť oddychu na pláži a chceli sme sa dozvedieť viac o historii. Ak ale budeš mať dostatok času, rozhodne odporúčam navštíviť obe miesta. Toto mesto je veľmi moderne a ponuka veľa atrakcií aj pre rodiny s deťmi. 

Ako sa zbaliť na takúto dovolenku do príručnej batožiny sa dočítaš tu

Pre každodennú inšpiráciu z ciest nás sleduj na našom Instagrame
Read More

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

In

Travel gearsWe live in a decade when we do not take a step without technical things.
We like to carry these things with us everywhere, and there are no exceptions. We all have different preferences, but as a photographer and not a big fan of some technical news, I would like to tell you what is "must-have" for me.

Žijeme v dobe, kedy bez technických vymožeností nespravíme ani krok. Radi si tieto veci nosíme so sebou všade a výnimkou nie sú ani dovolenky. Každý máme iné preferencie, no ja ako fotograf a nie veľký fanúšik niektorích technických noviniek, by som vám chcela priblížiť čo je pre mňa "must have" kúsok.


Camera:

My holidays won't go without a camera. Since I am used to taking photos with SRL, I still wear it in my suitcases despite the heavier weight. I like to take places where there is no sea air take my Canon 6D Mark II. with which are beautiful and quality photos even at higher ISO. I will take the older Canon 600D, which has been around for a couple of years and has already had a few vacations, for those sandy and sea sites.

By the sea, the camera can turn into white color, resulting from salt. Also, sand particles can get into the lens and the camera itself. Therefore, caution and attention should be paid when handling.

Fotoaparát:
Moje dovolenky sa nezaobídu bez fotoaparátu. Keďže som zvyknutá fotiť zrkadlovkou, aj napriek ťažšej váhe ju nosím vo svojom kufry stále. Rada si do miest kde nie je morský vzduch vezmem svoj Canon 6D Mark II. s ktorým sú krásne kvalitné fotografie aj pri vyššom ISO. Ku tým piesočnatým a morským miestam si vezmem starší model Canon 600D, ktorý má už pár rokov a prežil už aj pár dovoleniek.

Pri mori vám môže fotoaparát zmeniť farbu na bielo, dôsledkom soli. Tiež sa vám do objektívu a samotného fotoaparátu môžu dostať čiastočky piesku. Preto treba byť opatrný a zvýšiť pozornosť pri manipulácii.

Lenses:

I prefer to shoot with two, which are the price-performance ratio, the best middle way. One of them is Canon 24mm / f2,8 and the other is canon 50mm / f1,8.
I use a 24mm lens for a variety of countries, architectures, and sometimes I create an effect that looks good in portraits. It is suitable for wider shots and thanks to its luminosity, you can capture beautiful photos even with less light.
The 50mm lens is more suitable for portraits from the road. I advise myself, but also people who spend time with me on holiday, doing artistic photos. It can be used for various portraits where you want to capture a person and behind it a nice architecture. (The image of this lens is somewhat truncated with the crop - angle sensor if you have a full-frame scanner.)
Basic lens 18-55mm / f3.5
This lens is not bad for holiday photos, but if you want to make more artistic shots, or take pictures in less light places, the big drawback is its aperture. After a few years, I completely removed this lens from my holiday suitcase.
Recently, I also prefer a wide-angle lens for a full-frame SLR, which is a 20mm /2.8f lens. This lens is little  expensive and is more suitable for professionals.

Objektívy:
Najradšej fotím s dvomi, ktoré sú pomer cena-výkon, pre mňa zlatou, strednou cestou. Jedným z nich je canon 24mm/f2,8 a druhý je canon 50mm/f1,8.
24mm objektív používam rada pri rôznych krajinách, architektúrach a občas vďaka nemu vytvorím aj efekt, ktorý vyzerá dobre pri portrétoch. Je vhodný na širšie zábery a vďaka svojej svetelnosti, dokážete zachytiť krásne fotky aj v menej svetelnom prostredí.
50mm objektív je vhodnejší na portréty z ciest. Rada sebe, ale aj ľuďom ktorý so mnou trávia čas na dovolenkách, robím umelecké fotky. Dá sa využiť pri rôznych portrétoch na ktorých chcete zachytiť človeka a za ním napríklad peknú architektúru. (Záber tohto objektívu je pri snímači crop - angle o niečo orezanejší, ak máte plnoformátový snímač orez nie je žiadny.)
Základný objektív 18-55mm/f3,5
Tento objektív nie je zlý na dovolenkové fotografie, ale ak chcete robiť umeleckejšie zábery, či fotiť aj v menej svetelných miestach, je veľkou nevýhodou jeho clona. Po pár rokoch som tento objektív úplne vyradila z môjho dovolenkového kufra.
Najnovšie uprednostňujem aj širokouhlý objektív na full-frame zrkadlovky, ktorým je 20mm objektív s clonou 2,8. Tento objektív je už pomerne drahá záležitosť a hodí sa skôr profesionálom.

Smartphone:

Nowadays, all technology is progressing. Exceptions are not so-called mobile phones. smartphones. The cameras get quite good photos on them and you don't have to carry the map with you anymore. Also, many of us are contributing to social networking during the holidays. Personally, I rarely use the camera on my mobile and prefer my SLR camera. On the other hand, I got used to the map on my mobile quite quickly and often thanks this I found an apartment or another place that I needed in a few minutes. As for soc. network, I try to limit them at least on holiday. I know when I sign up, I spend a lot of time on them that I could use much better.

Mobil:
V dnešnej dobe napreduje všetká technika. Výnimkou nie sú ani mobily tzv. smartfóny. Fotoaparáty na nich dosahujú už pomerne kvalitné fotografie a mapu už nemusíte nosiť so sebou. Taktiež mnohí z nás prispievajú na sociálne siete hneď počas dovoleniek. Ja osobne, fotoaparát v mobile využívam len zriedka a uprednostňujem moju zrkadlovku. Na druhej strane na mapu v mobile som si zvykla celkom rýchlo a neraz vďaka nej našla za pár minút apartmán či iné miesto, ktoré som potrebovala. Čo sa týka soc. sieti, snažím sa ich obmedziť aspoň počas dovolenky. Viem, že akonáhle sa prihlásim, strávim na nich kopu času, ktorý som mohla využiť oveľa lepšie.

Tripod:

Tripods are produced differently. Bigger, smaller, on phone or camera. When buying it, it is necessary to look at the weight it can maintain and what it is appropriate to use. I do not wear my tripod for holidays because of its dimensions. In the future, I plan to buy smaller and more resilient so that I can take photos on the self-timer or somewhat easier to use.

Statív:
Statívy sa vyrábajú rôzne. Väčšie, menšie, na telefón či fotoaparát. Pri jeho kúpe treba pozerať na váhu, ktorú dokáže udržať a na čo je vhodné ho používať. Ja svoj statív momentálne na dovolenky nenosím, kvôli jeho rozmerom. V budúcnosti si plánujem zakúpiť menší a odolnejší, aby som mohla spraviť fotografie na samospúšť či z niektorých uhlov o niečo jednoduchšie.
Notebook:
Many travelers cannot imagine their trip without a laptop. I do not use the laptop and therefore do not wear it for holidays. I think it's worth taking it if you're on vacation for 14 days or more.

Notebook:
Mnohí cestovatelia si bez notebooku nevedia predstaviť svoj výlet. Ja notebook nevyužívam a preto ho nenosím ani na dovolenky. Myslím, že sa oplatí vziať ho vtedy, ak ste na dovolenke 14 a viac dní.

Tablet:

For me the replacement of a laptop often. I'm packing it in my suitcase when I know I'm going to stay 7 days or more on vacation. For a few days, I can travel with my phone only. It's an advantage if I want to watch a movie or just "scrolling" the internet. Thanks to his screen, he is a little more comfortable than a cell phone and more compact than a laptop.

Tablet:
Pre mňa často náhrada notebooku. Balím ho do kufra vtedy, keď viem, že sa na dovolenke zdržím 7 a viac dní. Na menej dní si vystačím s mobilom. Je pre mňa výhodou ak chcem pozerať film, či len "scrollovať" internet. Vďaka jeho obrazovke je o niečo komfortnejší ako mobil a skladnejší ako notebook.

GoPro:
I have GoPro Session 4, thanks to its size, it can be packed anywhere. As a disadvantage, some may consider that this series does not have a display. But you can connect this GoPro to your smartphone where you can see what you are watching. The advantage is that you can dive with it without additional packaging. We have this GoPro for about 3 years now, we would think of a higher series today.

GoPro:
Ja vlastným GoPro Session 4, ktorému vďaka jeho veľkosti nájdete miesto kdekoľvek. Ako nevýhodu môžu niektorí brať, že táto rada nemá displej. Túto GoPro si ale môžte pripojiť ku smartfónu, kde uvidíte čo kamerujete. Jej výhodou je, že sa s nou môžte potápať aj bez ďalších obalov. Túto GoPro vlastníme už asi 3 roky, v dnešnej dobe by sme rozmýšľali nad vyššou radou.


There is still an analog camera or Instax in my suitcases.
I own several analog cameras and always try to take another one on the road. These photos are more unique to me because their number is limited. If you have never taken a photo with this camera, we recommend that you consult the dealer where you are buying the film. He should choose the right one for your camera type and weather. A simple and newer camera that everyone can control is La Sardina. Others are manually adjustable, so we recommend using the ones they shoot manually.

V mojom kufry sa zvyknú nachádzať ešte analogový fotoaprát alebo instax.
Ja vlastním niekoľko analogových fotoaparátov a vždy sa snažím vziať si na cesty iný. Tieto fotky sú pre mňa jedinečnejšie, pretože ich počet je obmedzený. Ak ste s takýmto fotoaparátom nikdy nefotili odporúčame poradiť sa s predajcom kde kupujete film. On by vám mal vybrať podľa typu fotoaparátu a počasia ten správny. Jednoduchý a novší fotoaparát, ktorý dokáže ovládať každý je La Sardina. Ostatné sú manuálne nastaviteľné a preto ich odporúčame používať tým, ktorý fotia manuálne.

Instax (the camera that brings you a photo right away)
I have this camera in baby blue color and Instax mini 9 series. This series will create photos of 62mmx46mm. There are 10 photos in one film, so I think well about what I want to take. Subsequently, I save these photos on a bulletin board or album. Looking at them, I immediately recall the moment and the place where the photograph was taken. This camera can be used by everyone and is an interesting revival on your travels. (new series of these cameras is classic polaroid style)

Instax(fotoaparát, ktorý vám vyvolá fotku hneď)
Tento fotoaparát mám v baby blue farbe a rady Instax mini 9. Táto rada vám vytvorí fotografie 62mmx46mm. V jednom filme sa nachádza 10fotografií a preto si dobre premyslím, čo chcem odfotiť. Následne si tieto fotografie ukladám na nástenku či do albumu. Pri pohľade na nich si hneď vybavím moment a miesto, kde bola fotografia odfotená. Tento foťák zvládne každý a je zaujímavým oživením na vaších cestách. (nová rada týchto foťákov je v štýle klasického polaroidu)


A few tips


It often happened to us that we forgot to take enough batteries, SD cards or various accessories for the trip. Therefore, if you want to buy a little thing, it is certainly a good investment to buy another battery or SD card. Also, don't forget to take chargers for your phone, tablet, and camera. All these small things are a very important part.

If you forget them, don't despair! Nowadays SD cards can be bought relatively cheaply. With batteries and chargers, it's different, but you still have a lot of great things with you. If you recharge your battery at home, it will last 4 days with better cameras. If you have 2 accumulators, you can handle them without charging for 8-10 days in a conscious shooting.

If you forget about these parts, nowadays the mobiles are at a relatively high level and you can make a nice photos from your holiday with it too.

For more inspiration to travel follow us on Instagram.

Pár tipov


Často sa nám stávalo, že na výlet sme si zabudli vziať dostatočné množstvo bateriek, SD kariet, či rôzného doplnkového príslušenstva. Preto, ak si chceš dokúpiť nejakú maličkosť, určite je dobrou investíciou kúpiť ďalší akumulátor, alebo SD kartu. Taktiež si nezabudni vziať nabíjačky na telefón, tablet a fotoaparát. Všetky tieto drobné veci, tvoria veľmi dôležitú súčasť.

Ak ich náhodou zabudneš, nezúfaj! SD karty sa v dnešnej dobe dajú kúpiť pomerne lacno. Pri akumulátoroch a nabíjačkách, je to už síce iná záležitosť, no napriek tomu, máš so sebou mnoho skvelých vecí. Ak si doma nabiješ svoj akumulátor, tak ti vydrží pri lepších fotoaparátoch aj 4 dni. Ak máš 2 takéto akumulátory, tak s nimi zvládneš bez nabitia približne 8-10 dní pri uvedomelom fotení.

Ak by si predsa len zabudol na tieto súčasti, v dnešnej dobe sú mobily na pomerne vysokej úrovni a pekné fotografie si donesieš z dovolenky aj vďaka tomu. 

Nezabudni nás sledovať na Instagrame, kde nájdeš mnoho inšpirácie.

Read More

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

In Poland

Christmas markets in Warsaw


After few trips to southern places like Barcelona, we choosed to travel nothern from our country. Every year, we found a destination we wanted to visit during the Christmas season. The first choice was Warsaw because we thought we would experience this atmosphere with snow. Although the snow didn't want us this year, we enjoyed Warsaw.

Po rôznych výletoch do južnejších miest, ako je napríklad Barcelona, sme sa tento krát vybrali na Sever od nás. Tak ako každý rok, aj tento sme si našli destináciu, ktorú sme chceli navštíviť počas Vianočného obdobia. Výber padol na Waršavu, nakoľko sme si mysleli, že zažijeme tuto atmosféru aj so snehom. Aj keď nám tento rok sneh neprial, tak sme si Waršavu užili naplno. 


Christmas decoration


Warsawa will captivate you with its decoration. You can find it literally at every step and in the evening the whole city comes alive with beautiful lights. This magical atmosphere adds Warsaw "pricy" feeling. All of a sudden it looks even better than during the day, all people go out to the streets to walk through this beautiful light atmosphere, and you don't really believe you're in the same city.


Vianočná výzdoba


Warsawa vás uchváti svojou výzdobou. Nájdete ju doslova na každom kroku a večer celé mesto ožíva nádhernými svetlami. Táto čarovná atmosféra pridáva Warsave na “cene”. Zrazu vyzerá ešte o niečo lepšie ako počas dňa, všetci ľudia vyjdú do ulíc aby sa touto krásnou svetelnou atmosférou mohli prejsť a vy vlastne neveríte, že ste v tom istom meste. Christmas market


Here you will find several Christmas markets. On some, in addition to classic mulled wine (grzaniec), typical Polish products such as slippers or various other products made of leather. This year, a small street with wooden stalls was created on the main square of the old town, complemented by various Christmas decorations. It was in these markets that you could find, in addition to cooked guilt and punch, Polish products. As we walked down the aisles towards Barbican we found a nice square that hid a couple of Christmas classic tabs. In the middle between the stalls was built skating rink, which could be rented skates. It looked really famous and if it did not blow during our stay, I would have put those skates calmly.


Vianočné trhy


Tu nájdete niekoľko vianočných trhov. Na niektorých sú dokonca okrem klasikeho vareného vina (grzaniec) aj typické poľské vyrobky ako sú papuče, či rôzne iné vyrobky z kože. Na hlavnom namesti starého mesta bola v tomto roku vytvorená ulička s drevenými stánkami, doplnená rôznymi vianočnými dekoráciami. Práve na týchto trhoch ste okrem vareného vina a punču mohli najst aj poľské vyrobky. Keď sme prešli uličkami o čosi ďalej, smerom k Barbakánu tak sme našli milé námestie, ktoré ukrývalo pár stánkou s vianočnou klasikou. V strede medzi stánkami bolo postavené klzisko, pri ktorom sa dali zapožičať aj korčule. Vyzeralo to naozaj famózne a keby počas nášho pobytu tak nefukalo, tak by som si tie korčule kľudne obula. Christmas atmosphere


Throughout my stay, she dazzled the atmosphere I was experiencing here. One evening a carol singer sang on the balcony of the well-known Bristol Hotel and was accompanied by a choir just below that balcony. A little bit further was a dance show, which also contained various Christmas songs and gives more power to this atmosphere. And in the end? Everywhere there were many artists, decorated restaurants and great surprises.


Vianočná atmosféra


Počas celého pobytu má oslnovala atmosféra, ktorú som tu zažívala. Jeden večer na balkóne známeho hotela Bristol spieval spevák koledy a hneď pod týmto balkónom ho doprevádzal zbor. O kúsok ďalej prebiehala tanečná šou, ktorá taktiež obsahovala rôzne vianocne pesničky a tuto atmosféru posilnila. A na koniec? Všade mestom bolo množstvo umelcov, vyzdobených reštaurácií a skvelých prekvapení. 


Our observations:


During the holidays (possibly all year round) the main street is closed, which leads to the old town for cars and buses. It is, therefore, necessary to look in advance at which stop you want to get off.

In Warszawa, the Christmas markets are slightly changed every year and therefore we can find them in places where they were not during our stay.

If you want to taste the classic Polish dishes in their restaurants, during the evening you will have to wait for the place, or look for a long restaurant in which there will be a few seats available.

For more inspiration to travel follow us on Instagram.

Naše postrehy: 


Počas sviatkov (možno aj celoročne) je uzavretá hlavná ulica, ktorá smeruje k starému mestu pre autá a autobusy. Preto je potrebné vopred pozriet, na ktorej zastávke chcete vystúpiť. 

Vo Warsave sú každý rok o trochu zmenené vianočné trhy a preto je možné že ich nájdete aj na miestach, kde počas nášho pobytu neboli.

Ak chcete ochutnať klasické poľské jedla v ich reštauráciách, počas večerných hodín si budete musieť počkať, na miesto, alebo hľadat dlho reštauráciu, v ktorej bude ešte pár miest voľných. 

Nezabudni nás sledovať na Instagrame, kde nájdeš mnoho inšpirácie.Read More

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

Follow us on Instagram