In United Kingdom

Don´t be a tourist in LondonWe all know in Slovakia that there are just a few flights from Košice and if you find the cheap ticket prices, do not hesitate. Yes, we finally find tickets for 20 € (return) directly from Kosice to London. This price is really incredible, and the feeling that you do not have to travel another 500km to the next airport is also priceless.

We go to London on  Halloween day and during the Slovak Holidays. Therefore, it is obvious that the accommodation was more pricey than other dates. We booked our accommodation using airbnb.com and was about 15 minutes walk from Buckingham Palace. It is true that we did not get the most beautiful room, but some rooms were just reworking and therefore I believe these rooms will be better. We also had a basic breakfast included, which was enough for us. Accommodation for 3 nights with breakfast for 2 people takes us PRICE.

Right after we arrived in London, we went to Covent Garden Market. I was there a couple of years ago, so I wanted to enjoy the atmosphere again. Unfortunately, it was closed at the moment, so our steps led to Westminster Abbey.

Všetci na Slovensku vieme, že z Košíc sa lieta málo a ak nájdete výhodnú cenu leteniek, tak neváhate. Áno konečne sa nám podarilo nájsť letenky za 20€(spiatočne) priamo z Košíc do Londýna. Táto cena je naozaj neuveriteľná a ten pocit, keď nemusíte cestovať 500km na letisko je tiež k nezaplateniu.

Do Londýna sme sa vybrali v čase Halloweenu a teda počas Slovenských sviatkov. Preto je samozrejmé, že ubytovanie bolo o poznanie drahšie ako v iné dátumy. Naše ubytovanie sme si zarezervovali pomocou stránky airbnb.com a nachádzalo sa približne 15minút pešo od Buckinghamského paláca. Je pravdou, že sme nedostali tú najkrajšiu izbu, no niektoré izby zrovna prerábali a preto verím, že tieto izby budú o čosi lepšie. Taktiež sme mali v cene základné raňajky, čo nám úplne postačovalo. Ubytovanie na 3 noci s raňajkami pre 2 osoby nás vyšlo CENA.

Hneď po príchode do Londýna sme sa vybrali na Covent Garden Market. Ja som na tomto mieste bola pred pár rokmi a tak som si chcela znova užiť jeho atmosféru. Nanešťastie bol momentálne zavretý a preto naše kroky viedli na Westminster Abbey. 


Westminster Abbey // Westministerské opátstvo

It is the place where Big Ben, Parliament is located, and after crossing the London Bridge you will also find the London Eye. This is where we arrived in the evenings, and as early November was it start to darkfall, so we did take just a few photos. We wanted to come back here, but for London is  3 day,  is not enough.

During our visit, part of the Parliament and Big Ben were in reconstruction. As far as I understand, Big Ben should be rebuilt by 2021. A typical photo in a little different way, we did not let it go so we can show you what London looked like at this time.

Je to miesto, kde sa nachádza Big Ben, Parlament a po prejdení cez London bridge nájdete aj London eye. Na toto miesto sme dorazili vo večerných hodinách a keďže v Novembri sa začína stmievať skôr, tak sme si spravili len pár fotiek. Sem sme sa chceli vrátiť, no na Londýn sú naozaj 3dni málo. 

Počas našej návštevy bola časť parlamentu a celý Big Ben v rekonštrukcii. Podľa toho čo som pochopila, by sa Big Ben mal rekonštruovať do roku 2021. Typickú fotku v trošku inom poňatí, sme si ajtak nenechali újsť a preto vám môžme ukázať ako vyzeral Londýn v tomto čase.

London eye

Even though I was in London for the second time, I did not get to the London Eye. This time I have gotten at least close to it. It is true that we had the intention to experience this attraction, but the last day when we want to go there, it was so rainy. So maybe in the future, we'll be picking up again and see London from this point of view as well.

Aj keď som bola v Londýne po druhý krát, na London Eye som sa nedostala. Tento krát som sa dostala už aspoň do jeho blízkosti. Je pravdou, že sme mali v pláne zažiť túto atrakciu, no posledný deň nám pršalo a veľa by sme z toho nemali. Tak snáď niekedy v budúcnosti sa sem vyberieme znova a uvidíme Londýn aj z tohto pohľadu.


Camden Market

As soon as I saw this district in the photos, I knew I wanted to visit it. As far as I do not plan anything, I did not know or where we really go to see. The next day we got here even though we were 6km away from this neighborhood and walked. This neighborhood is full of colors, various people, artists, souvenir booths, and there is also a street food section where we could not pick out what we'd rather have tasted. You will find there really a lot, and for me, it was one of the best places to go.

Hneď ako som videla túto štvrť na fotkách, vedela som, že ju chcem navštíviť. Nakoľko si nič neplánujem, nevedela som či to stihneme. No druhý deň sme sa sem dostali, aj keď sme boli vzdialený 6km od tejto štvrte a išli pešo. Táto štvrť hýri farbami, rôznymi ľuďmi, umelcami, stánkami so suvenírmi a taktiež tam nájdete aj časť street foodu,  v ktorom sme si nevedeli vybrať čo by sme najradšej ochutnali. Nájdete tam toho naozaj veľa a pre mňa to bolo jedno z miest, ktoré sa oplatí zažiť. British museum // Britské múzeum

We visit this museum on the way to Kings Cross and Camden Market. Entry is free, but you can leave a voluntary fee if you want to contribute. Because of the situation in Europe, your bags will be checked and you can not carry more luggage than the approximate size of your luggage. After entering this museum, I was surprised how they linked history to modern times. There are many sculptures, paintings, reliefs, and various other beauties. It is a place where you can relax and watch art for a moment. There is something that everyone will be interested in, no matter how much you like or doesn't like art.

Na toto múzeum sme natrafili cestou na Kings Cross a Camden Market. Vstup je tu zdarma, ale ak chcete prispieť, môžte nechať dobrovoľný príspevok. Kvôli situácii, ktorá je v Európe vám skontrolujú tašky a nemôžte so sebou mať väčšiu batožinu než približné rozmery prirúčnej batožiny do lietadla. Po vstupe do tohto múzea ma očarilo ako prepojili históriu z modernou dobou. Nachádzajú sa tu mnohé sochy, obrazy, reliéfy a rôzne ďalšie krásy. Je to miesto, kde si môžte na chvíľku oddýchnuť a pozorovať umenie. Nájde si tu niečo podľa mňa každý, bez rozdielu na to ako má rad, alebo nemá rád umenie.


Kings Cross

Kings Cross, known from Harry Potter, offers 9 and 3/4 platform. There were small stands in front of the station, which I would have compared to the market. Stage 9 and 3/4 are located in the waiting hall and will be found only by those who really want to. Next door is the Harry Potter Store where are various movie souvenirs. You can take a picture at the stadium, but you need to wait in the aisle. You can take photos on your mobile or camera. They will also take you off and you can buy their more professional photos at the store.

Stanica Kings Cross známa z Harryho Pottera, ponúka nástupište 9 a 3/4. Pred stanicou boli malé stánky, ktoré by som prirovnala k tržnici. Nástupište 9 a 3/4 sa nachádza v čakacej hale a nájdu ho len tí ktorí naozaj chcú. Hneď vedľa je aj obchod Harryho Pottera, kde sú rôzne suveníri z filmu. Na nastupišti je možné sa odfotiť, no musíte si vystáť radu. Fotky si môžte spraviť do mobilu či foťáku. Oni vás odfotia taktiež a ich profesionálnejšiu fotku si môžte zakúpiť v obchode.

Trafalgar Square and National Gallery //Trafalgarské námestie a Národná galéria

Trafalgar Square is really great. There are fountains on it as well as Nelson's column. The entire square is designed to remind the Battle of Trafalgar. In this square are often artists who sing, paint with chalk on the ground or make other styles of art. It is the place where it lives mainly during sunny days. This National Square is also on this square.

Trafalgarské námestie je naozaj veľké. Nachádzajú sa na ňom fontány a taktiež Nelsonov stĺp. Celé námestie je vytvorené, aby pripomínalo bitku pri Trafalgare. Na tomto námestí sú často umelci ktorí spievajú, maľujú kriedami na zem alebo robia iné štýly umenia. Je to miesto, kde to žije hlavne počas slnečných dní. Na tomto námestí sa píši aj National Gallery.

National Gallery

I was in this gallery a few years ago, but I went back there. It's only changed that they check you more at the entrance and pay more attention while walking through the gallery. In this gallery you will find famous works by Manet, Monet, Da Vinci and other well-known artists. The gallery is great and if you want to go in the room, reserve enough time. Entry is free of charge and you can also have a voluntary post. This gallery also includes paid / temporary exhibitions. There was an impression of an impressionist at the moment.

If you go to the right side of the National Gallery, you can also find a door to the National Portrait Gallery. We did not go here because we were raining on this day and we wanted to take other places. Entering this gallery with portraits should also be free.

V tejto galérii som už bola pred pár rokmi, no zavítala som tam znova. Zmenilo sa jedine to, že vás pri vstupe viac skontrolujú a dávajú väčší pozor popri chôdzi cez galériu. V tejto galérii nájdete známe diela od Maneta, Moneta, Da Vinciho a ďalších známych umelcov. Galéria je poriadne veľká a ak ju chcete v pokoji prejsť, vyhraďte si dostatok času. Vstup je zadarmo a taktiež je možné nechať dobrovoľný príspevok. V tejto galérii sa nachádzajú aj platené/dočasné výstavy. Momentálne tam prebiehala výstava impresionistov.

Ak prejdete na pravý bok budovy National Gallery, nájdete tam aj dvere do National Portrait Gallery. Tu sme my už nešli, keďže nám v tento deň pršalo a chceli sme stihnúť aj iné miesta. Vstup do tejto galérie s portrétmi by mal byť taktiež zdarma.

Oxford Street

Ulica na ktorej to naozaj žije. Sem môžte ísť na nákupy, alebo len zažiť atmosféru rušnej Londýnskej ulice. Na jej konci/ alebo začiatku nájdete aj Marble Arch. Teda výťazný oblúk z 19. storočia.

Chinatown and Picadilly circus // Čínska štvrť a Picadilly circus

Both of these places are known in London. In the Chinatown, you see London somewhat differently. Also interesting is the view of baked chickens in expositions or lanterns strewed down the streets.

Picadilly Circus is a place that did not interesting me but not disappoints me. It's just the part of the walls with ads that you're waiting for. Also with the statue of Amor.

Obe tieto miesta sú známe v Londýne. V Čínskej štvrti vidíte Londýn tak trochu z iného pohľadu. Zaujímavý je aj pohľad na upečené kurčata vo výkladoch či lampióny rozvešané po uliciach.

Picadilly circus je miesto ktoré mňa nenadchlo ani nesklamalo. Je to presne ta časť s obrazovkami a reklamami ktorú čakáte. Taktiež so sochou amora. 


Buckingham Palace, Green Park, St. Patrick's park & Hyde Park

At Buckingham Palace, you can take a picture and watch a change of guard. Also, enjoy the atmosphere for a while and then head to one of the nearby parks. The London parks are beautiful, huge and full of unique atmosphere. Everywhere runs the squirrels, which are usually a meter away from you, are all running. You can also see swans, ducks and many other animals there. It's a peaceful place to stop for a moment.

Pri Buckinghamskom paláci sa môžte odfotiť a pozrieť si výmenu stráži. Taktiež na chvíľku vychutnať atmosféru a potom zájsť do jedného z parkov v jeho blízkosti. Londýnske parky sú krásne, obrovské a plné jedinečnej atmosféry. Všade behajú veveričky, ktoré sú zvyčajne na meter od vás. Taktiež tam uvidíte labute, kačky a mnoho ďalších zvieratiek. Je to pokojné miesto, kde sa oplatí na chvíľku zastaviť.


A čo vám radím aby ste nevyzerali ako turista?

Even though these places are a tourist, sometimes hide the camera in your handbag and enjoy the atmosphere. Take a cup of coffee with you and walk around London. Or sit straight in the café and watch the atmosphere. Taste traditional and untraditional meals, be glad, dress as well as in another city. You do not have to be a tourist. You can experience London for a moment from the perspective of local people. It's interesting and beautiful.

London is really very noisy and lives there fast. Still, there is the possibility of not looking for a moment as a tourist and not at the gates of Buckingham Palace. Just walk around and enjoy it from a distance of 5 meters. Believe me, you will see more.

Napriek tomu, že tieto miesta sú turistické, občas schovajte foťak do kabelky a vychutnajte si atmosféru. Doprajte si kávu so sebou a prechádzku po Londýne. Alebo si rovno sadnite do kaviarne a pozerajte na tu atmosféru. Ochutnajte tradičné aj netradičné jedlá, tešte sa, oblečte sa tak ako aj v inom meste. Nemusíte byť turistom. Môžte zažiť na chvíľku Londýn z pohľadu lokálnych ľudí. Je to zaujímavé a krásne.

Londýn je naozaj veľmi hlučným a žije sa tam rýchlym životom. Aj napriek tomu, je možnosť na chvíľku nevyzerať ako turista a nevešať sa na brány Buckinghamského paláca. Jednoducho prejsť okolo a vychutnať si ho z odstupu 5tich metrov. Verte mi, uvidíte viac.


Read More

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

In France

Cote d'Azure/1. part

I came to this beautiful place by luck. At the last moment they persuaded me and so I went. The trip on the 24-hour bus from Slovakia was not very pleasant, but it was certainly worth the trip.

During the trip, we were able to see many beautiful views of the bus, beautiful places, and we were also counting down minutes until we arrived.

Na toto krásne miesto som sa dostala úplnou náhodou. Na poslednú chvíľu ma presvedčili a tak som šla. Cesta v autobuse 24hodín zo Slovenska, nebola veľmi príjemná, no za tento výlet to určite stálo.

Počas cesty sme mali možnosť vidieť mnoho krásnych výhľadov z autobusu, krásne miesta a taktiež sme odpočitávali hodiny do príchodu.Monaco & Monte Carlo

Our first stop was Monaco and Monte Carle. Here we were lucky to have arrived at 6am and both of these cities were peaceful and quiet. This morning there was a minimum of people and the city woke up. Thanks to that, we could make beautiful pictures and enjoy ourselves without avoiding the crowd.

Both places feel the beautiful atmosphere. Monaco has a view of Monte Carlo, as well as churches, a park that looked like a Jardins de Saint Martin and much more. In Monaco, you have the opportunity to enjoy the view of the luxury that is everywhere, but there are also many beautiful buildings, casinos, famous places, and a park called Jardins de la Petite Afrique.

Naša prvá zastávka bola v Monacu a Monte Carle. Tu sme mali veľké šťastie, že sme prišli o 6tej ráno a obe tieto mestá boli pokojné a tiché. Takto zrána tam bolo minimum ľudí a mesto sa prebúdzalo. Vďaka tomu, sme si mohli spraviť krásne fotky a pokochať sa, bez toho aby sme sa vyhýbali davom.

Obe miesta dýchajú krásnou atmosférou. V Monacu nájdete výhľad na celé Monte Carlo, taktiež kostolíky, park ktorý vyzeral ako botanická záhrada (jardins de saint martin) a množstvo ďalšieho. V Monacu máte možnosť vychutnávať si pohľad na bohatstvo ktoré je všade vôkol, no taktiež tam nájdete mnoho krásny budov, kasín, známych miest a tiež park, ktorý sa volá Jardins de la Petite Afrique.


From Monaco, it's a step to Monte Carlo and so we walked. In Monte Carle we enjoyed various buildings, expensive cars, famous monuments, a well-known racing track, and we also encountered the Slovaks living there. After a challenging journey and walk through these places, we went to the local beach. There we enjoyed the warm weather, the sea, and refreshing beverages.

Z Monaca, je to kúsok do Monte Carla a tak sme to prešli peši. V Monte carle sme si vychutnali rôzne budovy, drahé autá, známe pamiatky, známu pretekársku dráhu a tiež sme tam narazili na Slovákov, ktorí tam žijú. Po náročnej ceste a prechádzke po týchto miestach, sme zavítali na miestnu pláž. Tam sme si vychutnávali teplo, more a osviežujúce nápoje.
Nice & Cannes

I was very pleased in Cannes, because I read a book about it, just before the trip. In Cannes, we went to see the famous red carpet where one of the most famous film festivals is made. I also walked through the various streets there.

In this town, I was fascinated by seeing one dollar shop in one street, and on another most famous designers shop. We also visited the harbor and the beach, which was beautiful sand and the sea was also amazing. We did not spend much time in Cannes, but I managed to feel the atmosphere that is in this city.

Na Cannes som sa veľmi tešila, pretože som tesne pred výletom dočítala knihu, ktorej dej sa odohrával práve v tomto meste. V Cannes sme zašli pozrieť na známy červený koberec, kde sa koná jeden z najznámejších filmových festivalov. Taktiež som sa tam poprechádzala rôznymi uličkami.

V tomto meste ma fascinovalo ako nájdete v jednej uličke veci za 1€ a o dve uličky ďalej nájdete najznámejšie značky. Navštívili sme tu tiež prístav a pláž, ktorá bola krásne piesková a more bolo taktiež úžasné. V Cannes sme nestrávili veľa času, no ajtak som stihla načerpať atmosféru, ktorá v tomto meste je.

Near Cannes, there is another famous and beautiful city Nice. I did not know much about this city before, or even heard it. I was breathtaking. At this point, we can really talk about the azure color of the sea and the typically southern France.

V blízkosti Cannes, sa nachádza ďalšie známe a krásne mesto Nice. O tomto meste som pred mojím výletom veľa nevedela, ani nepočula. O to viac ma očarila atmosféra. Na tomto mieste môžme naozaj rozprávať o azúrovej farbe mora a o typicky južnom Francúzsku.

Nice is the most famous and well-known promenade of Anglais. Nearby is the beautiful Cours Saleya market, which changes in the afternoon to the cafes' terraces. You can also find ruins that are on a hill and from there, is a splendid view of the city. We have arrived at Promenade du Paillon, where you will find Fontaine du Soleil.


In Nice, you will find a stony beach along the Promenade des Anglais. This beach is rocky and entry to the sea is more fun for people who are watching you than for you. Well, in any case, this city is magnificent, and if sea isn´t your priority, you have something to admire from both the new and the old architecture.
V Nice sa nachádza najznámejšia a poriadne dlhá promenáda des Anglais. Blízko nej sa nachádza krásne trhovisko Cours Saleya, ktoré sa v poobedných hodinách mení na terasy kaviarní. Nájdete tam tiež zrúcaniny, ktoré sú na kopci a odtiaľ je nádherný výhľad na mesto. My sme sa dostali ešte na námestie Promenade du Paillon, kde nájdete fontánu Fontaine du Soleil.


V Nice nájdete kamenistú pláž popri promenáde des Anglais. Táto pláž je kamenistá a vstup do mora je viac zábava pre ľudí ktorý vás pozorujú ako pre vás. No v každom prípade je toto mesto nádherné a ak nieje vašou prioritou more, máte tu čo obdivovať z novej i starej architektúry.

Read More

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

In Italy

Bari & Polignano a Mare


This year we also visited Bari and Polignano a Mare. Two wonderful places in Italy that you don´t hear about often. Flights to Bari cost us around 80 € / person / return ticket.

Tento rok sme navštívili aj Bari a Polignano a Mare. Dve nádherné miesta, ktoré sa nachádzajú v Taliansku a často o nich nepočujete. Letenky do Bari nás vyšli približne 80€/osoba/spiatočný lístok.


Bari

Bari is a larger city, divided into Old and New Town. There is also a beach on its edge. A resort that isn´t very frequent for a holiday of Slovaks. Usually, there are Italians or people from neighboring countries.

Bari je väčšie mesto, ktoré je rozdelené na Staré a Nové mesto. Na jeho okraji sa nachádza aj pláž. Letovisko, ktoré nieje veľmi častou dovolenkou Slovákov. Zvyčajne sem na dovolenky chodia Taliani, alebo ľudia z bližších krajín.

Old town / Staré mesto

Walking around old town, you can go quietly without a map. There are countless churches, historic homes, and there are two of the largest buildings that don't charm you just from the outside but also from the inside.

Do Starého mesta, môžte ísť kľudne bez mapy. Je tam nespočetne veľa kostolíkov, historických obytných domov a píšia sa tam dve najväčšie stavby, ktoré ohúria nielen krásou z vonku ale taktiež vnútri.


Basilica di San Nicola / Bazilika sv. Nikolasa

This basilica is located in the old city and it´s for free or for little donate but it depends on you. You need to have your arms and knees covered, even though they do not check for it at the entrance. In this basilica, you can also find underground catacombs that have enchanted us with their sophistication and beauty. Also, before you pick up here, you'll find out when mass is being done.

During our holiday, we also had the opportunity to see the Pope, who came to this Basilica.


Táto bazilika sa nachádza v starom meste a vstup do vnútra si nezaplatíte. Je potrebné dodržiavať etiketu a mať zakryté ramená a kolená, aj napriek tomu, že to pri vstupe nekontrolujú. V tejto bazilike nájdete aj podzemné katakomby, ktoré nás očarili svojou prepracovanosťou a krásou. Taktiež pred tým, než sa sem vyberiete, zistíte si kedy sa konajú omše.

Počas našej dovolenky sme mali možnosť vidieť aj Pápeža, ktorý zavítal práve do tejto Baziliky.


Bari Cathedral/ Katedrála v Bari

The cathedral, which you can also find in the old town. It is beautiful outside and inside. You can also visit it for free. You will also find catacombs that are really beautiful and wander to see them. It is also appropriate to stick to the etiquette despite the fact that no one checked us at our entrance.

Katedrála, ktorú rovnako nájdete v starom meste. Je krásna zvonku aj zvnútra. Do vnútra sa dostanete taktiež zadarmo. Nájdete tu aj katakomby, ktoré sú naozaj krásne a oplatí sa ich pozrieť. Taktiež je vhodné dodržiavať etiketu aj napriek tomu, že pri našom vstupe nás nikto nekontroloval.


Castello Normanno-Svevo

You can find this castle while walking around the old town. It is a massive building and you can find many artworks or other pieces inside. We did not get there because we found this castle on the day before our departure.

Tento hrad nájdete počas prechádzky po starom meste. Je to mohutná stavba a vnútri nájdete mnohé umelecké obrazy či iné diela. My sme sa dnu nedostali, nakoľko sme tento hrad našli deň pred naším odchodom.


New town and beach / Nové mesto a pláž


In the new city, you will find many shops, restaurants and mainly gellateria (ice cream shops). You can also find here the famous brands and main shopping streets. We also found specialized "fast food" for sandwiches.


You are quick to find a city and you will not need a map soon. On the outskirts of the city is a long walk along the sea, from the old, through the new town to the beach on the outskirts of Bari.

V novom meste nájdete mnoho obchodov, reštaurácií a hlavne gellaterií(zmrzlinárni). Nájdete tu známe značky a hlavnejšie ulice na nákupy. My sme pri prechádzkach našli aj špecializované "fast foody" napríklad so sendvičmi, kde bolo možné vyskladať si sendvič.

V meste sa rýchlo zorientujete a čoskoro nebudete potrebovať mapu. Na okraji mesta sa tiahne dlhý chodník popri mori, ktorým sa dostanete od starého, cez nové mesto až ku pláži na okraji Bari.Beach near Bari / Pláž pri Bari 


If anyone asks where is the beach, anybody tells you there is no beach in Bari. The homeowners know this place like suburban. We were 3km away from this beach while we were in the city center. The buses go to the beach or you can go by foot. Although we thought it was 3km as a long way, we finally picked it up and the journey took us faster than we expected.


On this beach, you will find scrubs, buffets and various vendors. The big mistake is that there is no toilet at the beach or at the buffet. And if you looking for a shower at the beach, you will be disappointing.

We often met the Italians and the minimum number of tourists. During the week the beach was almost empty. This beach is sandy and in one place it is possible to cross the water along the knee to the breakwater, which was very interesting for us.


Ak sa kohokoľvek spýtate na pláž, povie vám, že v Bari pláž nieje. Domáci túto časť Bari berú skôr ako okrajovú alebo ako predmestie. My sme od tejto pláže boli vzdialené 3km pričom sme bývali v centre mesta. Na pláž chodia autobusy, alebo sa môžte prejsť. Napriek tomu, že sa nám zdalo 3km ako dlhá cesta, nakoniec sme sa pešo vybrali a cesta nám zbehla rýchlejšie než by sme čakali.

Na tejto pláži nájdete kabínky na prezlečenie, bufety a rôznych predajcov. Veľkou chybou je, že na pláži ani v bufete sa nenachádza záchod. Taktiež by ste tu márne hľadali sprchy.

Často sme tam stretávali domácich Talianov a minimum turistov. Počas týždňa bola pláž skoro úplne prázdna. Táto pláž je piesková a na jednom mieste je možné s vodou po kolená prejsť až k vlnolamu, čo bolo pre nás veľmi zaujímavé.


Polignano a Mare


We went to Polignano by train about 20 minutes from Bari. In Bari, we started at Bari Centrale and stood on Polignano a Mare (Do not forget to buy the ticket in the slot machines on the platform). After we reach the Polignan station, we looked for the map, which is right in front of the station. According to this map, we were orientated and got down to the beach.


We spent 2 days in Polignano. One day we spent most of the time on the beach and later we went to the old town for lunch. The next day we spent a little more walking and admiring the historic center.

Do Polignana sme išli vlakom priblžne 20minút od Bari. V Bari sme nastúpili na zastávke Bari Centrale a vystupovali na Polignano a Mare (Nezabudnite si zakúpený lístok štiknuť v automatoch na nástupišti). Po vystúpení na stanici v Polignane, sme sa pozreli na mapu, ktorá je hneď pred stanicou. Podľa tejto mapy sme sa zorientovali a dostali až dole ku pláži.

V Polignane sme strávili 2dni. Jeden deň sme strávili väčšinu času na pláži a neskôr sme sa prešli do starého mesta na obed. Druhý deň sme venovali o trochu viac chodeniu a obdivovaniu historického centra.


Beach in Polignano a Mare / Pláž v Polignano a Mare


This beach is beautiful, but more touristy. It is a really small beach in the bay, where don´t need to be many people but it still looks full. The disadvantage of this beach is a stone surface, which is not good for sunbathing but also harder to enter the sea.


Sea is beautiful and also offers some insights into the "caves" created by time. We have a calm day and a lot of people here one day. The second day we met there fewer people because the sea was rough and it was not possible to go swimming.

Táto pláž je nádherná, no viac turistická. Je to pomerne malá pláž v zátoke, kde nemusí byť veľa ľudí no stále vyzerá plno. Nevýhodou tejto pláže je kamenistý povrch, kvôli ktorému sa nielen zle leží na pláži, ale taktiež ťažšie vchádza do mora.

More je krásne a ponúka aj pár náhľadov do "jaskýň" vytvorených časom. My sme tu jeden deň vystihli kľudnú hladinu a veľa ľudí. Druhý deň sme tu ľudí stretli menej, no more bolo poriadne rozbúrené a nedalo sa vôjsť dnu.


Old town / Staré mesto

Polignano is a beautiful city that spreads over a large rock. Along the edge of this city, you can see unforgettable views of the waves that are charging into this rock. In the old town, is typically Italian. You will find many narrow aisles, outfitted linen and also typical residential houses. In this old town, we met a lot of nice people, we had a tasty meal and enjoyed the beauty we see.

Polignano je nádherné mesto, ktoré sa rozprestiera na veľkej skale. Popri okraji tohto mesta vidíte nezabudnuteľné pohľady na vlny, ktoré nabíjajú do tejto skaly. V starom meste to žije typicky taliansky. Nájdete tu mnohé úzke uličky, vyvešané prádlo a taktiež typické obytné domy. V tomto starom meste sme stretli veľa milých ľudí, dali sme si chutné jedlo a kochali sa krásou ktorou dýcha.


In Polignano, you will also find a restaurant carved into a rock. It's beautiful, but everyone can not have dinner in it, you need to make a reservation here. Also, if you would like to enjoy this restaurant, you need elegant clothes and shoes.

There are many other places that I like about here. Apulia is a truly beautiful region and if we have the opportunity to stay longer or come back, we will definitely choose Alberobello and Monopoli, which also have their tradition.

Take a look at our video below where you have captured our trip and more details of these wonderful places.

V Polignane nájdete aj reštauráciu vytesanú do skaly. Je nádherná, no večeru v nej si nemôže dovoliť každý. Taktiež ak by ste si predsa len chceli užiť túto reštauráciu vyžaduje sa elegantné oblečenie aj obuv.

Poblíž týchto miest sa nachádza mnoho ďalších, ktoré zaujmu. Apúlia je naozaj nádherný kraj a ak by sme mali možnosť zostať dlhšie, alebo sa sem vrátiť, určite si vyberieme Alberobello a Monopoli, ktoré taktiež majú svojú tradičnosť.

Pozrite si aj naše video v ktorom máte zachytený náš výlet a viac detajlov týchto nádherných miest.


Read More

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

Instagram